Här är föräldrastödet som fungerar bäst

”Habiliteringens föräldrastöd är angeläget för att förbättra familjernas livskvalitet men även för att förebygga psykisk ohälsa hos barnen”, skriver Sveriges Habiliteringschefer i sin senaste rapport, som har sammanställt de typer av föräldrastödsprogram som ger mest nytta.

Olika typer av stöd
I rapporten slås fast att habiliteringen bör erbjuda olika typer av föräldrastöd utifrån familjens behov. En basmodell för stöd och kunskap kring barnets funktionsnedsättning och vad habiliteringen kan erbjuda, samt vilket samhällsstöd man är berättigad till, bör ges till alla. Utökat stöd ska kunna erbjudas, till exempel krisbearbetning, kognitiva tekniker för stresshantering, föräldraträning och föräldrautbildning.

Gemensamt för insatserna bör vara att de utgår från tydliga modeller som skapas utifrån det föräldrastöd som redan bedrivs. Habiliteringen bör erbjuda föräldrastöd såväl individuellt som i grupp.
Vidare bör familjer som har barn med beteendeproblem tidigt erbjudas utökat stöd med föräldraträningsprogram, där man praktiskt får omsätta kunskaperna i samspel med sitt barn.

Standardiserad metod
För att avgöra vilka föräldrar och barn som behöver fördjupat stöd kan barnets beteendeproblem och föräldrarnas stress följas med någon standardiserad metod. På samma sätt kan man följa upp effekterna av insatser.

Rutiner bör även finnas för att ta hand om eller remittera föräldrar som har allvarligare psykiska symtom.

Familjens sammansättning
Det är också viktigt att ta hänsyn till familjens sammansättning och styrkor när man planerar och genomför insatser, så att alla viktiga familjemedlemmar får tillgång till stöd, till exempel styvföräldrar, syskon och mor- och farföräldrar.

En viktig del i habiliteringens föräldrastöd är att bidra till en bra samordning mellan olika vårdgivare, myndigheter och organisationer. +