Kommuner ofta okunniga om att lekplatser måste vara tillgängliga

Vadå, ska lekplatsen vara tillgänglig för alla barn? Trots lagar och intensiv debatt om tillgänglighet är kommuner ofta okunniga om hur viktigt det är att lekplatser anpassas för barn med funktionsnedsättningar.

– Den bristande tillgängligheten verkar ha varit en överraskning för dem som skapar dessa lekplatser, eftersom de inte hade tänkt på saken innan frågan ställdes, säger forskaren Maria Prellwitz vid Luleå Tekniska universitet.

Hon har nyligen blivit klar en med studie om lekplatsers tillgänglighet och användbarhet för barn med funktionsnedsättningar.

6 slutsatser från forskaren Maria Prellwitz

1. Lekplatser brister i både tillgänglighet och användbarhet, vilket begränsar barn med funktionsnedsättningars
aktivititeter.
2. Dålig tillgänglighet kan orsaka stigmatisering och
bristande självständighet för barn med funktionsnedsättningar.
3. Det finns en bristande förståelse för detta, trots att det
finns lagstiftat att även lekplatser skall vara tillgängliga och
användbara för personer med funktionsnedsättningar.
4. Lekplatser är en social plats för barn, det är på lekplatser barn
leker med sina kamrater, väntar på kamrater eller hittar nya kamrater.
5. Den bristande tillgängligheten orsakar att barn med funktionsnedsättningar inte är delaktiga i denna sociala miljö.
6. Arbetsterapeuter kan bidra till att skapa lekplatser tillgängliga och användbara för barn med olika funktionsnedsättningar.Sedan länge vet man att lekplatsen är viktig för barns möjlighet att hitta kamrater som sedan följer dem upp i åren.
– Min studie visar att barn med olika funktionsnedsättningar går miste om den möjligheten eftersom lekplatserna inte är tillgängliga för dem, säger Maria Prellwitz.

Hon har undersökt både vad skaparna av lekplatser anser och hur barn, föräldrar och assistenter ser på dem.
Hon har bland annat tagit reda oå om tillgänglighetsaspekten fanns med vid planeringen och om handikapporganisationer deltagit i arbetet med nybyggnad eller renovering av lekplatser.

– Min studie visar att handikappanpassade lekplatser var något som man inte hade tänkt på från kommunens sida. Bristande kunskap och bristande ekonomi ansågs som bidragande orsaker till varför tillgängligheten till lekplatserna var så begränsad, skriver Maria Prellwitz i sin avhandling.

Resultaten viade även att den bristande tillgängligheten verkade ha varit en överraskning för dem som skapar dessa miljöer, eftersom de inte hade tänkt på saken innan frågan ställdes.

Barn med rörelsehinder berättade för forskaren att de inte tyckte att lekplatserna var tillgängliga för dem.
– Barnen beskrev att deras kompisar ofta var på lekplatsen men att de själva inte kunde delta i deras lekar. För att kunna vara på lekplatsen behövdes assistans från någon vuxen. Detta beskrevs av assistenterna som fysiskt tungt att behöva bära barnet till olika lekredskap men även psykologiskt jobbigt att behöva neka barnen att vara på lekplatsen när de inte orkade bära barnet till de olika lekredskapen längre, skriver Maria Prellwitz.

Här finns avhandlingen för nedladdning http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/50/LTU-DT-0750-SE.pdf

Läs mer om avhandlingen på Skolporten .

{loadposition incontent}