Lika Unika om jobben: Stoppa den uppenbara diskrimineringen

DEBATTARTIKEL. I Lika Unikas Banbrytarprogram om jobben från 2012 finns den braskande rubriken ”Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast”.  Det och det faktum att var fjärde inskriven vid Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning har både engagerat Lika Unika i jobbfrågan och samtidigt gjort oss upprörda över tystnaden i debatten om detta.

På onsdagen presenterades en rapport av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Deras slutsats som refereras i Föräldrakraft är att unga med funktionsnedsättning är den grupp som det ser ”mest prekärt” ut för på arbetsmarknaden. I den gruppen unga är ”utfallen mycket sämre än för genomsnittet, både i skolan och på arbetsmarknaden”, citerar Föräldrakraft.

ESO-rapporten borde få våra beslutsfattare att på allvar diskutera arbetslösheten utifrån ett funktionshinderperspektiv. Utan detta kommer deras ambitiösa mål inte att uppnås. När så stora grupper undantas från politikens intresse och aktiva åtgärder blir politiken i stället ihålig och begränsad till tom retorik.

Min uppmaning till våra politiker är att verkligen utgå från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat, också vår rätt till arbete och försörjning.

Se till att offentliga arbetsgivare blir verkliga förebilder i att anställa med mångfalden som utgångspunkt. Använd offentlig upphandling för att ställa sociala krav så att fler med funktionsnedsättning ska kunna komma i arbete. Ta fram ambitiösa traineeprogram där en praktiktid också leder till anställning.

Förbättra Arbetsförmedlingens sätt att ge support till personer med funktionsnedsättning så att man snabbare får stöd, hjälp och så ett jobb. Genomför FUNKA-utredningens förslag. Ta den uppenbara diskriminering som idag görs av arbetssökande med funktionsnedsättning på allvar och sätt in kraftfulla åtgärder mot utestängningen.

Men inte minst: Politiken måste göra sitt för att bidra till förändrade värderingar i synen på människor och bidra till att synliggöra den kraft som personer med funktionsnedsättning ofta har!

Vi som har en funktionsnedsättning har inte automatiskt en ”nedsatt arbetsförmåga” utan kan ofta, precis som vem som helst, göra goda insatser i ett arbete. Det måste vara politikens utgångspunkt att människor kan, vill och är värdefulla resurser som inte får förslösas. Som ESO-rapporten bevisar så är det tyvärr något som sker i Sverige år 2015.

Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika