Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Rättshjälp i LSS, omedelbart!

Rättshjälp i LSS är nödvändigt för att lagen ska vara den rättighetslag som den var tänkt. Och för att målet med LSS ”att leva som andra” trots sina funktionsnedsättningar ska kunna uppnås.

LSS handlar inte om pengar utan om individuella behov som gruppen är åsamkade av sina funktionsnedsättningar. För detta behöver varje individ stöd av en eller flera av de insatser som LSS ska ge. Det är naturligvis lagvidrigt att ansvariga myndigheter då gör allt för att undvika att ge det stödet, oavsett det är en LSS-insats eller assistansersättning.

Vi kan konstatera att Försäkringskassan (FK) sällat sig till de myndigheter som valt att med sin maktposition köra över de enskilda individerna i LSS. Det läser vi om nästan varje dag.

Men lite mer i medieskugga så avslår många kommuner regelbundet ansökningar om insatser och de använder förvaltningsrätten (FR) för att inskränka rätten till LSS-insatser för den lilla, utsatta grupp som är berörd. De är väl medvetna om att det finns en diskrepans mellan vad som står i LSS-propositionen och hur tolkningen blir av juristerna i FR. Detta utnyttjar allt fler kommuner för att spara på sina LSS-kostnader. Plötsligt nekar de insatser som personer haft i flera år och hänvisar den enskilde till att överklaga. Skulle kommunen mot förmodan förlora i lägsta instans går man vidare uppåt. Risken för kommunen att förlora i längden är minimal.

Det är frusterande att stå utanför och se dessa uppenbara övergrepp.

Sedan LSS infördes för 20 år sedan har det i domstol förts många förhandlingar mellan personer med LSS och olika kommuner. Det har varit en ojämn kamp där kommunernas hela organisation ställts mot enskilda individer som föga förvånande förlorat och fått se sina rättigheter snävas in i flera viktiga domar i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Det är frusterande att stå utanför och se dessa uppenbara övergrepp mot redan svaga individer! Det är också en skam för vårt välfärdssamhälle att dessa personer mer än alla andra tvingas kämpa för sina rättigheter i domstol!

LSS kom till som ett skydd mot att personer som omfattades inte skulle bli bortprioriterade i den lokala politiska processen. Om kommunen, oavsett anledning, tolkar LSS på ett sätt som den enskilde rättighetsbäraren anser är för snävt ska det prövas i domstol. I ett fungerande rättssystem blir det då domstolen som har sista ordet att formulera vad som är rätt.

Det är då av största vikt att det finns en balans av maktförhållandena mellan kommunen och den enskilde. Det finns inte i dag. När kommunerna vinner 90 procent av målen i FR har systemet spårat ur.

Den enskilde står svag gentemot kommunen i FR.  Kommuner har ekonomiska möjligheter att anlita jurister. Personer med omfattande funktionsnedsättningar kan sällan göra det. Både för att de saknar de ekonomiska resurserna och för att de specialiserade juristerna är upptagna av kommuner eller av de stora assistansbolagen.

LSS blev en rättighetslag för att den enskilde skulle kunna överklaga kommunens beslut om insatser i domstol. På papperet väldigt bra. Men om verkligheten blir att den enskilde nästan alltid förlorar i domstolen, vad är rättigheten då värd?

Försäkringskassan och kommunerna avslår insatser för att spara pengar, trots att detta inte får vara ett skäl till avslag enligt lagen! Även detta är naturligtvis rättsvidrigt.

Förvaltningsrätten (FR) är tänkt som en garant för att ansvariga myndigheter ska följa lagen. Att denna garant inte fungerar är uppenbart för den som följer LSS-domar. Orsaken till detta är svårare att förstå. Har man inte förstått att lagen är individuell? Eller stödjer man bara de andra myndigheternas nedskärningar?

LSS är en individuell lag. Den styrs helt av varje persons individuella behov och önskningar!

Det gör att prejudikat är väldigt sällsynt – då varje individs olika behov utgör grunden.

Trots detta hänvisar myndigheterna ofta till tidigare mål i FR, vilket inte är korrekt, då de inte har något vägledande rättsvärde. Dessutom väljer ofta kommunen ut just de domar från FR som stöder deras sak, trots att det finns andra som stöder motpartens! Att det finns domar i FR som dömt olika i vad vi, vid hastigt påseende, kan uppfatta som samma ärende. Det kan och skall bero på att det är individernas individuella behov som skall prövas i LSS, och alla har vi olika behov, speciellt i LSS-gruppen med olika funktionsnedsättningar.

I tolkning av LSS måste vi också förstå vad som är lagens intentioner och mål! I korthet är målet med LSS att leva som andra trots sina funktionsnedsättningar. Eller lite mer detaljerat uttryckt i propositionen:

LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka de lokala ambitionerna är. Det övergripande målet är att den enskilde skall kunna leva som andra, trots sitt funktionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäller för jämnåriga som inte har funktionshinder.

Den enskilde skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra.

Den enskilde har rätt till en insats om han eller hon har behov av insatsen, om behovet inte faktiskt är tillgodosett på annat sätt. När insatsen sedan verkställs så ska den vara av så god kvalitet att den tillförsäkrar den enskilde goda levnadsvillkor.

Nuvarande felaktiga rättstillämpning medför stora rättsförluster för den enskilde. Den tidigare LSS-kommittén uppmärksammade detta och föreslog att lagtexten snarast skulle förtydligas för att komma till rätta med den felaktiga tillämpningen. Det var år 2008!

LSS är inte enkelt att förstå för en enskild person. Det innebär att enskilda regelbundet blir överkörda av ”juridiken”, det vill säga av jurister från kommunen, Försäkringskassan och förvaltningsrätten. LSS-skolan här på HejaOlika.se har varit mitt bidrag till att göra den något tydligare.

Rättshjälp är inte med i den pågående LSS-utredningen, vad jag sett, trots att det skulle lösa ministerns aversion mot assistansbolagens jurister.

Men uppenbart behöver den enskilde hjälp av kunnig jurist. Vi såg det i en i dagarna presenterad kammarrättsdom där en person slapp att bli tvångsflyttad! Detta fall visade att den enskilde behöver eget professionellt stöd, något som tyvärr föll bort från Handikapputredningens förslag till LSS-propositionen.

Utan detta stöd, rättshjälp, fungerar inte LSS som det var tänkt. Det är väl numera uppenbart för de flesta, men ansvariga politiker har valt att blunda. Det är inte med i den pågående LSS-utredningen, vad jag sett, trots att det skulle lösa ministerns aversion mot assistansbolagens jurister, ”landets största juristkår”, som en ledare i ett känt media uttryckte det.

Den enskilde behöver verkligen rättshjälp numera, när mål skall drivas i förvaltningsrätten, för att kunna möta kommunens jurister med rätt språk och för att ge domstolen tydliga underlag för att fatta beslut enligt lagstiftningens intentioner. Handikapputredningen hade tyvärr rätt att rättshjälp blir nödvändigt när den enskilde ska driva sin rätt i domstol, även mot våra egna myndigheter.

Det är ett nederlag för vårt rättsväsende att den enskilde förlorar sina rättigheter enligt LSS i så många fall som vi, Länsförbundet FUB Stockholms län, visat i våra undersökningar. Den enskilde vinner 1 av 10 mål i förvaltningsrätten, vilket naturligtvis egentligen är statistiskt omöjligt. Dessutom är sidoeffekten att många enskilda numera inte ens orkar driva sin rätt i domstol, eftersom det känns meningslöst! Då är LSS ingen rättssäkerhetslag längre.

Det är ofattbart att ansvariga låter det pågå, år efter år, och istället lägger kraft på att begränsa assistansersättningen.

Det behövs rättshjälp för att rättighetslagen LSS skall fungera! Det förstår den som vill förstå!

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för Igne.
Annons för durewall.se
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana
Annonser
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se

Kommentarer

Håller med dig helt och…

Håller med dig helt och hållet, Harald. Maktförhållandet mellan å ena sidan vi som är beviljade olika LSS-insatser och kommunerna - Försäkringskassan på andra sidan är groteskt ojämn. Åsa Regnér förfasar sig över assistansjurister som delvis jämnar ut den spelplanen. Men dessa jurister hjälper inte alla de personer som:

1) Är beviljade andra LSS-insatser än personlig assistans

2) Assistansanvändare som har anordnare utan gratis tillgång till assistansjurister

Rättshjälp till alla som är beviljade hjälp enligt LSS är absolut nödvändigt!

Thomas Juneborg
Tack för att du finns Harald Strand!

Det finns tyvärr ingen mänsklig syn på funktionshindrade och deras familj! Vi behandlas värre än brottslingar som faktiskt har rätt till juridisk hjälp! Varje dag kommer ett nytt anklagelse (fuskare, uttnyttjare osv)! Sist vill nu utredaren Stig Svensson begränsa anhörigassistansen för att skydda funktionshindrade från deras föräldrar och familj (som nu är direkt farliga)!!
Hoppas att det här mardrömmen ta slut nångång! :(

Behnaz
Tillsynsmyndiggheter

Vi har även stora problem med våra tillsynsmyndigheter som själva avgör vad som skall utredas.
Man struntar fullständigt i inkomna anmälningar från enskilda individer som har synpunkter på hur kommunerna sköter sina insatser via dom olika lagarna.
På det sättet så saknar tillsynsmyndigheterna all legimitet hos dom som inte får sin sak utredd.
Detta agerande gör att dom drabbade saknar alla möjligheter till ett fungerande rättssystem och ställs helt utanför samhället.

Sven Aivert
Ordförande
mffmr

Gäst
Drevet mot LSS

Mycket bra Harald,

Efter har läst artiklar ” En introduktion till assistanskrisen” och ”Hur legitimeras socialpolitiska besparingar” av statsvetare Niklas Altermark vid Lunds universitet och även forskaren i socialrätt Andreas Petterssons vid en intervju att ”domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS” blir man mörkrädd, ledsen och arg.
Vem fick bestämma att lagen var luddig?
Vem fick bestämma att det var överutnyttjande av timmar?
Vem fick bestämma att det var ett utbrett fusk?
Vem fick bestämma att den enskilde var tvungen att anlita jurister för att argumentera sina mänskliga rättigheter?
Vem fick bestämma att spela ut LSS-insatserna mot varandra? (Bryta kostnadsutvecklingen i personlig assistans för att stärka andra insatser i lagen)
Med facit i hand är konsekvenserna förödande. Varje dag förlorar någon sina mänskliga rättigheter att få vara en samhällsmedborgare som du och jag.
Nu citerar jag statsvetare Niklas Altermark ” Vi har idag en situation där det inte finns någon politisk debatt om hur samhällets stöd till personer med funktionshinder kan förbättras. Hur vi ska komma längre i ambitionen att nå jämlikt och fullt medborgarskap eller hur maktrelationerna mellan personer med funktionshinder och samhället i övrigt ska jämnas ut. Ett ensidigt kostnadsfokus sväljer allt utrymme för en sådan, progressiv och framåtblickande diskussion.”
Jag tror få förtroendevalda har historien med sig för att förstå nutiden.
Lästips ”från idiot till medborgare” eller ”omsorgsrevolutionen” av Karl Grunewald.
Ni politiker som värnar om mänskliga rättigheter, börja och ta del av historien. Så ni får en nyorientering och släpper era förutfattade meningar. Följ forskningen inom området.
LSS en rättighetslag som skulle garantera personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Fy skäms folkvalda politiker.
/Yvonne Malmgren
Före detta handläggare för LSS och generella handikappfrågor

Yvonne Malmgren
Ska det vara så svårt

Ovanstående med Harald först och Yvonne sist är en summering av fakta runt hela LSS-frågan som ministrar och kommunala beslutsfattare skulle vaggas till sömns med. Att känna inpå bara skinnet hur människor runt vårt avlånga land har det. Hela familjer kraschar.
Det är märkligt att man utan att blinka nekar personer att få ta del av sitt lagliga stöd. Det är väl inte vilda västern vi lever i, det är jurister och domare som är revolvermän mot vapenlösa motståndare.

Christer Pettersson
Kunskapsperspektiv

Det stöd som man har rätt till enligt LSS har syftet att kompensera de begränsningar i funktionsförmåga som minskar möjligheterna att leva ett bra liv på samma villkor som andra.
Det handlar alltså om åtgärder som utformas utifrån utifrån generella kunskaper om den aktuella funktionsnedsättningen i kombination med analys av persones individuella kompensationsbehov.

Om den begärda insatsen är nödvändig för ett liv som andra eller ej är alltså en kunskapsfråga där våra jurister ej har kompetens. Men i stället för att konsultera professionell expertis i denna grundfråga företräder man uppenbart ett synsätt där man enbart fokuserar på yttre beteenden med grovt generaliserande omdömen om vad som är ett gott liv.

Tror att vi behöver sätta mer fokus på de mänskliga behoven och olika strategier för att tillgodose dem. Och gå in i rättsprocesserna utifrån det perspektivet.

Anders Bond
Du har så rätt Harald

Jag är god man för min son Anders. Det är han som just fått rätt att bo kvar i sin bostad efter en dom i kammarrätten. Vi har förlorat flera gånger i domstol. Först nu när Funktionsrätt Sverige, genom sitt projekt Från snack till verkstad, gett Anders tillgång till jurister har han fått rätt.
Jag har ingen aning om hur många timmar juristerna lagt ned, men Anders skulle aldrig haft en möjlighet att betala om han köpt den tjänsten. Tilläggas kan att när vi hade muntlig förhandling i Kammarrätten företräddes kommunen av en advokat som man anlitat.
Nu återstår att se om kommunen anser sig ha råd att lägga ytterligare pengar på advokater för att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Leif Ekström
Bra skrivet!

Jag har tappat tilltron till vårt samhälle. Gång på gång visar våra politiker och myndigheter att dom inte vill ge stöd och hjälp till den gruppen av människor som behöver det mest. Allt handlar enbart om pengar när det kommer till funktionshindrade personer.
För oss anhöriga gäller det att försöka bygga upp ett nätverk av människor som kan hjälpa våra barn när vi föräldrar inte orkar eller finns längre eftersom vi vet att det inte finns något stöd att få från samhället. Våra barn ses enbart som en kostnad och en belastning. När började politiker och myndigheter tycka att alla människors lika värde inte gäller alla längre?

Annika Skoglund
Upp till kamp

FUB syns inte i spalterna som de borde. Den forna kamporganisationen ser ut att ha sett sin bästa dagar, är det bara länsförbudet i Stockholm som rör om och irriterar? Det måste hända något snart!

Christer Pettersson

Nya kommentarer

Inte förvånad

Nuvarande ledning för KD är inte vänner till LSS gruppen. De som var det har marginaliserats.

Frågan är om...

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se