JO kritiserar Försäkringskassan för ”oroväckande okunskap”

  • JO ger Försäkringskassan allvarlig kritik för att ha misskött handläggning av sjukpenning till en kvinna.
  • Fallet påminner om ett ärende om assistansersättning 2021, då JO också kritiserade Försäkringskassan.
  • De upprepade bristerna tyder på en ”oroväckande okunskap hos handläggarna”, uttalar JO Thomas Norling.

Likartade problem på flera avdelningar inom Försäkringskassan

JO drar slutsatsen att det finns likartade problem inom olika avdelningar på Försäkringskassan. Nu måste Försäkringskassan vidta åtgärder för att bristerna inte ska upprepas, anser JO.

”Jag utgår från att insatser inte enbart kommer att genomföras på en specifik avdelning eller enhet utan att sådana kommer alla handläggare som arbetar med verkställighetsärenden till del. Jag avser att följa utvecklingen på området”, skriver JO i beslutet den 3 juni 2022 (diarienummer 82-2021).

Kvinna fick rätt i förvaltningsrätten

Kvinnan hade fått rätt till sjukpenning genom ett beslut i förvaltningsrätten. Men istället för att snabbt betala ut sjukpenningen satte Försäkringskassan igång en ny utredning av kvinnan.

JO uttalar att förvaltningsrättens dom innebar att alla förutsättningar för rätt till sjukpenning var uppfyllda. Efter en sådan dom ska Försäkringskassan inte utreda frågor som domstolen redan har tagit ställning till.

Om Försäkringskassan ansåg att domen var felaktig borde man i stället ha överklagat och begärt inhibition.

Men Försäkringskassan fortsatte felaktig utredning

Kvinnan kontaktade Försäkringskassan och ifrågasatte att en ny utredning skulle göras, men den felaktiga handläggningen fortsatte ändå.

Inte förrän JO kontaktade Försäkringskassan fick kvinnan utbetalt det resterande beloppet.

”Det hade då gått närmare ett år sedan förvaltningsrättens dom kom in till Försäkringskassan. Det inträffade är oacceptabelt och den felaktiga handläggningen har sannolikt påverkat [kvinnans] ekonomi. Jag är mycket kritisk till det som framkommit i ärendet. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för att inte ha verkställt domen på ett korrekt sätt”, skriver JO.

JO: Flera handläggare saknar grundläggande kunskaper

Enligt JO tyder Försäkringskassans hantering att det finns kunskapsbrister i fråga om hur verkställighetsärenden ska handläggas. JO Thomas Norling skriver i beslutet:

”Det är anmärkningsvärt att flera av de handläggare som arbetar med att verkställa domar tycks sakna grundläggande kunskaper om dessa frågor.

Försäkringskassan har tidigare fått kritik för liknande brister. I ett beslut den 15 januari 2021 som rörde ett ärende om assistansersättning och som hade återförvisats från förvaltningsrätten uttalade jag att bristerna tydde på en oroväckande okunskap hos handläggarna och jag förutsatte då att Försäkringskassan skulle vidta de åtgärder som krävs för att det inträffade inte skulle upprepas (dnr 524-2019).

Även det nu aktuella ärendet synliggör behovet av att verkningsfulla åtgärder vidtas. Eftersom likartade problem har uppstått inom olika avdelningar på myndigheten utgår jag från att insatser inte enbart kommer att genomföras på en specifik avdelning eller enhet utan att sådana kommer alla handläggare som arbetar med verkställighetsärenden till del. Jag avser att följa utvecklingen på området.”