Fler barn slussas in i stödsystem istället för arbetsliv

Det blir allt vanligare att barn med funktionshinder automatiskt slussas in i sociala stödsystem redan under skoltiden istället för att få tillräcklig hjälp till rehabilitering och att komma in på arbetsmarknaden.
– Utvecklingen är oroande, skriver socialstyrelsens i sin rapport om handikappomsorgen 2006.

Socialstyrelsen är extra bekymrad över utvecklingen med tanke på att inskrivningarna i särskolan har ökat under de senaste åren och att möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden fortfarande är begränsade.

Svårigheterna för unga med funktionshinder att få jobb innebär ett allvarligt hot mot deras ekonomi i framtiden.

– Samhällets ekonomiska kompenseringar för personer med funktionshinder fungerar någorlunda bra för dem som har ett förvärvsarbete. Bidrag och ersättningar kompenserar till en viss nivå, men det är arbetsinkomsten som slutligen avgör om de ekonomiska förhållandena är jämlika eller inte, konstaterar Socialstyrelsen.

Under 2006 startade Socialstyrelsen ett projekt för att kartlägga levnadsförhållandena för personer med funktionshinder, men det väntas dröja ”några år” innan en sammanfattande rapport kan presenteras.

Mer ur socialstyrelsens lägesrapport om handikappomsorgen:

Andelen barn och unga med insatser enligt LSS ökar i större utsträckning än för samtliga åldergrupper. Antalet insatser enligt LSS till pojkar har sedan 1999 ökat i något högre takt än insatser till flickor. Skillnaden mellan könen är som tydligast när det gäller insatserna ledsagarservice, kontaktperson och boende för barn enligt LSS där antalet insatser till pojkar ökat i klart större utsträckning än för flickor.

Antalet personer som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL) fortsätter att öka. Även kostnaderna ökar, i synnerhet gäller detta kommunernas del för insatsen personlig assistans enligt LSS. År 2005 uppgick handikappomsorgens andel av socialtjänstens kostnader till 28 procent vilket motsvarar 34,8 miljarder kr. När det gäller särskilda boendeformer så tillgodoses behoven i allt högre utsträckning.

Läs mer om lägesrapporten på
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/
Nyheter/2007/press070212.htm