Äntligen sekretess för elever som behöver extra stöd

Elever som får extra stöd i skolan behöver bättre sekretesskydd än idag. Det anser regeringens utredare Nils-Olof Berggren.

Under tisdagen överlämnade han utredningen ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58) till utbildningsminister Jan Björklund.

Utredningen föreslår starkare sekretess för elever i grundskola, gymnasieskola och på fritidshem.

Sekretessen skärps även för grundsärskola och gymnasiesärskola.

En orsak till att sekretessen behöver stärkas är att skolor dokumenterar allt mer om eleverna, exempelvis i samband med att individuella åtgärdsprogram tas fram.

– Det är viktigt att slå vakt om den öppenhet som finns inom skolväsendet. Samtidigt måste behovet av integritetsskydd för barn och ungdomar beaktas. Vid avvägningen mellan insyn och sekretess måste man också tänka på att insynen bidrar till en ökad rättssäkerhet, säger Nils-Olof Berggren.

I korthet föreslår utredningen följande:

* Utgångspunkten ska vara att åtgärdsprogram, omdömen etcetera ska vara hemliga.

* Starkare skydd för vissa uppgifter i elevstödjande verksamhet. Här ska gälla samma skydd som för vissa uppgifter inom elevhälsan.

* Fritidshemmen ska ha sekretess av samma slag om gäller för skolan.

* Sekretesskyddet för känsliga uppgifter utökas till att omfatta uppgifter som gäller mottagande i grundsärskolan och om en elevs tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

* Nya tystnadspliktsregler införs för friskolor och fristående fritidshem. Dessa regler ska motsvara sekretessen i kommunala skolor och fritidshem.

Föräldrakraft har tidigare uppmärksammat brister i skolans sekretess för elever som söker förtur till gymnasiet.