Den lilla byn dit krisen aldrig nått

LSS. Föräldrakraft har besökt Norrköping och Föreningen Ensjöholm. Här pågår ett samarbete som är så fruktbart att kommunen nominerats till nya priset ”Bästa LSS-kommun”.

Föreningen Ensjöholm driver framgångsrikt gruppbostäder och daglig verksamhet i den lilla byn med samma namn utanför Norrköping. Tack vare ett förtroendefullt samarbete lyckas man hålla en hög kvalitet.

– Vi kan ge och ta. Norr­kö­pings kommun förväntar sig hög kvalitet, men petar inte i detaljerna, säger Jan Larsson, verksamhetschef på Före­nin­gen Ensjöholm.
Kan fler göra som Ensjö­holm och Norr­köp­ings kommun? Föräldrakraft reste till Ensjöholm för att få veta mer det uppskattade gruppboende och daglig verksamheten.

Paula Karlström på organisationen Värna, där Ensjö­holm ingår, hade väckt vårt intresse:

– Norrköpings samarbete är exemplarisk genom att man i avtal skriver in att andra kvaliteter än det som mätas och vägas är viktiga. Det är unikt att man skriver in vikten av terapeutisk insatser i avtalet. Norrköping uppmuntrar Ensjöholm att utvecklas och att ta emot fler.

Redan när man närmar sig byn inser man att här finns kvaliteter som är svåra att mäta – en vacker miljö med byggnader ända från 1700-talet och utsikt över Ensjön. När föreningen på 80-talet övertog fastigheterna för ett par miljoner gjorde man ett klipp. Idag lär värdet vara minst 15 gånger högre.

 

Foto på Jan Larsson.
Jan Larsson framför den stora byggnaden med vacker utsikt över Ensjön. Byggnaden är idag gruppbostad.

 

Jan Larsson, verksamhetschef, har jobbat på Ensjöholm sedan 1994  som föreståndare. Han menar att samarbetet bygger på att man har byggt upp ett förtroende. Det gör det möjligt att ha en stor flexibilitet, både hos kommunen och hos Ensjöholm.

– Grundbulten är ömsesidighet, säger Jan Larsson.

Från kollegor hör han hela tiden om problem i samarbetet med kommunerna som köper platser.

– Det är skilda världar. Här har vi alltid en rak kommunikation med handläggarna. Vi kan ge och ta. Om vi behöver mer resurser är kommunen tillmötesgående och när det inte behövs längre sänker vi nivån. Vi är inte vinstdrivande.

– Om en av de boende hos oss är inne i en jobbig fas kan vi gå upp i bemanning och få ett beslut om det på mellanchefsnivå. Sedan går vi ned igen, på grundavtalsnivå. Det är smidigt att vi kan vara så flexibla.

Petra Falk, som också arbetar som föreståndare, är ganska nyanställd och har färsk erfarenhet från andra kommuner, bland annat som enhetschef i Mjölby.

– Om någon mår dåligt behöver man ha ett samarbete, men det är sällan kommunens telefoner är avstängda, vi får alltid tag i varandra och kan snabbt få ett möte vid behov.

 

 class=
Petra Falk är en av Ensjöholms två föreståndare.

 

Om det nu kan fungera så här, varför är det då krisstämpel över stora delar av LSS-området? Varför samarbetar inte kommuner och utförare?

Ja, inte ens Jan Larsson tror att det är så enkelt att skapa det goda samarbetet:

– Ensjöholm startades med mycket stort engagemang hos medarbetarna. Det var mycket pionjäranda. Det är svårare idag. Villkoren är tuffare och allt är så mycket dyrare. Vi har ett annat samhällsklimat.

Inte desto mindre satsar Ensjöholm nu på en utökning. Kanske på sikt en avknoppning av en ny verksamhet som sen utvecklas på egen hand.

Det handlar om att skapa ett seniorboende för de äldsta inom gruppboendet. Därmed får det nuvarande gruppboendet fler platser för yngre. Och det nya seniorboendet kan få växa efterhand. En lösning som möter flera behov.

– Några av de som flyttade in i början av 80-talet närmar sig pensionsåldern, berättar Jan Larsson.

På så sätt kan Ensjöholm växa, och ändå ha kvar den värdefulla småskaligheten.

Idag är verksamheten nämligen redan ”lagom” stor, med 20-talet platser i gruppbostäder och ett 30-tal inom daglig verksamhet. Hemkommunen köper drygt hälften av platserna medan övriga köps av flera olika kommuner runt om i landet.

– Ända sedan 90-talet har vi sagt att vi ska bli ungefär så stora som vi är idag, säger Jan Larsson.
 

 

 class=
Snickeriet och den övriga dagliga verksamheten sysselsätter ett 30-tal personer.

 

Ensjöholm är nästan ensamt som privat utförare åt Norr­kö­ping av LSS-tjäns­terna gruppboende och daglig verksamhet. Men det betyder inte man inte känner någon konkurrens eller slipper att pressa kostnaderna. Enligt Jan Larsson är verksamheten mycket kostnadseffektiv.

Han menar att en förklaring är att verksamheten är medarbetastyrd och att engagerade medarbetare ger flexibilitet och stabilitet. Det är sällan någon av de 50-talet anställda säger upp sig, sjukfrånvaron är låg. Lönerna är ”hyfsade” och möjligheterna till vidareutbildning goda.

– Vi har en effektiv förvaltning utan spill. Vi anpassar ofta personalresurserna efter deltagarnas behov. Vi gör marktjänsten tillsammans med de boende, det gör att vi har resurserna på rätt ställe.

De anställda är själva medlemmar i föreningen som driver Ensjöholm. Även boende och anhöriga kan vara medlemmar och delta på årsmötena. Föreningens socialterapeutiska och antroposofiska inriktning är fastlagd i stadgarna, det är en grund som inte kan ändras.

Petra Falk upplever att delaktigheten är ovanligt stor på Ensjöholm.

– Det är en stor skillnad att man här tar upp många frågor gemensamt i många olika forum som morgonsamlingar, husmöten, dagverksamhetsmöten, kollegiemöten.

Det kan handla om allt från byggarbeten till löneförhandlingar. Eller anställningsintervjuer – den dag Petra skulle intervjuas fick hon delta i olika möten och aktiviteter under hela åtta timmar.

– Då fick jag verkligen en känsla för hur man skapar engagemang och delaktighet här. Öppenheten minskar risken för konflikter, liksom att ledningens kontor finns i en av byggnaderna mitt bland boende och verksamheter.

– Man kan alltid komma in till oss och prata lite. Vi kan ta hand om frågor snabbt så att det inte blir surdegar, säger Jan Larsson.
 

 

 class=
Vedhanteringen är en av de viktigaste verksamheterna inom Ensjöholms by.

 

Hög prioritet har också utbildning för medarbetarna. Redan vid anställning är utbildningskravet högt ställt.

– Varje ny medarbetare ska ha en utbildning som motsvarar minst undersköterska och sedan går man vår profilutbildning under anställningen. Idag har alla även utbildning i teckenkomunikation. Sedan fortbildas man löpande. Vi snålar aldrig in på något för att göra vinst, allt går in i verksamheten där fortbildningen är en viktig del.

Inom dagliga verksamheten är det fokus på ”meningsfullhet”. Ensjöholm har många olika sysselsättningar inom vedhantering, växthus och bakning, vidare inom olika hantverk i form av snickeri, vävning och ljusstöpning.

Sommarhalvåret arbetar alla utomhus i trädgården, växthusen och parken.

Första onsdagen i december varje år anordnas en stor ljusfest. Hundratals levande ljus i det stora växthuset lockar besökare att köpa hantverksprodukter som tillverkats under året.

– Vi säljer snabbt slut på snickerierna, ljusen och allt annat som verksamheterna har tillverkat. Deltagarna får visa upp vad de gjort och bjuder på en fantastisk upplevelse, säger Jan Larsson.

 

Foto på Jan Larsson.
Mitt i byn finns det röda huset som inrymmer kontoret varifrån Jan Larsson administrerar verksamheten.

 

Ljusfesten är ett exempel på att deltagarna på Ensjö­holm får utvecklas och vara delaktiga.

– Det är viktigt att ha bra mallar för att kunna jobba självständigt. Vår målgrupp är bred: från de som behöver stort stöd till de som är självgående och kanske tränar på att ha eget hushåll.

Det är också här som Ensjöholm visar sin styrka när det gäller att anpassa verksamheten för varje individ. Framgången beror på dels välutbildad personal, dels miljön som skapar möjligheter i mindre sammanhang.

Att samarbetet med kommunen är så förtroendefullt är avgörande.

– Kommunen petar inte i detaljer. Man förväntar sig hög kvalitet men lägger sig inte i hur mycket vi lägger på utbildning i vår budget, för att ta ett exempel.

Samtidigt ser Ensjöholm kommunala beställningar som en säker bas. Det är viktigt att ha en långsiktig intäkt för att våga satsa på löpande förbättringar.

– Vi behöver inga kunskapslyft, vi jobbar kontinuerligt med det och har inga uppdämda behov. Då behövs inga punktinsatser för att släcka bränder, säger Jan Larsson.

 

Foto
I växthuset arrangeras årligen en ljusfest i början av december, då de dagliga verksamheternas produkter finns till salu.