Hyresgäster i gruppbostad vann långdragen kamp mot Stockholms stad

Stockholms stad har stridit hårt för att tvinga hyresgästerna i en gruppbostad att betala extra mycket hyra för gemensamhetslokaler.
Nu har man förlorat i både Hyresnämnden och Svea Hovrätt.

Trots att det nu är fastslaget att hyreshöjningen var oskälig blir hyresgästerna troligen tvungna att betala en viss höjning retroaktivt.

– Stockholms kommuns agerande är milt sagt trist och oetiskt, säger Anne-Marie Tärnström, god man och anhörig till en av hyresgästerna.
– Kommunen kunde ha gå hyresgästerna till mötes med förlikning, men valde att driva en lång och kostsam process mot medborgare som inte har några valmöjligheter i dessa grundläggande behov, säger Tärnström.

Striden avgjordes nu i januari sedan Svea Hovrätt slagit fast att stadens krav på 1287 kronor per månad inte var skäligt att betala för de gemensamma utrymmena i den aktuella gruppbostaden.

Det var i april 2008 som kommunen begärde den aktuella hyreshöjningen. Det ledde till protester från bland annat Miljöpartiet.
Sedan dess har Hyresgästföreningen drivit ärendet för fyra hyresgästers räkning.
Hyresgästerna föreslog en förlikning på 500 kronor per månad men det avböjde kommunen.
I februari 2009 beslöt Hyresnämnden att hyresgästernas förslag om 500 kronor per månad var skäligt.
Stockholms stad gav ändå inte upp striden för högre hyra utan överklagade till Hovrätten.
Den 11 januari kom äntligen ett slutligt beslut, då Hovrätten gick på samma linje som hyresgästerna.

Nu blir det sannolikt en höjning med 500 kronor per månad, men många ifrågasätter om det alls är korrekt att ta ut hyra för gruppbostadens gemensamma lokaler.
– Hyresgästerna i en LSS-bostad med sjukersättning som huvudsaklig inkomst har minimala möjligheter att höja månadsinkomsten och kan inte heller gå ut på hyresmarknaden för att hitta en billigare bostad. Verkligt skäligt vore att inte behöva betala extra för gemensamhetsutrymme över huvud taget, säger Anne-Marie Tärnström.

Samma uppfattning har den statliga LSS-kommittén som i sitt slutbetänkande om ny LSS-lag slog fast att ”personer som är beviljade grupp- eller servicebostad har högre hyror än andra personer med motsvarande lägenhet beroende på att tillgång till gemensamhetsytor räknas med i bruksvärdeshyran”.

”Det stämmer inte med principen att människor inte ska ha merkostnader till följd av funktionsnedsättningar, som är tydligt uttalad i förarbetena till LSS”, skrev kommittén vidare.

”Regeringen bör skyndsamt utreda hur den enskilde som fått ett beslut om gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inte ska behöva få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen för dessa bostäder”, framhöll kommittén vars förslag fick stöd av samtliga riksdagspartier.