Föräldrastöd och ungas psykiska hälsa i fokus för folkhälsosatsning

Den psykiska hälsan bland unga ska undersökas i en nationell mätning,
berättade folkhälsominister Maria Larsson när hon idag presenterade
regeringens folkhälsoproposition.

Alla föräldrar med barn upp till 18 år ska dessutom erbjudas ett nytt föräldrastöd.
– Ingen kan som föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet.
Alla föräldrar bör få stöd och hjälp och möjlighet till utbildning i
den utsträckning som de behöver för att klara vardagen med sitt barn.
Stödet ska vara frivilligt och bygga på föräldrarnas behov och intresse
och utgå från barnets rätt till goda uppväxtförhållanden.
Föräldrastödet ska erbjudas alla föräldrar med barn upp till 18 års
ålder, säger Maria Larsson.

{loadposition incontent}En särskilt utredare ska ta fram förslag på en långsiktig strategi för att stödja föräldrar.

Statens Folkhälsoinstitut ska också prova att ”utbilda utbildare” på
olika metoder för att stödja föräldrar. Institutet ska också kartlägga
vilka behov som finns och hur det befintliga föräldrastödet ser ut idag.

Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för regeringens förslag till förbättringar av folkhälsan.
Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor redan under 2008 för att
utveckla det lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet.
– Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och syfta till att främja
barns och ungas psykiska och fysiska hälsa och till att generera
kunskap om såväl effektiva metoder som kostnadseffektiva
samverkansformer, säger Maria Larsson.

Regeringen vill också ge Socialstyrelsen i uppdrag att starta ett
projekt som ska förhindra självmord med Första hjälpen-utbildningar för
de som mår psykiskt dåligt.
– Projektet ska också syfta till att sprida information om hur man
uppmärksammar tidiga signaler och känna till var man kan söka hjälp och
stöd, säger Maria Larsson.

Läs mer i regeringens pressmeddelande på http://regeringen.se/sb/d/10353/a/100563