Ungdomar drabbas när kommuner inte kan samarbeta

Kommunala förvaltningar och andra huvudmän klarar inte av att samarbeta. Unga med Asperger syndrom löper därför stor risk att komma i kläm. Det slår Länsstyrelsen i Stockholm fast i en bister rapport.

Risken är stor att ungdomarna och deras familjer inte får sina behov tillgodosedda, säger Länsstyrelsen.

– Den samverkan som förekommer är ofta initierad av handläggarna själva och grundas på personliga kontakter. Det är inte hållbart i längden, säger

Margaretha Addén-Mårtensson vid Länsstyrelsens socialavdelning.
– Det bör upprättas samarbetsavtal, rutiner och avtal som klargör vem som har ansvaret för samverkan kring den enskilde, ansvarets omfattning och hur samarbete ska ske, säger hon.

Länsstyrelserna runt om i landet har regeringens uppdrag att granska den sociala barn- och ungdomsvården, för att unga inte ska drabbas när förvaltningar inom en och samma kommun, kommuner eller olika huvudmän tvistar i samband med att bistånd och insatser begärs.

Länsstyrelsen i Stockholm har nyligen granskat situationen i fem kommuner för ungdomar mellan 15 och 18 år med diagnosen Asperger syndrom.
Akter har granskats och verksamhetsansvariga, handläggare, vårdnadshavare och ungdomar i fem av länets kommuner har intervjuats.

Här finns mer information om Länsstyrelsens granskning http://www.ab.lst.se/templates/PressRelease____11801.asp