Hur får jag trygg juridisk hjälp att söka personlig assistans?

Det har blivit svårare att söka personlig assistans. Många är oroliga för att missa något i ansökan, med negativa konsekvenser, och upplever att de behöver en erfaren jurist med koll på alla regler.  

Emilia Liedbeck, advokat på Altius Advokatbyrå, svarar på frågor från funkisföräldrar och enskilda med funktionsnedsättning.

”Jag vågar inte ansöka utan hjälp av en kunnig jurist”

LÄSARFRÅGA: Jag vill ansöka om personlig assistans men är rädd för att göra fel. Jag tror att jag behöver ta hjälp av en kunnig jurist. Men jag vill heller inte knyta upp mig till ett assistansbolag. Hur hittar jag en bra jurist, hur vet jag att hen är kunnig på området och vad kommer det att kosta?

Svar av Emilia Liedbeck, Altius Advokatbyrå: Tyvärr har reglerna kring vem som kan få personlig assistans blivit allt krångligare vilket leder till att många som ansöker om assistans tar hjälp av en jurist.

Lagstiftaren har inte tänkt att det ska vara så krångligt för den enskilde utan att den enskilde ska kunna klara det själv. Därför finns det inte möjlighet till att få hjälp via att domstolen förordnar om en advokat eller jurist, vilket sker inom många andra rättsområden.

Många assistansbolag har egna jurister eller anlitar jurister som konsulter men det innebär ofta att du ingår avtal med anordnaren.

Ett fåtal är specialiserade på LSS

Vi är ett fåtal jurister, och knappt en handfull advokater, som är specialiserade inom personlig assistans och LSS. Att hitta rätt jurist kan vara svårt eftersom det handlar både om att hitta en jurist med rätt kunskapsnivå och erfarenhet, samt att personkemin ska kännas rätt eftersom ni kommer att behöva prata om mycket intima och integritetskränkande ämnen.

Det finns många jurister som tror att LSS är enkelt. Troligtvis beror det på att själva lagstiftningen inte förändrats så mycket under de 30 år som den varit gällande. Den stora utvecklingen kring reglerna om rätt till personlig assistans/LSS har skett inom domstolsavgöranden och mindre justeringar eller tillägg till lagstiftningen.

För att vara en duktig LSS-jurist krävs en stor insikt om de rättsliga reglerna, en kunskapsbank kring de rättsfall som är av betydelse och förståelsen för det medicinska underlagets betydelse. En stor del av arbetet avser att inhämta bra medicinska underlag och i skrift lägga fram behovet av hjälp på ett tydligt och korrekt sätt. Jurister som inte arbetar med rättsområdet på en daglig basis kommer ha svårare att hjälpa på ett bra sätt.

Rådfråga inom intressegrupper och organisationer

Tips för att hitta bra jurist är att antingen göra egna sökningar eller att stämma av i olika intressegrupper eller organisationer. Funkisvärlden är liten, och många har egna eller anhörigas erfarenheter att kunna dela med sig av.

Jurist – vad innebär det?

Jurist kan vem som helst kalla sig. Anlitar du en jurist behöver denne alltså inte vara juridiskt skolad och ha en juristexamen. Därför kan det vara bra att stämma av med juristen vad denne har för utbildning och kompetens inom just det aktuella rättsområdet.

Många juristbyråer inom LSS är på ett eller annat sätt kopplad till en assistansanordnare och kan ägas av ett assistansbolag. Därför kan det vara bra att dubbelkolla vem som äger innan du anlitar dem eftersom jag tolkade det som att du inte vill vara kopplad till någon anordnare. En jurist på juristbyrå har inga etiska regler att förhålla sig.

Advokat – vad innebär det?

Det finns ett fåtal advokatbyråer som är specialiserade inom LSS. En advokatbyrå får endast ägas av advokat, därför finns det aldrig någon koppling till en specifik assistansanordnare eller annan ägare. Alla som arbetar med juridisk rådgivning på advokatbyrå är utbildade jurister med juristexamen. Efter minst tre års erfarenheten av arbete på advokatbyrå, godkänd advokatexamen och efter beviljats inträde i Advokatsamfundet kan juristen titulera sig advokat. Advokat är en skyddad titel och endast den som är godkänd av advokatsamfundet får kalla sig för advokat.

En advokatbyrå, till skillnad från juristbyrå, måste förhålla sig till flera etiska regler som tystnadsplikt och jäv. Som advokat innebär min tystnadsplikt bland annat att jag aldrig får berätta för någon vem som är min klient.

En advokat får aldrig företräda två olika aktörer inom samma fråga, vilket en jurist kan göra. Därför kan en advokat exempelvis inte företräda den enskilde i frågan om rätten till assistans och senare företräda assistansanordnaren i frågan om återkrav baserat på den enskildes assistans.

En advokat är lojal till sin klient och får aldrig i andra processer ha sin klient som motpart. Som advokat får jag heller aldrig ha några egna intressen i klienten vilket innebär att jag aldrig kan leda klienten in i en process om att söka assistans bara för att jag behöver ha något att göra om dagarna och för fakturering. Jag måste i min rådgivning som advokat vara ärlig och förklara för klienten att det kommer bli svårt och varför.

Så kan du överblicka kostnaderna

Det viktigaste är att du känner dig trygg med den som du väljer som ombud och att du anlitar ett ombud vars kompetens du litar på.

Gällande frågan om arvode är det upp till varje ombud att själv bestämma vad det ska kosta. Vid en ansökan om assistans finns det inte möjlighet att få kostnaden ersatt av försäkring.

Mitt råd är att du alltid får reda på i förväg vad timarvode är eller om det tillämpas ett fast arvode. Detta så du ska kunna överblicka kostnaderna. Anlitar du en advokat har du alltid rätt att klaga hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd om du är missnöjd med några delar i arbetet.

Alla har tyvärr inte den ekonomiska möjligheten att anlita ett ombud vid en ansökan om personlig assistans. Mitt tips är annars att vända sig till kurator, kanske via habiliteringen, som kan vara behjälplig.

Är det möjligt att få ersättning via försäkring?

De allra flesta försäkringar täcker inte kostnaden för ombud i ärenden som rör LSS. UNIK-försäkring är undantaget där det är möjligt täckt kostnaden, men då förutsätts det att processen kommit till domstol, alltså att frågan är tvistig.

Vid ansökningsstadiet så finns det ingen försäkring som täcker kostnaden.

Det kan även vara så att försäkringen inte täcker hela kostnaden och då får du själv stå för resten av kostnaden.

Vad är fördelen med att anlita ett ombud?

Förutom att det är många och krångliga regler är det självklart en trygghet i att ha ett ombud som kan sköta arbetet. Mina klienter behöver aldrig själva ha kontakt med handläggare, domstol eller eventuella intygsskrivare. Som advokat måste jag hela tiden informera klienten om vad som görs och händer i ärendet men som klient behöver du inte själv ta dem jobbiga samtalen.

Jag tror att många upplever en trygghet med ett ombud och känslan av att inte vara ensam mot myndigheten tror jag är viktig.

Vad ska jag göra innan jag tar kontakt med ombud?

Det är alltid möjligt att ringa och rådfråga exempelvis en advokat. Du kommer då få en förhandsbedömning av ditt ärende och information om vad som krävs.

Mitt generella tips till alla som vill ansöka om insatser, alltså inte bara personlig assistans, är att börja med att skaffa medicinska underlag. Om du kan få fram läkarutlåtande, underlag från psykolog och/eller en ADL-bedömning kan rådgivning ges enklare och arbetet med ansökan kan påbörjas direkt.