Ett av tio barn utestängs från bra försäkring

Barn med funktionsnedsättning för en ojämn kamp i försäkringsvärlden. Vin­narna på dagens barnförsäkringar är de familjer vars barn försäkras tidigt och klarar sig utan missöden upp till skolåldern. Då kan försäkringen bli både omfattande och med hög ersättning om oturen är framme. Förlorare är alla de barn som tidigt får skador eller har medfödda skador.

Uppemot vart tionde barn riskerar att helt stängas ute av försäkringsbolagen. Men så skulle det inte behöva vara. Kostnaderna för att ge barn med funktionshinder ett bättre skydd skulle inte vara särskilt höga, enligt uppgifter från branschen.

– Samhällets system för socialförsäkringar bör vara så bra att alla barn, även de som råkar ut för funktionshinder, kan få en dräglig tillvaro, säger Ca­mil­la Bratt på Konsumenternas Försäk­ringsbyrå. Hon tycker att det är samhällets fel – inte försäkringsbolagens – att många barn nekas en ordentlig försäkring. Den gyllene regeln är att försäkra ett nyfött barn så snart som möjligt – helst genom att ha papperna klara i förväg och ringa från BB eller direkt efter hemkomsten.

Intresset för barnförsäkringar har ökat starkt under senare år, kanske som ett resultat av debatten om att samhällets stöd inte längre räcker till och att pensionerna blir blygsamma. Knappast någon grupp har sämre skydd än barn med funktionshinder, eftersom de aldrig fått chansen att komma in i vare sig barnförsäkring eller arbetsmarknadsförsäkring.

Barnen blir därmed hänvisade till det allmänna försäkringsskydd som staten erbjuder – knappast tillräckligt för en bra start i livet.

Försäkringsbolagen har inte lyckats särskilt bra med att få nöjda kunder bland personer med funktionshinder, vare sig när det gäller barn eller vuxna. Enligt en undersökning utförd av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Han­dikappförbunden HSO och Handikappförbundens Eko­nomiska Försäkringsförening upplever 87 procent av organisationernas medlemmar problem med att få personförsäkringar.

Annan statistik ger en dyster bild av hur individuella försäkringar för barn fungerar. Ungefär sju procent av de föräldrar som försöker teckna barnförsäkringar får nobben och ytterligare några procent får kraftiga inskränkningar i skyddet.

Försäkringsbolagen arbetar enligt principen att man inte kan ”försäkra ett hus som redan brinner”. Längre än så sträcker sig inte bolagens samhällsansvar. För föräldrar till barn med funktionshinder finns ofta ingen annan lösning än att acceptera faktum att någon ordentligt sjuk/olycksfallsförsäkring för barnet inte finns att få. Rena olycksfallsförsäkringar erbjuds däremot praktiskt taget alla att teckna.Då täcks olycksfall men inte mässlingen eller några andra sjukdomar. Dessa barn får alltså ingen försäkring som gäller vid sjukdom, även om sjukdomen ifråga helt saknar koppling till funktionshindret.

Många besvikna föräldrar tycker att försäkringsbolagen borde ta ett större ansvar och erbjuda sjukförsäkringsskydd även för barn med funktionshinder, men bolagens representanter menar att man visst gör sitt bästa för att ”så många som möjligt ska ha ett så bra skydd som möjligt”.

– Vi försöker alltid tänka på hur vi kan förändra produkterna så att fler kan få försäkringar. Idag är det faktiskt betydligt fler barn som kan få försäkringar än det var för 10–15 år sedan, säger Björn Spor­rong, Trygg-Han­sas expert på barnförsäkringar.

Bolagen har stora möjligheter att själva avgöra vilka som ska erbjudas att teckna försäkringar och på vilka villkor. För­säk­ringsavtalslagen gör inga större inskränkningar i bolagens handlingsutrymme.

– Enligt den lagen har vi skyldighet att erbjuda försäkring, men om vi av medicinska skäl kan visa på ökad risk för en försäkringstagare har vi rätt att göra undantag i skyddet eller helt neka försäkring, säger Björn Sporrong.

Lagen är så ny att det ännu inte finns någon rättslig prövning om exakt var gränsen går för att neka en försäkring.
Försäkringsbolagens verksamhet är affärsmässig och ska vara lönsam och därför anser bolagen att de inte får ta större risker än vad som förväntas täckas av de premier som betalas in.

– Om barn som är födda med handikapp skulle kunna försäkras för något som redan har hänt skulle försäkringarna kosta många gånger mer än idag och då skulle många inte kunna teckna försäkring överhuvudtaget. Prisnivån på försäkringarna måste vara acceptabel för de allra flesta, säger Björn Sporrong. Redan dagens prisnivå (en typisk försäkring ligger idag ofta på 1500 kronor per år och barn) tycker många är i högsta laget. För en familj med flera barn blir det en betydande årlig utgift som kan ligga nära smärtgränsen.

Folksams expert på barnförsäkringar Jan Losand tycker att barn med funktionshinder inte skulle behöva utestängas av försäkringsbolagen. Inte lika ofta som idag, i alla fall.

– Problemet skulle kunna lösas med en gruppförsäkring som vore obligatorisk för en stor grupp, exempelvis SIF:s 300 000 medlemmar eller för hela samhället. Då skulle alla nya barn med fosterskador kunna inkluderas i försäkringen, liksom de som har fått nya komplikationer, säger Jan Losand.

– Försäkringsmatematiken är enkel och tekniskt vore det inte svårt att införa en sådan modell. Säg att det föds 100 000 barn per år och att 1 000 av dem råkar illa ut. Det innebär att de övriga 99 000 barnens föräldrar ska dela på kostnaderna för en sådan försäkring. Om ersättningen är 100 000 per barn skulle premien bli drygt 80 kronor per månad. En invaliditetsförsäkring av det slaget skulle ge barnen en bättre start i livet, säger Jan Losand.

Räkneexemplet visar alltså att det är fullt möjligt att förbättra skyddet för barn med funktionshinder, oavsett om det är samhället eller försäkringsbolagen som står för lösningen.

Försäkringsbolagen framhåller gärna att man försöker förbättra sina barnförsäkringar kontinuerligt, men många sjukdomar bedöms som medfödda och då går det i princip inte att få försäkringsskydd. Men det är svårt att avgöra om det verkligen blir sämre eller bättre. Fler får chansen att teckna försäkring, men samtidigt undantas fler sjukdomar.

Finns det någon barnförsäkring som visar generositet gentemot barn med funktionshinder? Också det är svårt att avgöra.
En intressant försäkring är Folk­sams Medlemsbarn för medlemmar i fackförbund som har avtal med Folksam. Medlemsbarn är enligt bolagets egen representant Jan Lo­sand den sammantaget mest förmånliga för familjer som har barn med funktionshinder. Den har utformats tillsammans med fackliga organisationer, som har tryckt på för att få en låg inträdeströskel.

Den kräver ingen hälsodeklaration – och efter två år gäller sjukförsäkringen för alla symtom, även för eventuella medfödda sjukdomar som visar sig senare. Å andra sidan är det just en gruppförsäkring vilket innebär att den enskilde har sämre koll på förändringar i villkoren och att man kan förlora försäkringen om man byter arbete eller fackförbund. En annan viktig nackdel är att alla sjukdomar som inträffar före två års ålder är undantagna, även om de inte är medfödda.

Den viktiga ersättningen för ekonomisk invaliditet – för uteblivna inkomster på grund av man inte kan arbeta – har blivit ett problem för försäkringsbranschen i takt med att neuropsykiatriska diagnoser som damp och ADHD blivit allt vanligare.

Många bolag ser över bestämmelserna för ekonomisk invaliditet och det finns en tendens att ersättningarna försämras.
– Om utvecklingen med snabbt ökande neuropsykiatriska diagnoser fortsätter kommer villkoren att försämras eftersom premier och skadekostnader måste gå ihop på något sätt, säger Björn Spor­rong.

Men farhågorna kan vara överdrivna.
– Diagnoserna kanske går ner igen. Just nu är situationen ganska stabil, säger Björn Sporrong.

En annan trend är, enligt Björn Spor­rong, att den ökade kunskapen om olika diagnoser har lett till att bolagen faktiskt försäkrar fler grupper än tidigare.
– Vi vågar försäkra fler barn som fötts för tidigt, säger Björn Sporrong, som även framhåller att bolagen blivit duktigare på att ge snabb ersättning vid vissa sjukdomar.

Istället för att barn med bland annat cancer och reumatism ska behöva vänta flera år på ersättning kan bolagen nu ge viss ersättning redan när diagnosen blivit klar, pengar som kan ge värdefull hjälp när den behövs som bäst.

Sammantaget är bilden ändå dyster när det gäller försäkringar för barn med funktionshinder. Just nu finns en oro för att ersättningen för ekonomisk invaliditet (för uteblivna framtida arbetsinkomster) ska försämras. Tidigare kunde förtidspensionerade unga få ekonomisk invaliditet, men förtidspensionerna har ersatts med aktivitetsersättning och sjukersättning som bara beviljas några år i taget.

– Numera är det väldigt få unga som får sjukersättning som inte är tidsbegränsad och vi känner därför oro för hur bolagen i framtiden kommer att hantera ersättning för ekonomisk invaliditet. Idag är det oklart vilka regler som bolagen har, säger Camilla Bratt på Kon­su­menternas För­säkringsbyrå.

Trygg-Hansa delar inte farhågorna.
– Våra försäkringar har ingen koppling till Försäkringskassans regler. Så snart vi, efter 18 års ålder, kan bedöma att arbetsförmågan för all framtid är nedsatt med minst 50 procent betalar vi ut ersättning för ekonomisk invaliditet, säger Björn Sporrong.

Frågor och svar

Kan man teckna försäkring för barn med funktionshinder?

Många barn med funktionshinder nekas sjukförsäkring eller erbjuds en försäkring som har begränsningar. Oavsett hälsoläge kan man dock nästan alltid teckna olycksfallsförsäkring, men då aldrig få någon ersättning om man blir invalidiserad på grund av en sjukdom.
När man tecknar en individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring sker alltid en riskprövning som baseras på en hälsodeklaration, som ska fyllas i av föräldrarna. Försäkringsbolaget begär också en fullmakt för att vid behov studera läkarjournaler.
Som komplement finns gruppförsäkringar, som man får tillgång till genom en anställning eller medlemsskap i ett fackförbund. Gruppförsäkringen beviljas alla medlemmar (och deras familjer) efter en förenklad hälsoprövning (eller ingen alls), men undantar sjukdomar eller funktionshinder som finns sedan tidigare. Fördelen med gruppförsäkringen är att ingen nekas att teckna den och att den i alla fall gäller för nya sjukdomar.
Viktigt att tänka på är att det endast är funktionshinder som är kända vid försäkringens tecknande som kan påverka bedömningen. Om försäkringen tecknas tidigt kan skyddet bli bättre än om man väntar. De barn som har svårast att få teckna försäkring är de som har ett funktionshinder som upptäckts redan vid födelsen.
Omkring 10 procent av alla de barn som tecknar försäkring får undantag i försäkringen eller får inte teckna alls. Ibland kan försäkring tecknas senare, till exempel för barn som är  för tidigt födda eller där det varit komplikationer vid förlossningen.

Spelar det någon roll vilket bolag man väljer?

Vid jämförelser mellan bolag hittar man plus och minus hos alla bolag och det kan vara mycket svårt att utse bästa försäkring. Svaret är förstås beroende av vad som inträffar i en okänd framtid.
En avgörande fråga är hur bolagen gör sina riskbedömningar av barnen och där kan bedömingarna variera beroende på funktionshinder. Ett bolag kan bedöma ett funktionshinder mildare, ett annat hårdare. Om ett bolag säger nej till en försäkring kan konkurrenten mycket väl säga ja, eftersom man kan ha en något annorlunda syn på just det funktionshindret.

Hur väljer jag bolag och försäkring?

Det är en riktig utmaning att göra en egen bedömning av vilken försäkring som är bäst. Att analysera villkoren i sin helhet är knappast möjligt för en vanlig kund.
Om man däremot vill jämföra försäkringar utifrån några enstaka punkter som man själv prioriterar kan man enkelt få en jämförelse av utbudet via Konsu­men­ternas Försäk­ringsbyrås webbsida, www.konsumenternasforsakringsbyra.se, som har en mycket smidig funktion för att jämföra olika bolag. Jämförelserna visar skillnaderna både ifråga om pris och villkor mellan bolagen. Uppgifterna på webbsidan uppdateras kontinuerligt eller minst två gånger per år.
Genom jämförelser på Försäk­rings­byråns webb får man dels en bra genomgång av vilka delar försäkringen består av, dels besked om ersättningsnivåerna.
Man kan bland annat kolla vilka försäkringar som ger bäst ersättning vid sjukhusvistelse – där Trygg-Hansa och Skandia just nu tycks tävla om ledningen med genom att betala 400 kronor per dag, medan övriga bolag bara betalar 159–250 kronor.
Å andra sidan visar samma jämförelse att Länsförsäkringar och Dina För­säkringar ger högst belopp för ekonomisk invaliditet – för många den viktigaste delen i barnförsäkringen eftersom detta ska kompensera för nedsatt arbetsförmåga i framtiden och handlar om mycket större belopp.
Här framgår också att vissa bolag bara betalar för antingen medicinsk eller ekonomisk invaliditet – inte både och. Skan­dia, If, Trygg-Hansa och Vesta Ska­de­för­säkring kan betala både medicinsk och ekonomisk invaliditet för samma skada.
Konsumenternas försäkringsbyrå är finansierad av branschen men jämförelsen mellan de olika försäkringarna är neutral. Byråns huvudmän är Kon­su­mentverket, Fi­nansinspektionen och Försäkrings­för­bundet.

Det är väl enklare att få en gruppförsäkring?

Ja, det stämmer på så sätt att det inte behövs någon hälsoförklaring (men ibland en förenklad hälsoförklaring) och att det inte görs enskilda riskbedömningar. Men även för gruppförsäkringar gäller att det inte går att ”försäkra bort” gamla problem. Ett barn som redan har behandlats för en mängd öroninflammationer lär exempelvis inte kunna få ersättning för öronproblem.
Dessutom finns flera osäkra faktorer kring en gruppförsäkring. Eftersom en sådan försäkring avtalas mellan bolaget och ditt fackförbund eller din arbetsgivare kan villkoren ändras utan att du själv har koll på detta. Försäkringen kan också flyttas till annat bolag med ändrade villkor. Vidare upphör försäkringen att gälla om du byter arbete eller fackförbund.

Kan man förhandla med bolaget om priser och villkor?

Att försöka pruta på premien är inte möjligt men däremot är det fullt möjligt att påverka villkoren i försäkringen – och därmed få mer för pengarna.
Det är genom att komma med synpunkter på bolagens riskbedömningar som man som enskild kund kan påverka villkoren.
Villkoren och ersättningarna kan skilja sig ganska mycket mellan bolagen. Medan det ena bolaget nekar en försäkring kan ett annat bolag säga ja.

Är det bra att byta försäkringsbolag ibland?

Att byta försäkringsbolag är ofta ingen bra idé eftersom det innebär att man måste lämna ny hälsodeklaration och att det finns risk för att skyddet försämras genom att nya begränsningar skrivs in i försäkringen. Det kan räcka med några öroninflammationer för att det ska vara en dum idé att byta. Det är också därför man ska försäkra sitt barn så tidigt som möjligt – innan några problem hinner uppstå. Allra viktigast är att se till att man fått nya försäkringen klar och godkänd innan man säger upp den gamla.

Vad kan man göra om ett bolag vägrar erbjuda försäkring?

För det första ska bolaget ge en motivering till beslutet, vilket lagen numera kräver. Motiveringen behöver dock inte vara speciellt utförlig.
Den första instans man ska vända sig till är bolagets egen handläggare eller riskbedömare.
Om man inte lyckas komma överens med bolaget direkt kan man vända sig till PFN (Personförsäkringsnämnden) och ARN (Allmänna reklamationsnämden), vars prövningar är kostnadsfria. Även här får man räkna med att det är svårt att rubba på bolagets beslut. Bolagen själva vill i alla fall ge intryck av att de arbetar efter så detaljerade riktlinjer att det finns väldigt lite utrymme för felbedömningar som kan motivera ändringar i beslutet.
I sista hand är det domstol som gäller, men då börjar det kosta pengar även om man ofta kan utnyttja rättsskydd i hemförsäkringen.

Vad ska man tänka på när man fyller i hälsoförklaringen?

Hälsoförklaringen har stor betydelse när man tecknar en barnförsäkring. Här måste man ange de läkarbesök och sjukdomar som förekommit, trots att allt kan vara svårt att hålla i minnet. När tvister kring barnförsäkringar har hamnat i domstol har striden ofta handlat om huruvida uppgifterna i hälsodeklarationen varit kompletta. Om man glömmer bort en sjukdom i hälsoförklaringen kan det resultera i att man inte får någon ersättning om det uppstår en skada. Att skyla över problem är ingen bra idé. Om man är rädd för att missa något kan man helt enkelt skriva att man inte minns.

Hur gör man när barnet blir vuxet?

Tyvärr har barn med funktionshinder dåliga möjligheter att få en bra vuxenförsäkring, även om de haft en komplett barnförsäkring från låg ålder. Även om man skulle erbjudas en barnförsäkring med ”fortsättningsförsäkring” som vuxen finns risk att bolaget inskränker denna rättighet innan vuxen ålder uppnås. Eftersom försäkringarna är rullande ettårsavtal kan villkoren ändras varje år.

Kan gravidförsäkring vara en lösning?

Graviditetsförsäkringar har de senaste åren blivit vanliga, trots att inte heller dessa försäkringar täcker medfödda skador, förutom rena förlossningsskador som har uppstått exempelvis vid syrebrist vid förlossningen. Risken för förlossningsskador är relativt liten men ett antal fall inträffar varje år. För en knapp tusenlapp försäkras barnet från den 26:e graviditetsveckan till och med sex månader efter förlossningen.