Möjligt att få nytt bilstöd tidigare än nio år

Försäkringskassan har öppnat för möjligheten att få nytt bilstöd tidigare än nio år i de fall behoven ändrats till följd av att barnet växt. Vägverkets trafikinspektörer ska alltid se offerten från bilanpassningsföretaget innan beslut om bilstöd fattas. Försäkringskassan informerar om nya rutiner på Hjultorget i början av juni.

Mer om bilstöd och anpassningar i ett stort tema i Föräldrakraft nr 3 som utkommer den 21 maj 2010.

Mer information om Hjultorget finns på http://www.hjultorget.nu/ Försäkringskassan medverkar på Hjultorget på Kistamässan 2-3 juni med en monter och seminarium. Maria Ingvarsson, verksamhetsutvecklare vid enheten för vård- och arbetsskador på Försäkringskassan, kommer att föreläsa.

Vad kommer du att tala om och vad kommer Försäkringskassan att bjuda på under mässdagarna?
– Vi kommer att ha en monter där besökare kan träffa handläggare från bilstödsenheten, och vi kommer att ha ett seminarium. Vi vill visa hur det går till att ansöka om och få bilstöd. Det är väldigt mycket man behöver tänka på, och många tidpunkter att hålla reda på, vi vill guida lite i djungeln. Vi vill också visa hur samspelet mellan oss och Vägverket ser ut och vad man bör tänka på i kontakten med bilanpassningsföretag, säger Maria Ingvarsson.

En del användare upplever att Försäkringskassans vilja att godta eller avslå ansökningar har varierat över tid.
– Reglerna om bilstöd är väldigt övergripande. Vad innebär till exempel att man kan få bidrag för anpassning som behövs för att man ska kunna bruka bilen? Vi har uppdaterat vår vägledning för hur vi ska förhålla oss till bedömningar i bilstöd, och vi har nu fått några kammarrättsdomar att stödja oss på. Detta innebär att man nu kan få ett nytt bilstöd beviljat om man måste köpa ny bil när, och på grund av, att barnet växt och därför fått nya behov på grund av funktionsnedsättningen som gör att man inte kan anpassa den gamla bilen. Tidigare gällde att om man skulle få ett nytt bidrag tidigare än nio år måste hälsotillståndet ha ändrats, att barnet växer och därför fått nya behov kan alltså vara tillräckligt för att vi ska kunna bevilja bidrag på nytt. Man kan nu också få anpassning, till exempel om en familj tvingas ta bort säten för att få in en rullstol kan vi ersätta de sätena så att man kan få med hela familjen i bilen, säger Maria Ingvarsson.

Försäkringskassan har tidigare hamnat i situationer när man varit utan pengar. Händer det ännu?
– Nej, det gör det inte. 2004 tog pengarna slut väldigt tidigt. Men från och med att regeringen tillsatte en extrasumma för att komma tillrätta med eftersläpade utbetalningar från 2004 och ändrade reglerna för nytt bilstöd från sju till nio år, har vi inte haft problem med att budgeterade pengar inte räckt till.

Är det, enligt dig, enkelt att gå igenom den här processen, eller upplevs den som krånglig och byråkratisk?
– Jag sitter på huvudkontoret och jobbar med generella frågor. Därför är det svårt för mig att svara på hur processen upplevs av våra kunder. Vi koncentrerade handläggningen av bilstöd 2007 samtidigt som det var regeländringar. Efter det följde en inkörningsperiod. Det tog ett tag innan vi kom på fötter igen, organisationen var inte riktigt beredd på att hantera alla frågor som uppstod och det tog lång tid innan kunder fick sitt beslut. Men min upplevelse är att det sista året har fungerat väldigt bra. Vi har en del kontakt med RTP, och den respons vi får därifrån är att deras medlemmar är mer nöjda nu, säger Maria Ingvarsson.

Ungefär varannan ansökan om bilstöd får avslag.
– Ja, det är fortfarande ganska många som inte får sina ansökningar beviljade. Det är svårt att få bilstöd, om man jämför med hur många som söker. Men även om beviljandegraden sjunkit något generellt sett så är det inget som påverkat bidragsgrupp 5, föräldrar och barn. För den gruppen tycks det snarare som att allt fler bilstöd beviljats.

Du säger att ni vill ”guida i djungeln”. Kan du förtydliga vad som väntar besökarna på Hjultorget?
– Att ansöka om bilstöd är lite speciellt på det sättet att Försäkringskassan är finansiär till ett bilköp och anpassning. Du får inte köpa bilen förrän du fått beslut om bilstöd, och när du väl fått klartecken måste du köpa bilen inom ett halvår. Vill du ha bilen anpassad ska du träffa Vägverket, och därefter ett anpassningsföretag för att få en offert. Vi vill ta chansen att förklara och förtydliga hela processen kring bilstöd, till exempel vad vi gör och vad brukaren själv har för ansvar. Alla är inte på det klara med vad de som köpare har för ansvar. Man ska vara medveten om att man har ett ansvar gentemot bilhandlaren och anpassningsföretaget som vilken konsument som helst, även om pengarna kommer från Försäkringskassan, säger Maria Ingvarsson.

Många kan känna att det här med att välja bil och anpassning är jobbigt och svårt. Kanske kan det vara till viss hjälp att då tänka på hur det ser ut i en del andra länder.
– I Sverige har vi valt att ge den som får bilstöd stora valmöjligheter. Du får själv välja vilken bil och anpassning du vill ha, och därmed följer ett ansvar. En del andra länder har valt att staten istället äger bilen, och du som användare får låna den. Det är två sidor av myntet. Vi som myndighet kan inte gå in och rekommendera tillverkare, men vi råder alla att ha tidig kontakt med Vägverket och dess trafikinspektörer så de kan hjälpa till med bilval.

Försäkringskassan kan även koppla in Mobilitetscenter, som har en unik kunskap inom området.
– Vi kan skicka en förfrågan om yttrande till Vägverket och även till Mobilitetscenter. De är duktiga på att prognosticera hur behovet av anpassning kommer att förändras med tiden. Och just det här är något som vi har förändrat – vi vill som sagt att man tidigt kommer i kontakt med Vägverket, och att Vägverkets utlåtande ligger som grund för offerten. Men ibland hittar anpassningsföretaget fler, eller andra, anpassningslösningar – det finns ofta flera lösningar som kan fungera. Därför ska Vägverket få se offerten innan de skickar sitt yttrande till oss. Vi vill förhindra missförstånd som kan uppstå när offerten och yttrandet ser olika ut, därför är det viktigt att Vägverket har sett offerten innan vi går till beslut. Det är vi överens om både med Vägverket och bilanpassningsföretagen.

Ni inför alltså ytterligare ett steg i ansökningskedjan. Blir beslutsprocessen därmed längre och ännu mer svåröverblickbar?
– Möjligen blir den en eller två veckor längre för en del, men för många går det istället snabbare i och med att det blir färre missförstånd mellan alla inblandade. Därför tror vi att det nya sättet snarare underlättar processen, eftersom handläggaren får bättre information att fatta sitt beslut på.

Försäkringskassan hanterar ungefär årligen 3000 ärenden om rätt till bilstöd. Hur lång tid tar ett ärende?
– Vi uppger för den sökande att han eller hon kan räkna med att få beslut om rätt till bilstöd inom tre månader. 80 procent av alla ansökningar handläggs inom 90 dagar. Hälften av ansökningarna handläggs inom en månad.