Jobbsatsning misslyckad i sex av tio kommuner

Det har INTE blivit lättare att gå från daglig verksamhet till lönearbete eller praktikplats. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten.

Socialstyrelsen är kritisk till att fler inte går över till arbete – trots att regering och andra aktörer har uppmärksammat frågan så starkt.

Under år 2012 hade flertalet kommuner INGEN deltagare i daglig verksamhet som fick jobb eller praktikplats.
Så illa var läget i hela 58 procent av landets kommuner. Det var exakt samma andel som ett år tidigare.

De regionala skillnaderna är mycket stora, enligt Socialstyrelsen, som därför drar slutsatsen att det finns utrymme för förbättringar.

Vid en jämförelse mellan länen har Stockholm och Halland störst andel kommuner där en eller flera deltagare gått från daglig verksamhet till jobb. (Statistiken visar dock inte hur många som berörts inom respektive kommun eller län.)

”Förutsättningarna för att kunna gå över från daglig verksamhet till lönearbete eller praktikplats måste bli bättre”, anser Socialstyrelsen.

Nu efterlyser man bättre samordning och rutiner. Samverkansöverenskommelser mellan LSS-verksamheter och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan kan förbättra läget.

Ansträngningarna behöver öka både på nationell och på lokal nivå, anser Socialstyrelsen.