Vårdbidrag och handikapp-ersättning görs om i grunden

- Det är ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. Foto: Linnea Bengtsson.

- Det är ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar, säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. Foto: Linnea Bengtsson.

Två år efter utredningen är regeringen klar med omstridd förändring som berör 120 000 personer

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en lagrådsremiss i dagarna. Men förslagen är omstridda.

– Det är hög tid att reformera stöden, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Men han säger samtidigt att han delar den oro som bland annat Synskadades Riksförbund har uttryckt.

– En så pass stor reform borde säkra att inga grupper lider skada. Personer med hörselnedsättning och synskada bör kompenseras ifall de missgynnas, även om det i så fall kräver extra tillskott av medel, säger Ohly.

Regeringens förslag går ut på att ersätta dagens stöd med dels en merkostnadsersättning för både barn och vuxna, dels ett omvårdnadsbidrag för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Det nya omvårdnadsbidraget väntas precis som dagens vårdbidrag ha fyra steg beroende på vilka behov barnet har. Med det nya förslaget ges båda föräldrarna rätt att gå ned 25 procent i arbetstid. Bidraget ska också kunna delas mellan föräldrarna.

Lars Ohly menar att detta är en bra modernisering.

– Den nya möjligheten att gå ned i arbetstid välkomnas av många för att få vardagen att gå ihop. Fortfarande finns det ändå risker för att kvinnor drabbas hårdare, säger han.

– Det är på sätt och vis ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar.

Läs mer om utredningens förslag för två år sedan

Nya regler för vårdbidrag och handikappersättning kan beröra 120 000 personer

Så här presenteras de nya förslagen i regeringens pressmeddelande

Omvårdnadsbidrag

• Ett nytt bidrag till föräldrar vars barn p.g.a. funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader
• Kan lämnas max t.o.m. juni det år barnet fyller 19 år
• Bortser från behov som faller inom det normala föräldraansvaret och från behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd
• Båda föräldrar kan beviljas bidraget
• Bidraget kan ges på fyra olika nivåer: mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn ( ¼ omvårdnadsbidrag), stora behov av omvårdnad och tillsyn (halvt omvårdnadsbidrag), mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn( ¾ omvårdnadsbidrag) samt särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn (helt omvårdnadsbidrag). De högsta och lägsta nivåerna har justerats efter beaktande av synpunkter från funktionshinderrörelsen och myndigheter under remissrundan.
• En ny rätt till förkortad normalarbetstid med upp till 25 % per förälder införs

Merkostnadsersättning

• En ny och renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader
• Enklare och tydligare regler
• Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd
• Mer differentierade nivåer, vilket gör ersättningen mer träffsäker. Består av fem nivåer, från 30 % till 70 % av PBB.
• Båda föräldrar ska kunna beviljas merkostnadsersättning för ett barn
• Ersättningen för rena hjälpbehov och schablonersättningen för blinda och gravt hörselskadade är inte en del av den nya merkostnadsersättningen. Det kommer istället kunna ansökas om och beviljas i den nya merkostnadsersättningen, efter en individuell bedömning.

Publicerad:
2017-11-15

Av: Redaktionen

Nyckelord:
ekonomi, handikappersättning, vårdbidrag


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac