DO uppmanar: Anmäl diskriminering

Anmäl! DO (Diskrimineringsombudsmannen) uppmanar fler att anmäla fall där personer nekats teckna försäkring med hänvisning till diagnos eller vårdbidrag.

Bakgrund är den dom från förra året där Svea hovrätt konstaterade att det var diskriminering när en mamma inte fick teckna en barnförsäkring till sin dotter. Försäkringsbolaget motiverade avslaget med att dottern hade vårdbidrag. Så får man inte göra, enligt domen från Svea hovrätt.

Domen öppnar upp för andra att anmäla till DO ifall de inte fått teckna försäkring med hänvisning till en diagnos utan att försäkringsbolaget tittat närmare på personens förutsättningar.

– Genom att driva det här ärendet har vi fått en dom som kan användas av personer runt om i landet som på grund av sina funktionshinder schablonmässigt har nekats försäkring utan någon egentlig riskprövning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Att teckna försäkring för sitt barn med funktionsnedsättning är många gånger förenat med avslag. Alla har inte rätt att teckna försäkring. Men om försäkringsbolag säger att någon inte får teckna försäkring och hänvisa till en intern policy, då är det diskriminering. Varje person ska bedömas individuellt oavsett om föräldrarna får vårdbidrag eller om personen innehar en viss diagnos.

Om du blir nekad att teckna försäkring så be om en motivering till varför. Hänvisar försäkringsbolaget till något generellt som berör en grupp människor och inte en individ så kan det vara diskriminering.

Genom att anmäla när det sker får DO verktyg att driva på utvecklingen mot lika rättigheter och möjligheter. Det är viktigt att uppmärksamma detta område menar DO. Diskriminering som har samband med funktionsnedsättningar är den näst vanligaste diskrimineringsgrunden som anmäls till DO.

Om du blivit diskriminerad kan du anmäla detta till DO. Både att anmäla diskriminering och att få hjälp av DO är inte något som kostar dig något.

Blanketter för att göra en anmälan finner du här på DO:s webbplats.