Här är tisdagens höjdpunkter i Almedalen

Behöver du hjälp med att orientera dig i Almedalen? Här tipsar vi om några evenemang som äger rum i Visby under tisdagen den 2 juli. Höjdpunkten är förstås debatten ”Vägen till arbete” som Föräldrakraft anordnar klockan 15.45 i Wisby Strand. En debatt som du även kan se live på webben.

 

Tisdag 2 juli 2013

07.30–10.00  
Rusta personer med funktionsnedsättning. Frukost­seminarium om projektet ”Koll på läget” för ungdomar som behöver stöd i övergången från gymnasiesärskola till förvärvsarbete eller vidare studier. Genom samverkan och samarbete koordineras insatser från olika huvudmän. Syftet är att öka insikten hos eleven om egna styrkor och svårigheter, öka förståelsen hos berörda instanser, påverka attityder och skapa en hållbar och aktuell dokumentation. Projektet ska ge stöd som leder till att förvärvsarbete och ett fullvärdigt vuxenliv. Nationella nätverk för Samordnings­förbund, NNS.  Joda Bar & restaurang.

08.00-09.00 
Idrott för barnets bästa – eller för det bästa barnet? Enligt de idrottspolitiska målen ska idrott för barn och unga bedrivas ur ett barnrättsperspektiv, men vad händer när barnrättsfrågorna ställs mot elitsatsningar? Får fler sitta på bänken eller är satsningarna förenliga med en idrott som bedrivs för barnets bästa? Gymnastik- och idrottshögskolan. Donnerska huset, trädgården.

08.30-10.00  
Bättre cancervård, var god dröj? Vem tar ansvar för att patienten får vänta? Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i många andra länder i Europa på sin diagnos. Långa väntetider riskerar att försämra chanserna att överleva. En diskussion om vad som måste förändras för att korta väntetiderna och åtgärda bristerna i svensk cancervård. Dagens Medicin och Nätverket mot cancer. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

09.00-13.00 
Psoriasisförbundet har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

09.30-   
Ett liv i frihet? JAGs medlemmar frågar ut Agneta Luttropp (MP). En god man som man kan kommunicera med, en fungerande personlig assistans och tekniska hjälpmedel är några pusselbitar som måste fungera om JAGs medlemmar ska kunna leva ett liv i frihet. Utfrågningen handlar även om daglig verksamhet som arbetsplatser för vuxna, inte förvaring. Med en ”daglig verksamhets-peng” (som ”skolpeng”) skulle nya dagliga verksamheter kunna växa fram, med utgångspunkt från de individuella önskemål och behov som finns.  Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

09.45-10.45 
Dopad arbetsmarknad – med oschysta villkor? Okvalificerade subventionerade anställningar används för att få gratis arbetskraft. Samtidigt får ungdomar inte den utbildning eller handledning de ska få. Och seriösa företag med schysta villkor trängs undan. Samtal med ledande politiker och opinionsbildare. Hotell- och restaurangfacket. Restaurang Hamnplan 5.

10.00-11.30 
Bara hälften har godkända betyg – hur få till en fungerande skola för elever med autism? Elever med autismspektrumtillstånd får inte det stöd de har rätt till i skolan. Det visar såväl Skolinspektionens granskning som den enkät Autism- och Aspergerförbundet gjort. Hur ökar vi kunskapen om autism så att färre hamnar i utanförskap? Medverkar gör Ann-Marie Begler, Skolinspektionen. Autism- och Aspergerförbundet. Björkanderska, Skeppsbron.

10.00-11.30 
”När får jag min utvecklingsstörning?” Hur mår barn till föräldrar med kognitiva svårigheter? Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn behöver stöd från många olika verksamheter. Dessa familjers socioekonomiska standard ligger under genomsnittet. Hur uppmärksammar vi den här gruppen utsatta barn och föräldrar? Vilken samverkan krävs för att stödja de blivande föräldrarna? Regionförbundet Uppsala län. Björkanderska,Skeppsbron, Sal F 20.

10.00-12.00 
Är du lönsam i vårdvalet, lilla patient? Vilka effekter har en decentraliserad läkemedelsbudget på förskrivningen i vårdvalet? Riskerar kroniskt sjuka att bli ”Svarte Petter”, eller att få sämre behandling för att de kostar för mycket när vårdcentralen måste stå för läkemedelskostnaderna? Dagens Medicin och GSK. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

10.30- 
En stad för alla? JAGs medlemmar frågar ut Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i Stockholm med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Tyvärr lever Stockholm inte upp till sin paroll ”En stad för alla”, vare sig när det gäller attityder eller fysisk tillgänglighet. Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

11.00-12.00 
Unga utan jobb – politikernas fel? Ungdomsarbetslösheten är en fråga som prioriteras inom alla partier. Trots det riskerar en generation unga att möta vuxenlivet som arbetslös. Varför har vi så hög ungdomsarbetslöshet? Vilka insatser fungerar i Norden och vilka lösningar presenterar experterna, ansvariga politiker och de unga? Nordens Välfärdscenter och Nordiska ministerrådet. Donnersgatan 6.

11.00-12.00 
Varför får medborgaren inget veta? Om patientmakt och skillnader mellan vårdcentraler. Landstingens verksamhetsanalyser visar att de medicinska behandlingsresultaten varierar stort mellan olika vårdcentraler. Varför hemlighåller landstingen medicinska resultat? När kan medborgaren välja vårdcentral efter kvalitet? Vilket landsting blir först med att ge patienten makt? Vem tar täten? Sanofi. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

11.50–12.30  
Varför ökar ADHD-diagnoser bland unga? Är det något i vår tidsanda som bidrar? Kan vi förändra de ungas livsmiljö? Är det bra att allt fler får medicin? Och vilka blir följderna av allt fler får diagnosen – för de unga själva och för samhället? Och, framför allt, vad kan vi göra åt det? Social­försäkringsminister Ulf Kristersson och professor Frank Lindblad deltar. Psykisk hälsa-kaféet på Hästgatan 10.

12.00-12.45  
Unga på gränsen till utanförskap. Om samverkan kring unga vuxna: Hur vänder vi när det börjar rulla utför? Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm och Gotland, inleder med att ge sin syn på situationen för unga vuxna på gränsen till utanförskap. Hur kan vi hjälpa denna grupp till sysselsättning och bort från kriminalitet. Hur byter vi myndigheternas stuprör mot samverkan? Finsam Gotland. Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24.

12.30-13.30 
Allas historia ska synas – museer och funktionshinder. Vi är alla en del av historien. Vi förstår vårt samhälle bättre om alla människors historia blir synliggjord. Men människor med funktionsnedsättning är sällan synliga i historien. Hur kan vi arbeta för att synliggöra människor med funktionsnedsättning i historien? Vad kan museer bidra med? Riksförbundet Sveriges museer med flera. Gotlands Museum, Strandgatan 14.

12.30-13.45 
Att skada sig själv med sex. För några år sedan var sex som självskadebeteende ett okänt fenomen. Ämnet har senare hamnat i fokus. Idag vet vi att själv ha blivit utsatt för svåra livshändelser och sexuella övergrepp kan leda till ett sexuellt självskadebeteende med livet som insats. Författaren Caroline Engvall medverkar. BRIS, Barnens Rätt I Samhället. Tage Cervins gata 3.

13.00-17.00 
Diabetsförbundet har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

13.00-14.15 
Personlig assistans – myter och sanningar! Assistansersättningen är en unik förmån som ska göra det möjligt för människor med betydande funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra. Försäkringskassan bjuder in till samtal om myter och sanningar om assistansersättning. Försäkringskassan. Campus Gotland, Cramérgatan 3, D 24.

13.00-13.30 
Varför minskar användningen av nya läkemedel i Sverige? Trenden går mot att svensk sjukvård använder allt mindre nya och innovativa läkemedel. Är läkemedel för billiga idag? Kommer vi att ha råd med framtidens läkemedel? Hur ser vägen framåt ut? AstraZeneca. Tält på Cramérgatan.

13.30-15.30 
Hur skall vi få barn att röra sig mer i skolan och utanför? Barn som får möjlighet att uppleva glädjen i fysisk rörelse får bättre förutsättningar i livet. Hur får man då barn och ungdomar att bli fysiskt aktiva och upprätthålla intresset för fysisk aktivitet över tid? Vad blir konsekvenserna av att barn inte rör på sig? Friskis&Svettis Riks. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

13.30-14.45 
När är du passé? Äldre eller funktionsnedsatt – med sämre rätt till vård? Oavsett i vilket skede av livet vi är måste vi ha rätt till jämlik vård! Har vi det? Diskriminerar kostnadseffektiva bedömningar äldre och dem med funktionsnedsättning? Spelar geografi och socioekonomi någon roll? Vilken makt har patienten att förändra, och hur kan patientmakten förbättras? Sanofi. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

14.30-15.30 
Talande tystnad – vem lyssnar när vi pratar om psykisk hälsa? Har människor samma rättigheter och möjligheter oavsett sin psykiska hälsa? Vittnesmålen säger något annat. Någon förlorade jobbet, en annan fick inte vård och en tredje har inga vänner. Ett seminarium som handlar om diskriminering vid psykisk ohälsa och hur vi kan få tystnaden att tala. (H)järnkoll/NSPH. Cramérgatan 3, rum E30.

15.45–17.00 
Vägen till arbete. Föräldrakraft anordnar paneldebatt om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Debatten tar ett unikt helhetsgrepp då den samlar de viktigaste aktörerna vid ett och samma tillfälle: regering, opposition, handikapprörelse, arbetsmarknadens parter samt myndigheterna.
Nytt för i år är att debatten webbsänds live.
Konferenssalen Vall, Wisby Strand Congress & Event. Begränsat antal platser – kom i god tid.

16.00-16.45 
Nätmobbning – vems ansvar? Enligt barn- och elevskyddslagen är allt som sker i anslutning till skolan skolans ansvar; uppfylls det ansvaret och vilken vuxenvärld går in när skolklockan ringer ut? BRIS, Studieförbundet Bilda, S:t Lukas. Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

16.30 -17.00
Våldet som ingen tycks orka se. Nationellt centrum för kvinnofrid. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är minst lika vanligt som våld mot kvinnor i allmänhet. Särskilt utsatta är kvinnor med psykisk ohälsa. Men okunskap, myter och fördomar utgör hinder för att våldet ska uppmärksammas och för att kvinnorna ska få ett professionellt stöd och bemötande. Hästgatan 10.

17.00-19.00  
Föräldrakrafts mingel anordnas för fjärde året i rad. Detta är en av de viktigaste mötesplatserna i Almedalen för politiker, organisationer, media, myndigheter, läsare och alla andra som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. Vi bjuder på enklare förtäring och dryck. Norra Bankett, Wisby Strand Congress & Event.
Föranmälan krävs till minglet, anmälan till info@faktapress.se
Huvudsponsor är Lystra Personlig Assistans.
Övriga sponsorer är Humana, Orkidén Omsorgshuset och Solhagagruppen.

19.00  
Gustav Fridolin talar på Miljöpartiets dag.