HejaOlika om funktionshinderpolitik

DEBATT. Det är tyst om den nya funktionshinderspropositionen som presenterades i maj månad. Nästan lika tyst som det var för sex år sedan när världshälsoorganisationen WHO kom ut med sin rapport om situationen för funktionsnedsatta personer i världen. Tystnaden är kompakt och långvarig. Det borde oroa oss alla i samhället.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt. Målet ska vara jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. Det berättade statsrådet Åsa Regnér vid en pressträff på måndagsförmiddagen.

LINKÖPINGS-POSTEN. Förra politiska programmet för funktionshindrade har nästan tio år på nacken och nu i veckan var det dags för kommunfullmäktige att anta ett nytt modernt program som kanske håller fem år framåt.

LINKÖPINGS KOMMUN. Arbetslösheten ska minska, barn bemötas bättre i skolan och kultur- och fritidsanläggningar bli tillgängligare. Det är några av insatserna i ett nytt funktionshinderpolitiskt program som kommunfullmäktige fastställer idag.

PRESSMEDDELANDE. Arbetet med att främja full delaktighet går för långsamt bland Sveriges myndigheter. Det senaste året har tillgänglighetsarbetet gått bakåt inom flera områden, säger Malin Ekman Aldén, chef för Myndigheten för delaktighet.
PRESSMEDDELANDE. Det strategiska arbetet för ökad delaktighet och ett samhälle för alla anknyter också till FN:s konvention rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2016 pågår utvärderingar av nuvarande strategier på flera håll i Norden. Det finns samtidigt ett intensivt arbete med utformning av kommande strategier och/eller handlingsplaner för funktionshinderspolitiken.
PRESSMEDDELANDE. Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken. Utifrån områdena ökad fysisk tillgänglighet, IT-politiken och utbildningspolitiken har myndigheten genomfört insatser fram till 2015. Nu publiceras slutrapporten för de senaste årens arbete.
FUNKTIONSHINDERPOLITIK. Det funktionshinderpolitiska läget brukar beskrivas som att »det går sakta framåt«. Gör det verkligen det? Och om det verkligen går sakta framåt, är det tillräckligt?
FUNKTIONSHINDERPOLITIK. Under åren som jag arbetat med funktions­hinderpolitik har en fråga regelbundet förts fram som särskilt angelägen att arbeta med: attityder. Försöken att förändra och påverka människors attityder har ofta resulterat i informations­kampanjer.
LIKA UNIKA. Från år 2017 ska en ny inriktning ha lagts fast när det gäller funktionshinderpolitiken under de närmaste åren. Lika Unika följer och bidrar i arbetet, bland annat genom att delta i Myndigheten för delaktighets strategiska samråd i "Uppdraget om att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk vad gäller genomförande och uppföljning".