Viktigast i Almedalen – timme för timme

Idag, den 1 juli, drar politikerveckan igång i Almedalen i Visby. På programmet finns mer än 1700 seminarier och debatter. Föräldrakraft har samlat de viktigaste arrangemangen som rör barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar.

Söndag 1 juli 2012

16.00-17.00 Får vi den personliga assistans vi har rätt till? Ett samtal med Bengt Westerberg, Hanna Kauppi med flera. KFS Företags­ser­vice. Gotlands museum.

19.00 Partiledartal av Jimmy Åkesson (SD).

 

  

Måndag 2 juli 2012 

08.30-09.00 Tillgänglighet lönar sig! Vilka kostnader och vinster finns med samhällsplanering som inkluderar medborgare med funktionsnedsättning? Funktions­hin­derrörelsen presenterar en ny rapport med en samhällsekonomisk studie av Dan Anders­son, tidigare chefsekonom på LO. Finns det även samhällsvinster för inkluderande samhällsplanering? Lika Unika och Handikapp­förbunden. Högskolan E30.

10.00-11.45  Hur sociala investeringar rår på utanförskapet. Före­bygg­ande insatser är avgörande för att förhindra ungas utanförskap. Idéer för livet, Skandia. Tage Cervins gata 3b.

10.00- 11.30  Hur blir X och Y en resurs? Sveriges äldsta särskola är över 100 år. Runt om i världen bedrivs mängder av lyckade och utvecklande projekt för att stärka gruppens rättigheter och möjligheter. Hur kan Sverige profilera sig som det land som ligger i framkant inom detta område? 4:de resursen/Unicum. Science Park, Strandgatan 1.

11:00-12:00  Det finns stunder som vi kunde varit utan. Vi belyser problematiken att yrkesverksamma inom vård och omsorg allt­för ofta fokuserar mer på kvinnans funktionsned­sättning än på det faktum att hon är utsatt för våld. Bräcke Diakoni Utveck­lingscentrum Dubbelt utsatt. Högskolan, E30.

12.30-13.30  Relativ inkludering, från avståndstagare till aktiv deltagare. Hur kan vi arbeta för att låta skolelever hitta tillhörighet utifrån sina egna förutsättningar? Frys­huset. Högskolan, Sal B24.

13.00  Välfärden nästa arena för den svenska offentlig-privata framgångssagan? Väl fungerande skola, sjukvård och äldreomsorg är grundläggande för att näringslivet och samhället ska fungera. Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdfö­re­tagarna och Friskolornas Riks­förbund lanserar ”Stärk kvaliteten i välfärdssektorn” under ledning av Stig Orustfjord. Almegatältet, Wisby Strand Congress.

13.30-14.30  Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinder? Seminarium om sysselsättning. RBU. Hög­sko­lan sal B23.

13.30-15.00  Diagnos, hjälp eller stjälp? Är en tidig diagnos ett sätt att få rätt stöd och bättre förutsättningar eller får eleven en stämpel som innebär stigmatisering? Autism- och Asperger­för­bundet. Högskolan,  E30.

14.00-14.45  Hur kan barn och unga komma till tals i frågor som rör dem? Barnombuds­mannen. Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins gata 3.

14.00-15.30  Dags att avskaffa Samhall? Träffa MISA, Max och Left is Right, som ser möjligheter och utmaningar. Social Venture Network, SVN. Science Park, Strandgatan 1.

15.00-16.30  Kan jag få hjälp? Psykisk ohälsa bland barn och unga. Emma Igelström, Kattis Ahlström, BRIS, och Ing-Marie Wieslander, SKL. BRIS. Tage Cervins gata 3.

15.00-16.30  Den svenska assistansreformen – förebild eller avskräckande exempel? Vilka konsekvenser får det för rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar i resten av Europa när rätten till personlig assistans i ”föregångslandet” Sverige inskränks? ENIL, JAG och STIL. Högskolan, B22.

15.00-16.00 Skapar en bättre vårdgaranti ökad patientmakt och effektivare vård? Sveriges läkarförbund. Kårhuset Rindi, Lilla salen.

15.00-16.00  Skola i världsklass – ja, det går! SKL och Stockholms stad har tagit hjälp av McKinsey för att undersöka just detta. SKL. Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen.

15.00-17.00  Hur skapar vi ett samhälle med bättre livsvillkor för kroniskt sjuka? Hur minimerar vi risken för att de slås ut från arbetslivet? Vad driver ungdomsförbunden för realpolitik för unga med kronisk sjukdom? Mag- och tarmförbundet. Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34.

16.00-17.30  Hur kan annor­lunda bli en tillgång? Att funka med funktionsnedsättning. Särbegåvningar och funktionshindrade beskrivs ofta som en problemgrupp på arbetsmarknaden. Men med andra perspektiv kan problem bli till framgångsfaktor i företag och organisationer. Social Venture Network SVN. Science Park, Strandgatan 1.

19.00 Tal av Åsa Romson (MP).

 

Tisdag 3 juli 2012

8.00-9.30  LSS, lagen som sällan fungerar. I praktiken avslår allt fler kommuner ansökningar bland annat om korttids, ledsagare och avlösare. Vad krävs för att LSS ska fungera så som det var tänkt? Autism- och Asperger­för­bundet. Högskolan,  E30.

08.00-08.45  Näringsliv och arbetsgivare med samhällssyn. Många får aldrig chans till eget jobb, det gäller inte minst unga med funktionsnedsättning. Arbetsträning är en metod. Finsam Gotland. Joda Bar och kök, Skepps­bron.

9.15-10.00  Nationella riktlinjer för hjälpmedel. Har man rätt till samma hjälpmedel oavsett var man bor? Hjälpmedelsin­stitutet har gjort en kartläggning. Sävesalen, Gotlands museum.

10.00-11.30  Wanted: Ett normalt liv! Om arbetsmarknad och funktionshinder. Janssen. Wisby Strand Congress.

10.30-11.30  Psykiatri utan psykologi. Hur gör vi psykologisk kompetens tillgänglig även för slutenvårdspatienterna inom psykiatrin? Sveriges Psykologförbund. Kårhuset Rindi, Stora salen.

12.15–13.00  Trygghets­tjänster – Sveriges nya tillväxtmotor. En samverkan för bättre och modernare trygghetstjänster kan göra Sverige världsledande inom området. Regeringsuppdraget Digitala trygghetslarm. Sävesalen, Gotlands museum.

13.00-13.45  Hur ser skol­situationen ut för elever med autism? Elever med autismspektrumtillstånd får inte alltid den undervisning de har rätt till. Skolinspek­tionen granskar undervisning för ett antal elever med AST. Skolin­spek­tionen. Barnrättstorget. Tage Cervins gata 3.

13.00-14.30  Varför lyssnar inte vården på patienten? Myndigheten för vårdanalys. Best Western Strand hotel, Strandgatan 34.

13.45-15.00  Fungerar skolan för elever med autism eller Aspergers syndrom? Får eleverna det stöd som de har rätt till i skolan? Autism- och Asperger­förbundet. Högskolan, E 30.

13.45-14.45  Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till! Människor faller ofrivilligt utanför arbetslinjen idag. Lika Unika. Högskolan, Sal B51.

14.00  Torgmöte på Donners plats med RBU. Även 4–5 juli.

14.30-16.00  Framtidens vård – Patienten som resurs. Resursbrist, finns den eller ser vi bara inte de resurser som finns? Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Almedalsbib­lioteket, E22.

 

Bilder på talare.  

15.00-16.45  VÄGEN TILL ARBETE.
Föräldrakrafts seminarium och paneldebatt om arbetsmarknaden för personer som har funktionsnedsättningar. Café Fornsalen, Gotlands museum.
> Debatten inleds av Kenneth Bengtsson, ordförande för Svenskt Näringsliv och tidigare koncernchef för Ica, och Pär Johansson, ledare för Glada Hudikteatern.
I panelen deltar bl a:
> Bettina Kashefi, statssekreterare hos Hillevi Engström (M).
> Lena Hallengren (S), talesperson i sociala frågor.
> Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen.
> Ingela Gardner Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting.
> Li Jansson, Svenskt näringsliv.
> Patrick Roselin, LO.
> Mikael Klein, Handikappförbunden.
> Therese Karlberg, Försäkringskassan.
> Anders Tegnell, Socialstyrelsen.
Medverkar gör även Jan Grönlund, direktör Hjälpmedelsinstitutet, Stefan Lahti, vd Misa, Daniél Tejera, direktor Furuboda, Lars Anderson, Max, Göran Fredriksson, Vårdföretagarna, och Erik Zaar, Bräcke Diakoni.

   

15.00-16.30  Ser vi utmaningen och vill vi bidra till ett mer inkluderande näringsliv? Social Venture Network SVN.

15.00-16.00  Långsiktigt och hållbart ledarskap i skolan – hur når vi dit? Skolledare har ett stort ansvar för att erbjuda lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Sveriges Skol­-
ledarförbund. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

16.00-17.30  Allas rätt att synas och ta plats i det offentliga rummet. Under många år gömdes personer med funktionsnedsättningar på institutioner. Så är det inte längre. Men personer med intellektuella funktionsnedsättningar får inte delta på samma villkor som andra. Föreningen JAG. Högskolan, D22.

17.00-19.00  Föräldrakrafts mingel i Café Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14. Huvud­sponsor är Humana. Observera att det krävs förhandsanmälan.

19.00  Fredrik Reinfeldt (M) talar.

 

Onsdag 4 juli 2012

08.00-8.45  Arbetsförmåga, delaktighet och att bli sedd – här handlar det om förutsättningar! Hur hittar vi nya vägar och metoder som leder till jobb, för personer med NPF och liknande funktions­nedsättningar? KomAn. Joda Bar och kök, Skeppsbron

09.00-10.30  Individ, samhälle och läs- och skrivsvårigheter. Hur ser läget ut i samhälle och skola beträffande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Detta är ett första inslag i en heldag om Dyslexi. Dys­lexi­för­bundet FMLS och Svenska Dyslexi­förenin­gen. Högskolan, E35.

11.00-12.30  Ny teknik – hjälpmedel eller stjälpmedel vid dyslexi? Högskolan, E35.

13.00-14.30  Dyslexi – situationen i skolan. Finns det hopp? Högskolan, E35.

13.00-14.30  Hur kan arbetsgivare tjäna pengar på bättre arbetsmiljö och tillgänglighet? Nödvändigt för några, bra för alla. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Europeiska social­fonden. Donnerska huset, Trädgården.

14.00  Hur många funktionshindrade känner du? RBU. Torgmöte på Donners plats.

14.00-15.30  Kultur för alla i hela landet. Många människor med omfattande funktionsnedsättningar längtar efter ett kulturellt uttryckssätt, men behöver få möjlighet, stöd och förstärkning för att just den där känslan långt inne skall hitta ord, ton eller färg och nå ut till omvärlden. Föreningen JAG. Högskolan, B22.

15.00-16.00  Dyslexi, var står forskningen idag? En genomgång av tidigare, aktuell och önskvärd forskning. Exempel tas från medicinsk/genetisk forskning, från psykologi, pedagogik och språkvetenskap där fonologiska problem, läsning och skrivning samt flerspråkighet berörs. Svenska Dyslexiföreningen, Svenska Dyslexistiftelsen och Dyslexiförbundet FMLS. Högskolan, E35.

15.00-16.30  Vad är bra lokaler för inlärning? Och hur påverkar lokalerna elevernas inlärningsförmåga. SKL och Evidens. Alme­dal­ens Hotell, Strandvägen 8.

16.30-17.30  Ett samtal om kvalité i personlig assistans ur ett brukarperspektiv. Särn­mark. Gotlands Högskola, E35.

17.00  ABC om D – allt du vill veta om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kunniga representanter och experter för Dyslexiorganisationerna gör kortare. introduktioner och svarar därefter på frågor från åhörarna. Svenska Dyslexiföreningen, Svenska Dyslexistiftelsen och Dyslexiförbundet FMLS. Högskolan, E35.

19.00  Jonas Sjöstedt (V) talar.

 

Torsdag 5 juli 2012

08.00-09.15  Bli V.I.P. du oxå! Allt för många kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning utsätts för våld i sin relation. Under seminariet får du ta del av det förebyggande arbetet V.I.P. för att minimera risken att utsättas för våld. Gruppledare berättar om sina erfarenheter av materialet och betydelsen för deltagarna. Bräcke Diakoni Utvecklings­centrum Dubbelt Utsatt. Joda Bar och kök, Skeppsbron.

08.00-08.45  Arbete för alla? Om socialt företagande och social ekonomi. Samordnings­förbunden. Joda Bar och kök, Skeppsbron.

08.30  Föräldrakraftdagen startar med fika. Högskolan,  E30.

08.00-9.00  Hur får man en folkrörelse i rörelse? Hur påverkar vi bäst lagar och attityder på våra olika områden? Vad kan vi lära av varandra? Hur skapar vi organisationer som stärker medlemmarnas engagemang istället för att kväva det? Maria Johansson, förbundsordförande, DHR. Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden. Ulrika Westerlund, förbundsordförande, RFSL. Jimmie Trevett, förbundsordförande, RSMH. NSPH, DHR och Handi­kapp­förbunden. Högskolan, B22.

08.30-09.30  Har kommunernas arbete för tillgänglighet upphört? Humana. Högskolan, E35.

09.00-9.45  Min resa med och utan Aspergers diagnos och vägen till arbete! Möt Patrik Lindberg som berättar hur livet kan se ut när man får en diagnos sent i livet och hur krokig vägen kan vara och vilket stöd som behövs för att hitta sina styrkor och komma ut på arbetsmarknaden. Solhaga­gruppen. Högskolan, E30.

09.00-10.00  Historien om en svensk medborgarrättsrörelse. För 20 år sedan slogs den svenska handikapprörelsen för personlig assistans. Idag ifrågasätts både kostnader och syftet öppet. Har politikerna glömt den gamla onda tiden när barn med funktionsnedsättningar tvingades växa upp på institution? Har de glömt intentionerna bakom LSS? Föreningen JAG. Högskolan, D22.

09.15-10.30  Dags för offensiv mot diskriminering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionsnedsatta? NSPH, Hjärnkoll, Diskriminerings­byrån i Uppsala. Högskolan,  B22.

10.00-11.15  Mitt barn har haft cancer – men den vik­tig­aste personen i mitt liv är faktiskt jag. Heléne Kindstedt samtalar om föräldraskapet kring barn med speciella behov, utifrån sina egna upplevelser efter det att hennes familj kastades in i barncancervärlden. Barncan­cerfonden. Högskolan, E30.

10.00-10.45  Barns rätt till sin egen assistans. Intresse­grup­pen för Assistansberättigade, IfA. Birgers gränd.

10.00-11.30  Fosterdiagnostik på avvägar. Tidningen Dagen och Frälsningsarmén. Krukmakarens hus, Mellangatan 21.

10.45-12.00  Psykiskt sjuk OK, men bli frisk snabbt. Diskri­minerar sjukförsäkringen personer med psykisk ohälsa? NSPH. Högskolan, B22.

11.00-11.45  Hur ser villkoren ut för familjer med barn och unga som har funktionsnedsättning? Enligt flera studier uttrycker föräldrar att de behöver hjälp och avlastning för att livet ska fungera för dem och deras barn. När barnen blir tonåringar behövs också vägledning i transitionen till vuxenlivet. Stödet från samhället räcker inte till. Hur kan vi stötta hela familjen, hela vägen? Bräcke Diakoni. Högsko­lan, E30.

11.00-11.45  Mellan risk­kapital och offentligt monopol – vad händer med vårt själv­­bestämmande? Intres­segruppen för Assistans­be­rättigade, IfA. Birgers gränd.

11.30-13.00  Mellan stolarna: Brister i myndighetssamverkan. Hur kan myndigheter samverka bättre för att människor inte ska komma i kläm? Arbetarrörelsens Tankesmedja. Restaurang Hamnplan 5.

13.00-14.45  Funktions­hinder + arbete = sant eller falskt? Jakten på superarbetskraften blir allt hårdare. Därför har NHR frågat medlemmar om hur de ser på sin jobbsituation. Kanske är den danska modellen Flexjobb lösningen på problemen? Neurologiskt handikappades riksförbund, (NHR). Högskolan, sal E30.

13.30-14.15  Kvinnors perspektiv på personlig assistans. Seminarium om assistansberättigade kvinnors särskilda situation. Intresse­gruppen för Assistans­berät­tigade, IfA och FQ, Forum Kvinnor & Funktionshinder. Birgers gränd.

14.00-15.30  Har vi nått vägs ände – kan vi inte rädda fler barn från att dö i cancer? Efter många års framsteg i behandlingen av barncancer har utvecklingen bromsat in. Överlevnaden ökar inte längre och nu kommer rapporter om en dramatisk minskning av antalet kliniska studier. Barncancerfonden. Högskolan, E31.

14.00  Har vi verkligen råd med alla människor? RBU. Torgmöte på Donners plats.

14.30-15.15  Med personlig assistans i den norrländska vildmarken. Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA. Birgers gränd.

15.00-15.45  Hur hittar man och behåller ett jobb när man är ung med funktionsnedsättning? Att vara ung och få ett jobb är svårt idag. Att vara ung och ha en funktionsnedsättning ökar inte direkt konkurrenskraften. Behöver det vara så svårt? Vi samtalar om svårigheter och framgångsfaktorer på vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Före­­nin­gen Furuboda. Högskolan, E30.

15.00-15.30  Fosterdiagnostik – är det en rättighet att få barn utan Downs syndrom? Liv och Rätt. Hamnplan.

15.30-17.00  Prioriteringar inom sjukvården, hur kan det sällsynta lära oss tänka rätt(are)? Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Ågrenska. Wisby strand, Lojsta 2.

16.00-16.45  För vems skull och bör man kvalitetssäkra sitt bolag? Vi har ju tillstånd! Vilka blir de positiva effekterna och finns det några negativa? Arbe­tar företaget för att upprätthålla en god kvalitativ assistans? Privata Assistans­anordnares Riksorganisation, PARO. Högskolan, sal E30.

19.00  Jan Björklund (FP) talar.

 

Fredag 6 juli 2012

08.00-9.15  Vilka hjälpmedel behövs för unga med ADHD? Vilka svårigheter och möj­lig­­heter möter unga med ADHD i vardagen? Hur ser en bra övergång mellan skola och arbete ut? Vilka strategier och hjälpmedel kan användas för att få kontroll över det egna livet? Riksförbundet Atten­tion, Hjälpmedels­institutet och KomAn. Högskolan, B22.

09.30-10.45  Hur skapar vi en skola för alla? En inkluderande skola kräver tidiga insatser och individuellt anpassat stöd. Hur kan vi slippa att många lämnar skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor? Och hur kan vi få en skola som fungerar för alla elever, även för dem med neuropsykiatriska funktions­hinder? Riksför­bundet Attention i samverkan SPSM. Högskolan, B22.

11.00-13.00  Tänk annorlunda, det lönar sig. Hur kan kommunikation, ökad tillgänglighet och värdskap gynna besöksnäringen? Projekt Öppen skärgård för alla. Hamngatan 2, Svenskt Näringslivs trädgård.

11.00-12.15  Hållbara vägar till arbete. Ungdomsarbets­lösheten är hög i Sverige. För unga med funktionsnedsättning är den i det närmaste total. Hur bör stödet till unga med aktivitetsersättning och till arbetsgivarna utformas så att det skapar möjligheter till varaktigt arbete? Riksför­bun­det Attention. Högskolan, B22.

12.15-13.15  Vad får ett barn med psykisk ohälsa kosta? Seminarium om sociala investeringar och kommunerna med Ing-Marie Wiesel­gren, Ingvar Nilsson och
Lars Stjernkvist. SKL. Högskolan, B23.

13.30-14.45  Vård eller förvaring av ungdom? Placerade barn riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hamnar i tvångsvård. Riksförbundet Atten­tion. Högskolan, B22.

19.00  Annie Lööf (C) talar.

 

Lördag 7 juli 2012

15.00 Stefan Löfvén (S) talar.

 

Söndag 8 juli 2012

11.00 Göran Hägglund (KD) talar.

Läs mer om Almedalsvec­kan på foraldrakraft.se/topics/Almedalen