Arbete, barn och bostad: När föräldrarna inte räcker till

Allt från att flytta hemifrån till att skaffa arbete och barn. Inom Ågrenskas vuxenverksamhet ställs alla de frågor som föräldrarna inte kan svara på.

Verksamheten för vuxna vid Ågrenska utanför Göteborg består av tre dagar fyllda med kompetensutveckling för personer över 18 år som har sällsynta diagnoser.

Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser, hitta strategier och bättre hantera sin vardag.

Flera olika experter är på plats för att dela med sig av sin kunskap och diskutera med deltagarna till exempel läkare, psykolog, sjukgymnast och arbetsförmedlare.

Samtalen sker i grupp där man ställer frågor, diskuterar tankar och idéer om hur man kan hantera svårigheter och hur man kan utnyttja möjligheter.

Däremot finns inga anhöriga på plats.

– Det är viktigt för att deltagarna ska våga ställa frågor, säger Ann Catrin Röjvik, som är spindeln i nätet för vuxenverksamheten på Ågrenska.

– Annars blir det kanske ofta mamma eller pappa som står för frågorna av gammal vana, tillägger hon.

Genom diskussionen med både experter och andra i liknande situation kan deltagarna få en helt ny referensram för sin fortsatta utveckling.

– Det är häftigt när deltagarna får vara sig själva och ställer frågor som visar att de tänker brett och djupt kring sin diagnos, säger Ann Catrin Röjvik.

Inom gruppen diskuterar man ofta lösningar och erfarenheter när det gäller svåra saker.

För en 18-åring kan samtalet bland annat handla om att flytta hemifrån. För den som är lite äldre hitta rätt yrke och att bilda familj.

Vågar man skaffa barn? Hur ser ärftligheten ut?

En annan viktig fråga är hur man får omgivningen att förstå konsekvenserna av funktionsnedsättningen.

Under de senaste tre åren har 18 grupper på vardera 10–12 personer deltagit i vuxenvistelser på Ågrenska.

– Det har haft en fantastisk betydelse för deltagarna. Här är man inte ensam, varken som människa eller med sin diagnos, säger AnnCatrin Röjvik. De går ut härifrån med större kunskap, säkerhet och självkänsla, har fått hjälp att hitta vardagsstrategier och har dessutom fått nya kompisar. Ofta bildar man också nätverk som kan bli ett viktigt stöd i fortsättning.

Vuxenverksamheten vid Ågrenska har blivit en framgång. Efter den tre år långa projektperioden övergår den i en ny fas.

– Verksamheten fyller en viktig funktion eftersom det inte finns något system i övrigt som är till för att hjälpa personer med sällsynta diagnoser när de inte längre är barn. Erfarenheterna från Ågrenskas unika verksamhet för barn och familjer var en viktig grund för att utforma vuxenvistelserna, berättar Ann Catrin Röjvik.

Vad kan andra verksamheter lära av Ågrenska vuxenprojekt?

Ofta får personer med sällsynta diagnoser inte gehör för sina behov i samhället. Olika instanser som sjukvård, habilitering, försäkringskassa, arbetsförmedling behöver kunskap om funktionsnedsättningarna och de komplexa konsekvenserna.

Annars kan dessa instanser inte ge det stöd och den service som personerna har rätt till.