Kommunens strid mot 9-åring kan leda till minskad assistans för många fler

Ännu en kommun sätter hårt mot hårt för slippa erbjuda en 9-årig flicka personlig assistans. Snart kommer ett nytt avgörande som kan få stor betydelse för rätten till assistans.

– Hur långt ska kommunerna gå för att slåss mot sina egna medborgare? När är det dags att acceptera att den här flickan behöver hjälp? säger juristen Josefin Mikaelsson.

Trots att kammarrätten anser att flickan har rätt till assistans har kommunen överklagat och har nu fått prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare: Regeringsrätten).

En av domarna som kommer att avgöra målet är Susanne Billum – samma person som nyligen överlämnade en utredning till regeringen med nya åtgärder mot fusk med assistans.

Flickan har flera funktionsnedsättningar, däribland en sjukdom som påverkar bland annat leder och ligament samt autism och språkstörning. Idag får familjen klara omsorgen på egen hand, men har begärt personlig assistans.

Den avgörande juridiska frågan är om det behövs ”ingående kunskap” för att tillgodose flickans behov.

– Det är viktigt att flickan får massage mot smärtor för att hon ska kunna sova. Eftersom flickan har autism och en språkstörning krävs det ingående kunskap för att utföra massagen. Om hon får massage på fel sätt ökar smärtan. Därför måste massagen räknas som ett grundläggande behov, säger Josefin Mikaelsson, jurist på Humana, som företräder flickan.

Kommunen har å sin sida bedömt att det inte behövs ingående kunskaper vilket medför att massagen inte ska räknas som ett grundläggande behov och därför inte berättiga till personlig assistans.

Familjen upplever den rättsliga processen som mycket obehaglig och vill inte framträda i media. Man vill inte ens att den aktuella kommunen ska pekas ut.

– De tycker att det är jättejobbigt att det kommer upp i Högsta Förvaltningsdomstolen. De har inte själva valt att hamna i denna situation, de har bara ansökt om assistans och sedan har kommunen drivit frågan ända upp, säger Josefin Mikaelsson.

Hon menar att kommunens överklagan bara har förlorare.
– Flickans hjälpbehov måste tillgodoses och om det inte sker genom personlig assistans så måste någon annan göra det. Troligen blir det då en sämre insats som dessutom blir dyrare, säger Josefin Mikaelsson och refererar till en rapport från Socialstyrelsen som visade att hemtjänst ofta är dyrare än assistans.

Om kommunen vinner målet i Högsta förvaltningsdomstolen innebär det att många andra personer med funktionsnedsättningar kan förlora sin assistans, särskilt personer med autism.

Men det kan också leda till att stora kostnader flyttas från Försäkringskassan till kommunerna, eftersom kommunerna får ansvaret när Försäkringskassan avslår assistans.

– Det blir dåligt för de personer som inte får assistans och dåligt för kommunerna som får ökade kostnader på andra områden, säger Josefin Mikaelsson.

Hon är orolig för utvecklingen.

– För några år sedan, när flickan ansökte om assistans, var utgången solklar till hennes fördel. Både förvaltningsrätt och kammarrätt har tilldömt henne rätt till personlig assistans. På senare tid har praxis inskränkt rätten till assistans och utgången är nu inte lika självklar, säger Josefin Mikaelsson.

Ett tidigare avgörande i Regeringsrätten innebar att måltider inte blev assistansberättigande vilket ledde till att många fick avslag på ansökningar. Om Högsta förvaltningsdomstolen nu bifaller kommunens överklagan riskerar det att leda till ytterligare inskränkningar.

Oavsett hur domstolen dömer tycker Josefin Mikaelsson att det är mycket olyckligt att kommuner tvingar personer med funktionsnedsättningar att strida i domstol.

– Hur långt ska kommunerna gå för att slåss mot sina egna medborgare? När är det dags att acceptera att den här flickan behöver hjälp? säger Josefin Mikaelsson.


Kommunens kommentar:

”Jurister på SKL tycker det är bra att vi prövar frågan”

Föräldrakraft bad den ansvariga chefen på socialkontoret i Norrlandskommunen att kommentera.

Varför har ni överklagat?
– Kammarrätten har kommit fram till att de enda grundläggande behoven för personen är massage och varma bad, men vi känner inte till att det kan betecknas som grundläggande behov. Vi tycker inte heller att det krävs ingående kunskap för att utföra massage och varma bad. Vi har även varit i kontakt med jurister på SKL som tycker att det vore bra att pröva frågan.

Men familjen måste ju få hjälp och om det inte blir genom assistans så måste det ske på annat sätt, vilket kanske inte blir billigare?
– Det kan jag inte svara på. Vi har bara tagit ställning till om det finns grundläggande behov.

Varför nöjer ni er inte med kammarrättens bedömning, att flickan är berättigad till assistans?
– Jag tycker att det är viktigt att få belyst om massage är grundläggande behov. Och eftersom vi har fått prövningstillstånd, vilket är svårt, så bedömer man att frågan är viktig.

Varför ska just er kommun gå i bräschen för inskränkningar?
– Det handlar inte om inskränkningar utan om en prövning. Vi vill följa lagstiftningen och där vi känner oss osäkra begär vi prövning. Vi prövar mycket, vi ska ge folk det som de har rätt till men inte mer.

Tycker ni att rätten till assistans bör inskränkas?
– Vi är en av de kommuner som ska yttra oss om utredningen om åtgärder mot fusk, men frågan är jättesvår och vi kan inte ha synpunkter på om lagen är för vid eller snäv.

Räknar ni med att göra besparingar?
– Vi tänker inte så. Om Högsta förvaltningsdomstolen går emot kommunen rättar vi oss efter det. Vi vill ta reda på var ribban ligger, om detta är ett grundläggande behov.

Hur ser du på att familjen upplever kommunens överklagan som pressande?
– Jag har inga synpunkter på det. De har jurister som företräder dem. Allt handlar om individuell prövning och att behandla folk så lika som möjligt. Det här är en del av baksidan, men så ser samhället ut.


Fotnot: Enligt önskemål från familjen har Föräldrakraft valt att inte namnge den aktuella kommunen.