Oro för att psykisk ohälsa kan leda till utvisning

Funktionsrätt Sverige kritiserar den nya regeringens förslag om att utestänga personer som saknar medborgarskap från rättigheter som personlig assistans. Man oroas också över att psykisk ohälsa kan bli en faktor som indirekt leder till utvisning.

Bristande vandel kan kopplas till ohälsa

”Man väljer att ställa grupper mot varandra och vill utestänga många från välfärden”, skriver Nicklas Mårtensson, generalsekreterare i ett uttalande.

”Vi ställer oss bland annat undrade till formuleringarna om bristande vandel som skäl för utvisning. Som exempel på bristande vandel, nämns missbruk, ett inte ovanligt symtom hos den som drabbas av psykisk ohälsa eller som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD eller tvångssyndrom.”

Många drabbas av beroendesjukdom

”Många hamnar i självmedicinering och beroendesjukdom, ibland i vad som skulle kunna kallas bristande regelefterlevnad. Inte sällan beror det på att stödet från samhället, som från skola och vård varit otillräckligt. Det är heller inte ovanligt att den som flytt från ett krig eller förföljelse drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, med svår psykisk ohälsa och beroendeproblem som livslånga symtom.”

”Att svenskt medborgarskap föreslås villkoras med förmågan till egenförsörjning skulle göra det svårt för många flyktingar och nyanlända med funktionsnedsättning att någonsin kunna få en trygg tillvaro i Sverige”, heter det uttalandet från Funktionsrätt Sverige.