Mål saknas för vart tredje barn inom habiliteringen

Var tredje familj som har barn med rörelsehinder saknar mål för barnets habilitering. Många vet inte heller hur man gör för att klaga på habiliteringen. Det visar en stor undersökning som RBU har genomfört i Stockholms län.

För att ta reda om på habiliteringen ger ett bra stöd till familjer med barn med funktionshinder har RBU gjort en enkät bland 139 familjer. Föreningen har även intervjuat 19 chefer inom barnhabiliteringen i Stockholms län samt deras fem övergripande chefer.

Nu är rapporten klar och den visar att det finns behov av förbättringar på flera områden. Maria Ennefors och Ann-Sofie Hult, som gjort undersökningen, lyfter bland annat fram följande:

* Åsikterna om de behandlande insatserna varierar mellan olika yrkesgrupper från att 65 procent är nöjda med arbetsterapeuten till att bara 33 procent är nöjda med logopeden.

* Besöksfrekvensen verkar påverka hur nöjda föräldrarna är med olika yrkesgrupper.

* Ålder är en avgörande faktor för hur mycket insatser ett barn får trots att det är det individuella behovet som ska avgöra vilka insatser som ges.

* Föräldrar till barn i samtliga åldrar önskar fler insatser till sina barn än de får men glappet är allra störst hos föräldrar till äldre barn och ungdomar.

* I habiliteringens policydokument står att alla brukare ska erbjudas en plan för habiliteringsinsatserna men bara hälften av familjerna i undersökningen har en sådan plan. En av fem har enskilda mål och var tredje har inga mål alls. En tredjedel av föräldrarna tycker att målen följs upp på ett bra sätt och en tredjedel är missnöjda med uppföljningen.

* Hälften av föräldrarna uppger att de inte får någon information från habiliteringen om rättigheter och stöd från samhället.

* 70 procent får ingen information om alternativa behandlingsmetoder och många känner sig direkt motarbetade om de frågar om detta.

* Bäst betyg ger föräldrarna på frågan om bemötande där en majoritet tycker att både deras barn och de själva får ett bra bemötande.

* På frågan om de vet hur de ska gå tillväga om de är missnöjda så svarar 90 procent att de inte vet det.

Nu ska RBU i Stockholms län anordna två seminarier för att diskutera rapportens resultat, dels den 12 november (för RBU-medlemmar), dels den 29 november för all habiliteringspersonal.
Rapporten finns att ladda ner på http://www.stockholm.rbu.se