Ungas inflytande ökar – arbetslöshet minskar

Ungas inflytande ökar i samhället. Fler ungdomar engagerar sig ibpolitiken och valdeltagandet har ökat markant mellan åren 2002 och 2006. Däremot representeras ungdomar dåligt i riksdag, landstingsfullmäktigen och kommunfullmäktigen. Samtidigt minskar arbetslösheten bland ungdomar och man ser en positiv utveckling för ungdomar – utom för de som har funktionshinder.

Det visar Ungdomsstyrelsens rapport ”Ung idag 2007” som nyligen
publicerades. Där talar man positivt om utvecklingen och menar att
ungdomar får större inflytande och är mindre arbetslösa.

I en enda mening i rapporten nämner Ungdomsstyrelsen att
mediantiden för hur länge unga med funktionsnedsättningar är arbetslösa
faktiskt har ökat.

”För ungdomar med funktionshinder var mediantiden 55 dagar,
jämfört med 54 dagar 2005”. En liten, men dock så viktigt att påpeka,
ökning. Ungdomar utan funktionsnedsättningar har minskat mediantiden
från 38 dagar till 36 dagar under samma period.

Samtidigt ökar andelen ungdomar med funktionshinder som är
långtidsarbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 18-24
år var 3 827 år 2005. År 2006 hade det minskat till 2 460 ungdomar.
Bland dessa ökade andelen ungdomar med funktionshinder från åtta till
12 procent, ett tydligt tecken på att ungdomar med
funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden.

Årets rapport från Ungdomsstyrelsen visar tydligt att ungdomar
får det bättre. Men man oroar sig mycket för den psykiska hälsan hos
ungdomar. Unga kvinnors alkoholkonsumtion ökar och andelen ungdomar som
behandlats för alkoholförgiftning har drastiskt ökat under de senaste
åren.

Man konstaterar även att det är dubbelt så vanligt med psykiska
och psykosomatiska besvär bland unga kvinnor jämfört med unga män.
Användandet av antidepressiva läkemedel ökar hos unga kvinnor.

Självmorden i Sverige minskar, men inte hos unga.
Självmordsförsök hos unga kvinnor är mer än dubbelt så vanliga som hos
hela befolkningen. Däremot är genomförda självmord vanligast hos unga
män.

Ett problem med Ungdomsstyrelsens rapport är att den egentligen
inte tar upp hur ungdomar med funktionsnedsättningar mår. Personer med
utländsk bakgrund representeras i rapportens alla områden, medan
personer med funktionsnedsättningar endast nämns någon gång ibland.

Ett område tar upp unga med funktionshinder – ”Självrapporterad
hälsa bland unga med funktionshinder”. Men den täcker bara in
synskadade, hörselskadade, rörelsehindrade och långvarigt sjuka.
Gruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar nämns inte över
huvud taget.

Rapporten visar ändå att denna grupp på många sätt har det
svårare än ungdomar utan funktionsnedsättningar. Både unga män och
kvinnor uppgav i större utsträckning att de har en stillasittande
fritid, att de röker och snusar och att de lider av fetma. De unga
kvinnorna uppgav att de oftare känner av kränkningar.

Läs hela rapporten på: www.ungdomsstyrelsen.se