Barn nekas alltför ofta assistans – vartannat avslag kan vara felaktigt

Många barn nekas personlig assistans av kommuner och Försäkringkassan trots att de har rätt till det.
Ny statistik från företaget Assistansia visar att vartannat överklagande har lett till att barnet fått bifall i högre instans.

– Myndigheterna gör ofta felaktiga bedömningar, skriver Assistansias chefsjurist Christian Källström i en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet idag.

– Av de 54 rättsprocesser under 2010 där föräldraansvaret aktualiserats och jurist från Assistansia varit ombud, har överklaganden av myndigheternas beslut bifallits i hälften av fallen, uppger Christian Källström.

– En betydande del av problemet beror på det så kallade föräldraansvaret, som förenklat uttryckt innebär att ett barn inte ges rätt till assistans om myndigheten eller domstolen anser att den assistans barnet behöver ligger inom ramen för ett normalt föräldraansvar.
– Problemet när myndigheter och domstolar avslår ansökningar om assistans med hänvisning till föräldraansvaret, är att de sällan eller aldrig har någon som helst form av forskning eller underlag som beskriver vad som är ett normalt föräldraansvar. Barn hamnar i kläm och blir utan viktig assistans, skriver Christian Källström.

Assistansias chefsjurist redovisar även ny statistik från Domstolsverket. Av de 534 fall som avgjordes i förvaltningsrätten under 2010 fick den enskilde rätt mot myndigheterna i mer än vart fjärde fall.
Christian Källström drar slutsatsen att både kommuner och Försäkringskassan gör godtyckliga bedömningar.
– Nu krävs åtgärder från både rättsväsendet och berörda myndigheter för att öka rättsäkerheten, skriver han.

Även när överklaganden når kammarrätten ändras besluten ofta. I över hälften av de fall som togs upp i kammarrätterna i Göteborg, Stockholm och Jönköping under fjolåret ändrades tidigare domslut.
– Detta är ett tecken på att det föreligger godtycklighet och brister i lägre instanser, skriver Christian Källström.

Godtyckliga bedömningar av föräldraansvaret är, enligt Assistansia, ett av de största problemen.

Men myndigheter och domstolar har ”sällan eller aldrig har någon som helst form av forskning eller underlag som beskriver vad som är ett normalt föräldraansvar är”, menar Christian Källström.
– För att komma tillrätta med problemen behövs det en forskningsbaserad utredning över hur stort det normala föräldraansvaret faktiskt är, skriver han.