Här är myndigheterna som försämrade tillgängligheten mest

Statliga myndigheter får bottenbetyg för tillgänglighetsarbetet. På många håll har situationen försämrats det senaste året, visar Handisams kartläggning.

Bland de myndigheter som backat mest finns Luftfartsverket, Brottsoffermyndigheten, Exportkreditnämnden, Högskolan i Skövde, Sieps, Polisen i Norrbotten, Patentbesvärsrätten och Länsstyrelsen i Kalmar.

Störst framsteg har gjorts hos Barnombudsmannen och Läkemedelsverket.

Av Handisams undersökning framgår att ingen domstol, polismyndighet, museum eller länsstyrelse uppfyller kraven på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Endast sex myndigheter i landet lever upp till samtliga 13 kriterier.

– Oroväckande många har låtit tillgänglighetsarbetet stannat av eller till och med backat, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Av landets 275 myndigheter har hela 94 gått bakåt i utvecklingen. Bara en tredjedel av myndigheterna kan visa på framsteg.

Trots en tio år gammal förordning om att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den, saknar en tredjedel av myndigheterna ännu en handlingsplan för detta arbete.

Handisam påpekar att viktiga framgångsfaktorer för tillgänglighetsarbete är att ledningen beslutar om att strukturera arbetet i en handlingsplan.

Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam, anser att den dåliga tillgängligheten hos myndigheterna leder till hög arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättningar.

– En viktig förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden är en god tillgänglighet i samhället. Här har staten ett stort ansvar att vara ett föredöme för andra, säger Carl Älfvåg.