Försäkringskassan vill ha rättning i ledet: ”Assistansersättningen är för vidlyftig”

Bedömningarna av rätten till assistans har varit alltför vidlyftiga och varierande. Det måste vi rätta till. Det säger Tomas Sundberg, specialist på assistansersättning inom Försäkringskassan.

I onsdags slog Sofia Tedsjö, jurist på Confrere Juristbyrå, larm om att Försäkringskassan har infört en ny tuffare bedömning av vem som har rätt till personlig assistans.

– Många som idag har personlig assistans riskerar att förlora den, skrev Sofia Tedsjö i en debattartikel på Föräldrakrafts webbsajt.

På Försäkringskassan håller man med om att personer som idag är assistansberättigade kan förlora assistansen eller få färre timmar.
– Vi vill inte uttrycka det som att vi har en ny striktare bedömning, men i många fall har bedömningarna varit alltför vidlyftiga, säger Tomas Sundberg, försäkringsspecialist på Försäkringskassan.
Han är en av upphovsmännen till det interna meddelande som gått ut till Försäkringskassans alla LSS-handläggare. Meddelandets syfte är enligt Tomas Sundberg att förtydliga vilka regler som gäller så att bedömningarna blir lika över hela landet.

En effekt av det interna meddelandet blir att alltför ”vidlyftiga” bedömningar av assistansbehovet stoppas.
– Syftet är att få rättning i ledet, säger Tomas Sundberg.

Det som påverkas av meddelandet är framför allt hur man bedömer behovet av assistans i samband med måltider.
-Vi har sett att man inte har varit likformig när det gäller att räkna tid för hjälp med måltider. Det har varit relativt vidlyftigt. Vi kan inte stillatigande åse detta. Vårt uppdrag är att tolka och beskriva hur regelverket ska tillämpas.

Enligt Försäkringskassans interna meddelande ska hjälp i samband med måltid endast räknas in om den assistansberättigade inte kan äta själv. Om personen klarar av att inta måltiden själv har han eller hon inte heller rätt till assistanstimmar för att förbereda eller avsluta måltiden.
– Vårt interna meddelande har tagits emot positivt av handläggarna på Försäkringskassornas kontor. ”Vi behöver det här”, tycker de, säger Tomas Sundberg.

Även kommunernas handläggning av assistansärenden påverkas av Försäkringskassans tolkning av reglerna (om assistansbehovet inte överskrider 20 timmar per vecka handläggs det av kommunerna).
– Vi har inte skickat ut vårt interna meddelande till alla kommunala handläggare men Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fått meddelandet och har också fått lämna synpunkter på utformningen, säger Tomas Sundberg.

Han är lite förvånad över att reaktionerna inte har varit starkare än de varit hittills:
– Vi hade väntat en reaktion, men den har inte varit så stor hittills, säger han.

Oavsett vilket syftet var med Försäkringskassans interna meddelande blir resultatet sannolikt att assistansen dras ned eller stoppas för ett antal personer. Men Tomas Sundberg förnekar att Försäkringskassan gör detta för att minska kostnaderna.
– Vi har inga ekonomiska incitament i detta, vi vill endast få en rättvis och likformig bedöming.

Är det fel att vara ”vidlyftig” när det gäller assistans till de som har stora funktionsnedsättningar?
– Vi är skyldiga att gripa in. Det är vår uppgift att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Om vi inte griper in kan vi få kritik av regering och riksdag för att vi är släpphänta.

Tar ni hänsyn till att det kan bli en chock för assistansberättigade som förlorar den hjälp de har vant sig vid?
– Det är viktigt för våra handläggare att man motiverar och förklarar besluten men ibland kommer förklaringen helt enkelt att vara att ”vi tidigare har tillämpat reglerna på fel sätt”.

Du är inte rädd att er nya tolkning av reglerna kan gå för långt?
– Det är jag inte alls orolig för utan jag litar på handläggarnas kompetens. Vi har inte heller sagt att förändringen måste ske inom en viss tidpunkt utan det kan ske successivt. Det är speciellt viktigt vid nya ärenden att bedömningarna blir korrekt.
– Jag förstår att det kan bli smärtsamt om man har haft assistans under lång tid och plötsligt får veta att man inte har rätt till det, men vi säger inget om att detta är bråttom.

I andra sammanhang har Försäkringskassan dock betonat att assistansbeslut måste omprövas efter två år.
– Även när det gäller tvåårsreglen för omprövningar har rutinerna ”slirat”, säger Tomas Sundberg som räknar med en skärpning även här.

Nu väntar många med spänning på domstolsavgöranden som kommer att visa om Försäkringskassans nya beslut är korrekta.
– Domslut kan komma under första halvåret, säger Tomas Sundberg.