Varannan förälder tvingas minska arbetstiden för att stödja sitt barn i skolan

Mer än varannan förälder har tvingats gå ned i arbetstid för att stödja sitt barn. Det framgår av en stor medlemsenkät som Riksförbundet Attention har genomfört i höst.

Undersökningen visar också att en majoritet har fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerar.

Nu kräver Riksförbundet Attention att skollagen ändras så att stödet inte upphör när elever når godkänt. Ett annat krav är att det innrättas en lots för elever som har många stöd som behöver samordnas.

Attention gjorde under hösten enkät om skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i vilken mer än 900 medlemmar deltog i.

Enkäten visar att det krävs ökade kunskaper och bättre samverkan för att eleverna ska få rätt stöd för att klara undervisningen.

– Eleverna måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Skollagen måste ändras så att rätten till stöd inte upphör när eleven nått godkänt, säger Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg.

Hon efterlyser även en fungerande samverkan mellan socialtjänst, habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsan och hemmet.

– Om eleven har omfattande behov av stöd från flera olika instanser bör en ”lots” som kan koordinera processen kopplas in, säger Ann-Kristin Sandberg.

Resultaten från enkäten bland 900 medlemmar i korthet:
* 61 procent uppger att deras barn inte vill gå till skolan och 40 procent att de har högre frånvaro än andra elever.
* 47 procent säger att barnet har brister i läs- och skrivförmåga och 65 procent uppger att de därför kommit efter i andra skolämnen.
* 40 procent av föräldrarna uppger att bristen på stöd har lett till att barnet fått sänkt betyg och 30 procent att detta har lett till en mobbningsproblematik. Lika många svarar att barnet har tvingats att byta skola.
* 69 procent av föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerar. 57 procent har bråkat inbördes och fått sämre relationer till varandra
* 57 procent har gått ner i arbetstid för att stödja barnet.
* 42 procent har fått hämta hem barnet från skolan när det uppstått problem.