Så här långt har du kommit i kursen
0% slutfört
0/19 Steg

LSS-skolan 2019: Inledning

LSS är en fantastisk lag. Och lagar ska följas. Men kunskapen om varför LSS tillkom verkar ha glömts bort.

Vi har nyligen tagit del av ytterligare en LSS-utredning, som med stor sannolikhet, liksom den förra från 2008, kommer att hamna i ”frysen”.

Utgångspunkten även för den senaste utredningen var att spara pengar på assistansersättningen. Inte, som det borde ha varit, en uppföljning av hur den 25 år gamla lagen fungerar och om målen har uppnåtts.

Det finns skäl att påpeka att Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen, HFD) redan tidigt fastslagit i flera domar, att resursbrist inte är skäl till avslag av en insats och att kommunens egen ekonomiska situation inte kan tillmätas någon betydelse i sammanhanget, eftersom den enskilde har en lagstadgad rätt till insats. Att ange besparing som skäl till avslag av insatser är att icke följa lagen!

Kunskapen om varför LSS tillkom verkar ha glömts bort. Det är i grunden en fantastisk lag, vilken vi ska vara stolta över. De problem vi har och har haft i ett antal år handlar främst om okunskap hos de som är satta att tolka och genomföra lagen; Försäkrings­kassan, kommunerna och förvaltningsrätterna. Det borde en uppföljande LSS-utredning rätta till!

Alla som på något sätt är inblandade i beslut om LSS-insatser ska definitivt läsa och kunna den utmärkta LSS-propositionen 1992/93:159!

Jag bjuder här på några tänkvärda citat från propositionen:

Människor med handikapp har i alltför liten grad fått del i Sveriges välståndsutveckling. Många med funktionshinder saknar tillträde till arbetsmarknaden.

Levnadsvillkoren för familjer med barn med handikapp är ofta svåra. Handikapputred­nin­gen har också dokumenterat bristfälliga förhållanden när det gäller svårt funktionshindrades möjligheter att bestämma över sin egen situation och påverka utformningen av service och stödinsatser. Speciellt svåra förhållanden gäller för människor med allvarliga funktionsstörningar. Familjemas situation är ofta hårt ansträngd. Varannan familj med ett gravt funktionshindrat barn får t.ex. nästan aldrig sova genom en hel natt.

Som jag nyss påpekade har människor med allvarliga funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta andra. Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villkoren för dem som inte är handikappade. Det är också motivet för att nu genomföra en lag om individinriktade rättigheter. Familjerna skall inte behöva kämpa för det som borde vara en självklarhet. De skall inte vara prisgivna åt vad de uppfattar som myndigheters godtycke.

De offentliga åtgärderna måste vara inriktade på att människor med funktionshinder eller familjer med ett funktionshindrat barn skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Båda föräldrarna skall, om de vill, kunna ha kvar sitt förvärvsarbeta, skall ha samma möjligheter som andra familjer att ha kvar sina vänner och odla sina intressen utanför hemmet.

Under den tid LSS funnits har en annan mycket viktig ”lag” för personer med funktionsnedsättningar tillkommit. I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Sverige trädde den i kraft 14 januari 2009.

Konventioner är juridiskt bindande dokument för stater som ratificerat dem, det vill säga undertecknat och åtagit sig att följa dem. Landets lagstiftning ska stämma med de krav som en konvention ställer. Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Annars begår landet konventionsbrott.

Tillsammans med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger LSS ett heltäckande skydd för att gruppen som omfattas av LSS verkligen får det liv som utlovas, ett liv som andra med goda levnadsvillkor!

Visst har vi fantastiska lagar! Och lagar ska följas i Sverige! Välkomna att läsa och lära av de 18 lektionerna i LSS-skolan 2019.

Harald Strand

Målet med LSS-skolan är att göra om kampen för insatser, till ett samarbete kring de individuella stöd som en enskild person behöver. Ökad kunskap kan få fler att förstå att några medborgare med stora funktionsnedsättningar ”behöver mer för att få lika”.

Kursinnehåll

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content