Många utestängda från vårdcentraler och socialkontor

Bristerna i tillgänglighet på många vårdcentraler och socialkontor är så stora att personer med funktionsnedsättning riskerar att nästan helt utestängas från vård och omsorg. Det fastslår Socialstyrelsen i en ny rapport där man granskat 500 distriktsläkarmottagningar och 250 socialkontor.

Det är personer med kognitiva funktionsnedsättningar, syn- och hörselnedsättning som är de mest utsatta grupperna på Sveriges vårdcentraler. Man har under de senaste åren lagt krutet på att göra mottagningarna fysiskt tillgängliga för personer med rörelsehinder och idag har de flesta vårdcentralerna handikapparkering, plana golv och entréer med breda passagemått och automatiska dörröppnare.

Men vad gäller information och tillgänglighet för personer med andra former av funktionsnedsättning finns det stora brister. Bara var tionde vårdcentral erbjuder skriftlig information i punktskrift, inspelat på teckenspråk eller inläst på kassett eller Daisy. Dessutom har bara var tionde mottagning rutiner för att anlita teckenspråkstolk vid behov.

Bara var tredje vårdcentral och var tionde socialkontor har skriftliga rutiner för att förlänga besökstiden för personer med kommunikationssvårigheter. Vilket betyder att personer med till exempel kognitiva svårigheter riskerar att inte få tillräcklig tid på sig att förklara sitt sjukdomstillstånd.

– Risken för missförstånd och förhastade slutsatser är uppenbar om patienten eller klienten inte har möjlighet att göra sig förstådd. Det påverkar starkt möjligheten att ge personen god vård och rätt sorts stöd, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen konstaterar i sin utredning att bristen på tillgänglighet riskerar att öka personer med funktionsnedsättnings beroende av sina anhöriga eller annat personligt stöd. Det i sin tur bryter mot de handikappolitiska målen, där man eftersträvar självständighet för den enskilde.

Läs hela rapporten ”Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv”: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-6