”Det är viktigt med goda exempel som inspirerar andra”

Nu pågår arbetet med att utse finalister i tävlingen om ”Bästa LSS-kommun”. Ett tiotal kommuner är nominerade.
– Jag hoppas att priset bidrar till bättre förhållanden för personer som omfattas av lagen, säger Elaine Johansson, en av juryledamöterna och en av de personer som var med om att utforma lagen.

HejaOlika har bett Elaine Johansson svara på några frågor om hennes engagemang i juryn för Bästa LSS-kommun.

Varför är det viktigt att lyfta fram LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättningar?

– Det finns många orsaker men den viktigaste är att tolkningen av LSS har förändrats drastiskt och inte ligger i linje med den värdegrund och de intentioner som lagen hade från början. Detta vet jag eftersom jag fanns med i den grupp från funktionshinderrörelsen som hade möjlighet att påverka lagens utformning från januari 1989 till maj 1993 när Riksdagen fattade beslut om lagen.

– Nu verkar det som om också regeringen förstått att något gått fel eftersom det kommer att tillsättas en ny utredning under våren. Behovet hos brukarna är stora och kunskapsbristen är betydande på många håll. Det är inte för inte som det nu avsatts medel för ett kunskapslyft inom LSS-området.

Vilken praktisk betydelse tror du priset ”Bästa LSS-kommun” kan få?

– Goda exempel brukar inspirera andra att följa efter. Det är viktigt att vi konkret tydliggör det positiva i den kommun som utses.

– Förhoppningsvis kommer det att skapa debatt och uppmärksamhet som kan bidra till förbättrade förhållanden för personer som omfattas av lagen.

Har du några råd till kommuner som vill göra ett bra jobb inom LSS-området?

– Informera på ett tydligt och korrekt sätt och visa ett gott bemötande. Se till att handläggningstiderna blir så korta som möjligt. Ge inte ett positivt besked om ni inte kan verkställa beslutet inom rimlig tid.

– Se till att de anställda som jobbar inom LSS-området får kontinurlig fortbildning så att de har tillräcklig kunskap och att LSS-lagens intentioner får genomslag. Kunskapen måste finnas i alla led, från politikerna i nämnden till den enskilde medarbetaren i verksamheten. Låt brukarna vara delaktiga i handläggning och i verksamheterna.

– Följ upp fattade beslut och se hur besluten påverkar brukarnas livsvillkor. Se till att brukarna får full delaktighet i samhället och kan leva som alla andra.

Mera fakta: Elaine Johansson

Pensionär och mamma till Pia, 45 år, som har grav utvecklingsstörning och flerfunktionshinder.
Ordförande i både FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och HSO Västra Götaland (Handikappföreningarnas samarbetsorgan).
Har tidigare varit förbundsordförande i Riksförbundet FUB och arbetade fram till pensionen som enhetschef på Eldorado i Göteborg. Eldorado är ett aktivitets-, kunskapcenter och kulturhus för personer med utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå.

LÄS MER: Dags att nominera till nya priset Bästa LSS-kommun