Ingrid Burman: Regeringens nya strategi är tandlös

Regeringen saknar konkreta förslag för att uppnå målet att göra människor med funktionsnedsättning fullt delaktiga i samhällslivet. Det säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman i en kommentar till regeringens nya strategi för handikappolitiken.

Ingrid Burman berömmer regeringen för att man vill uppnå jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar.

– Inriktningen som presenteras av regeringen är bra men det går inte att värdera hur den kommer att få genomslag i verkligheten, för detta krävs delmål och konkreta förslag, säger Ingrid Burman.

– Den stora bristen är att det saknas konkreta förslag. Vi saknar till exempel en lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet ska anses som diskriminering. En nationell handikappolitik där den enskilde individen saknar rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv är tandlös, menar Burman.

Den 10 år gamla nationella handlingsplanen har inte levt upp till förhoppningarna.
– Regeringen redovisar på område efter område att myndigheter och andra aktörer inte förmått leva upp till de mål som riksdagen beslutade om. Inom några områden har utvecklingen till och med gått bakåt, säger Ingrid Burman.

Enligt henne har sysselsättningen gått ned med mer än sex procent för personer med funktionsnedsättningar.
– Försämringar handlar också om hjälpmedelsverksamheten där det blivit betydligt vanligare att man måste betala för hjälpmedel. Fler avgifter har införts och det finns stora skillnader i regelverk och policy för hjälpmedel, säger Ingrid Burman och hänvisar till Hjälpmedelsinstitutets rapport om olikheter över landet.

Ingrid Burman hoppas att handikapprörelsen får ökat inflytande på den nya strategi som regeringen ska lägga fram.
– Handikapporganisationernas kunskaper och erfarenheter behövs för att samhällsförändringen ska komma ned på individnivå och inte stanna vid vackra ord på papperet, säger Ingrid Burman.