En skandal i det tysta

En inkluderande arbetsmarknad
kräver bättre statistik

Det är möjligt att statistikframställning är ett mycket nördigt ämne. Men faktum är att den officiella statistiken är ett viktigt beslutsunderlag. Att personer med funktionsnedsättningar osynliggörs i statistiken är därför en skandal i det tysta.

SCB gör en regelbunden intervjuundersökning bland personer med funktionsnedsättningar som delvis är en del av den generella arbetskraftsundersökningen, AKU. Men statistiken publiceras bara vart annat år. Dessutom finns en lucka i statistiken mellan 2008 och 2013 då det inte genomfördes någon undersökning alls.

Bristen på statistik skapar problem för den generella arbetsmarknadsanalysen. När en sjättedel av befolkningen har en funktionsnedsättning är det centralt att följa gruppens sysselsättningsutveckling för att förstå hela arbetsmarknadens funktionssätt. För lika stora grupper – unga och utlandsfödda – mäts arbetslöshet och sysselsättning redan varje månad.

Här kan Sverige lära av USA. Sedan 2008 ingår personer med funktionsnedsättningar i den intervjubaserade månadsvisa amerikanska arbetsmarknadsstatitistiken. Dessutom genomförs en årlig fördjupad undersökning.

Den svenska arbetskraftsundersökningen borde också separera på subventionerad och reguljär sysselsättning. Tyvärr fastnar många i en rundgång av subventionerade anställningar och arbetslöshet. Att mäta andelen med funktionsnedsättning som har jobb på den ordinarie arbetsmarknaden skulle vara ett mått på hur väl inkluderingen fungerar i praktiken. Det är även intressant att redovisa hur hög andel av den totala sysselsättningen som utgörs av subventionerade arbetstillfällen. 

Min vision är att funktionsnedsättningsperspektivet ska prägla den generella politiken, inte bara vara ett specialområde. På arbetsmarknaden handlar det om att generellt stärka arbetsförmedling, företagsklimat och lönebildning så att även personer med nedsatt arbetsförmåga får arbete. Med mer tillgänglig statistik skulle politiken kunna utvärderas bättre.

”Syns man inte, finns man inte” är en känd devis. Den gäller även i statistiken.

Li Jansson
Arbetsmarknadsekonom Almega