Uppdrag Granskning missar de största problemen med god manskap

Publicerat av
Harald Strand
Dela

Uppdrag Granskning förstärker bilden av att god manskap bara handlar om att sköta ekonomin åt huvudmannen. Att ”bevaka rätt” och ”sörja för personen” är dock viktigare.

Här finns betydligt fler fall av vanvård än de fall av förskingring som Uppdrag Granskning räknar upp. Utan föräldrar och anhöriga skulle hela systemet haverera, skriver Harald Strand i denna debattartikel.

När jag såg Uppdrag Granskning i veckan om God man blev jag dubbelt arg! Först och främst hur en överförmyndare behandlade en myndig person. Därefter för att UG kunde genomföra en hel timmes program om Godmanskap utan att nämna de två övriga delarna i uppdraget som oftast ingår; att bevaka rätt och att sörja för person.

Läs även om god man i LSS-skolan 2021: ”Kommunens särskild ansvar för LSS”.

Vad är en God mans uppgifter?

”Bevaka huvudmannens rätt.” Att bevaka en huvudmans rätt kan till exempel vara att se till att han eller hon får den hjälp från samhället som han eller hon behöver. Det kan vara att ansöka om stöd eller bidrag från kommunen eller Försäkringskassan.

”Förvalta huvudmannens egendom.” Detta innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har han eller hon en större förmögenhet, som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.

”Sörja för huvudmannens person.” Att sörja för huvudmannens person innebär att se till att huvudmannen har det bra och att hålla kontakt med henne eller honom. En god man eller förvaltare ska hålla sig informerad om huvudmannens levnadsförhållanden och om det finns brister försöka avhjälpa dem.

Eller lite enklare uttryckt från FUB lokalförenings hemsida:

En God man är en person som hjälper den som behöver lite stöd med; att hålla ordning på papper och räkningar; att söka bidrag och hjälpa till i kontakten med olika myndigheter; att se till att du får bra hjälp och har det bra på ditt boende och din arbetsplats.

Godmanskap ska bara anordnas om det behövs. Det innebär att godmanskap inte ska anordnas om hjälp och stöd kan ges på ett mindre ingripande sätt, till exempel att den enskildes rättsliga och ekonomiska angelägenheter kan fullföljas på annat sätt t.ex. att angelägenheterna kan skötas genom någon släkting eller vän som fullgör uppdrag genom fullmakt.

Det som borde vara självklart att få tillgång till enligt LSS kan nu innebära en kamp och ett överklagande. Den som inte klarar det själv får förlita sig på en kompetent och engagerad god man som har tid och rätt kunskap för sitt uppdrag.

Tillgången till gode män är begränsad och utan anhöriga skulle systemet helt haverera. Trots detta har det debatterats av myndigheter, som i den så kallade Fuskutredningen, om det är lämpligt att ha anhöriga som god man.

Teori och verkligheten överensstämmer inte alltid, det vet vi som är föräldrar och gode män. När det gäller LSS och FN-konventioner alldeles för ofta. I teorin har naturligtvis utredaren rätt – det är en intressekonflikt. Men det är ofta slumpen som leder till en fortsättning, då du när barnet är under 18 år oftast har både föräldraansvar och yttersta omsorgsansvar – precis det som utredaren klagar på.

Var hittar du en bättre god man än en närstående? Och hur skall jag våga lämna över ansvaret om jag inte är säker på att någon annan gör det minst lika bra?

Som en mamma utryckte det i en artikel här på Föräldrakraft: Väljer jag bort god man-skapet, förlorar jag all insyn och beslutanderätt vad gäller min son; hans ekonomi, hans hem, hans aktiviteter, arbetet i assistentgruppen, vilka som ska arbeta som assistenter – det vill säga allt det som formar hans liv.

I en annan debatt om god man uttrycker en företrädare för ett annat förbund ett problem som också speglades i Uppdrag Granskning: ”Det blir allt vanligare att kommuner och boenden försöker få förvaltare och gode män tillsatta av tingsrätterna bara för att bli av med jobbiga anhöriga som kräver att deras släktingar får människovärdig vård.” Detta framkom också i Uppdrag Granskning när man vägrade byte av god man. Med vilken rätt, kan man fundera.

För unga vuxna med måttlig till grav utvecklingsstörning är bevaka rätt och sörja för person oftast viktgast och svårast. Min erfarenhet är att detta ”glöms bort” inte bara av Uppdrag Granskning utan av många Överförmyndarnämnder i landet.

Självklart är bevaka rätt och sörja för person de delar som är svåraste att hitta rätt personer till. I dag är det därför oftast anhöriga som insett att externa gode män inte har en aning om t.ex. LSS! Och heller inte om olika funktionsnedsättningar.

Idag när kommuner ofta avvisar ansökningar enligt LSS, så har uppdraget att bevaka rätt inte bara blivit att söka bostadstillägg etcetera utan även att vara aktivt ombud i LSS-utredningen och i överklagan vid ett eventuellt negativt beslut.

Att sörja för person har alltid varit viktigast för unga vuxna med måttlig till grav utvecklingsstörning. Du ska se till att Individuella planer och alla genomförandeplaner skrivs med individuella behov och önskningar som fokus och att alla har rätt till ett gott liv oavsett funktionsnedsättning. Du måste bevaka att personalen har rätt utbildning. Du måste kontrollera att den personliga omsorgen är god. Dessutom bevaka att tillgång till fritidsaktiviteter inte reduceras till kollektiva utflykter.

Här finns betydligt fler fall av avslöjad vanvård än de få fall av förskingring Uppdrag Granskning räknade upp.

Uppdrag Granskning har förstärkt uppfattningen att Godmanskap bara är ekonomisk förvaltning. Det gör mig arg!

Harald Strand
Ordförande FUB Stockholms län

Artikeln publicerades 2014-02-28

Publicerat av
Harald Strand