Visste du detta om daglig verksamhet?

STÖRSTA INSATSEN

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Mer än 30 000 personer deltar i daglig verksamhet.

FLER MÄN ÄN KVINNOR

Det är betydligt fler män än kvinnor som deltar i daglig verksamhet.

Socialstyrelsen har tidigare uppmärksammat könsskillnaderna och konstaterat att det delvis kan förklaras av att antalet pojkar och män med vissa diagnoser är fler än antalet flickor och kvinnor.

Det gäller bland annat diagnoserna autism och autismliknande tillstånd, cerebral pares, ryggmärgsbråck och Downs syndrom.

”Det går emellertid inte att utesluta att handläggare bedömer behoven hos män och kvinnor olika”, skriver Socialstyrelsen i en rapport.

SEX AV TIO HAR EN PLAN

Långt ifrån alla deltagare har genomförandeplaner, trots att detta bör finnas, enligt Socialstyrelsen. Andelen verksamheter som upprättat genomförandeplaner för samtliga deltagare är 65 procent.

Inom nästan alla dessa enheter hade alla deltagare (91 procent) varit delaktiga i att utforma planen eller att följa upp den.

Det är vanligare att enskilt drivna verksamheter än kommunala har genomförandeplaner för alla deltagare. 83 procent av enskilt drivna verksamheter har sådana planer jämfört med 63 procent inom kommunalt drivna.

BESLUTEN FÖLJS INTE UPP

Alltför få kommuner följer upp beslut om daglig verksamhet, trots att det är ett krav från Socialstyrelsen. Syftet är att säkerställa att den enskilde får sitt behov tillgodosett och försäkras goda levnadsvillkor.

År 2012 följde 17 procent av kommunerna upp samtliga beslut om daglig verksamhet, år 2011 var andelen 13 procent.

Det finns stora regionala skillnader i hur många kommuner som följer upp besluten.

Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att andelen beslut som följs upp har samband med antal ärenden per handläggare; ju fler ärenden, desto färre uppföljningar.

”Den låga andelen kommuner som följer upp samtliga beslut tillsammans med de stora regionala skillnaderna visar hur angeläget det är att kommunerna prioriterar detta”, skriver Socialstyrelsen i en rapport.

INGEN FICK JOBB I SEX AV TIO KOMMUNER

Socialstyrelsen anser att alltför få personer med daglig verksamhet går vidare till arbete eller praktikplats. Och förutsättningarna för att klara detta är också bristfälliga.

I 58 procent av kommunerna gick ingen person med daglig verksamhet över till arbete eller praktikplats under 2012. Andelen var oförändrad sedan året före.

Socialstyrelsen anser att arbetet med att förbättra möjligheterna till övergång till arbete måste bli bättre, både på nationell och på lokal nivå.

Det skulle kunna ske bland annat genom att man samordnar och skapar rutiner, menar Socialstyrelsen.

Till exempel kan samverkan mellan LSS-verksamheter och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan öka förutsättningarna, tillsammans med att socialtjänsten regelbundet prövar den enskildes arbetsförmåga, anser Socialstyrelsen.

Det saknas information om hur många av de med daglig verksamhet som har en arbetsförmåga som medger arbete eller praktikplats.