Här är skolorna som välkomnar elever i behov av särskilt stöd

Antalet friskolor som satsar på elever i behov av särskilt stöd har ökat, men de allra flesta ligger i Stockholmsområdet. Det visar en kartläggning som Skolverket har genomfört för första gången.
Skolverket vill nu ändra skollagen så att även kommuner kan starta skolor som bara tar emot elever i behov av särskilt stöd.

Det finns 68 skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd läsåret 2013/14. Fördelningen är 61 grundskoloroch sju gymnasieskolor.

De flesta skolorna finns i Stockholmsområdet. Bara i Stockholms kommun ligger 22 av de 68 skolorna. Näst vanligast är det i Täby, med sex skolor, och Solna, med fyra skolor.

I övriga storstadsområden finns inte alls samma koncentration och ytterst få av dessa skolor finns i norra Sverige, uppger Skolverket.

– Möjligheterna att välja dessa skolor varierar stort beroende på var i landet du bor. En anledning är den nuvarande tolkningen av skollagen enligt vilken det endast är fristående skolor som får begränsa antagninge, säger Annika Haglund, undervisningsråd på Skolverket.

– Vi föreslår därför att regeringen förtydligar skollagen så att även kommuner får ha sådana skolenheter.

De aktuella skolorna satsar ofta på elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autismspektrumtillstånd. Men det kan också handla om social problematik eller elever med tidigare skolmisslyckanden.

Skolverkets är bekymrat över att studieresultatet på skolorna ligger långt under det nationella snittet.

– En liten andel av eleverna som går på dessa skolor uppnår kunskapskraven. Detta gör att det behövs mer forskning och dokumenterad beprövad erfarenhet kring detta, särskilt eftersom dessa skolor ökat under det senaste årtiondet, säger Annika Haglund.

Genomsnittligt meritvärde i dessa grundskolor är 133, jämfört med 213 som är det nationella genomsnittet, uppger Skolverket.

– Det finns dock stora skillnader i resultat mellan olika elever. I skolor med anknytning till Hem för vård eller boende (HVB) eller liknande uppnår eleverna lägre resultat jämfört med i övriga skolor som begränsar sitt mottagande, skriver Skolverket.

Skolverket vill ändra systemet för resursfördelning till skolorna.

– Vi tycker att regeringen bör införa ett system som baseras på skolornas insatser i form av kostnader för personal, lokaler och utrustning istället för den nuvarande bedömningen av enskilda elevers behov, säger Annika Haglund på Skolverket.