Myndigheter vill satsa mer på kunskap än läkemedel vid adhd

Ett nytt samlat kunskapsstöd om adhd lanseras av Socialstyrelsen och fyra andra myndigheter idag. Ett syfte är att tidigt göra pedagogiska och psykosociala insatser innan man erbjuder läkemedelsbehandling.

Kunskapsstödet handlar om behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner samt informations- och utbildningsmaterial om adhd.

Tanken är att förskola, skola, socialtjänst och primärvård nu ska ha bättre redskap för att hjälpa barn som har adhd.

Kunskapen ska användas för att tidigt upptäcka och sätta in pedagogiska och psykosociala insatser som är lämpliga att pröva innan man erbjuder läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsen.

– Med stödinsatser som till exempel föräldrautbildning och en anpassning av miljön för ett barn kan man förhindra att tillkommande problem som stress och humörsvängningar växer sig stora. Det kan vara av stor betydelse för hur det går i livet, säger Annika Remaeus, utredare Socialstyrelsen.

För elevhälsan i landets skolor blir det en extra informationssatsning. Om stöd och anpassning av miljön inte räcker bör en läkare med barnmedicinsk eller barnpsykiatrisk respektive vuxenpsykiatrisk kompetens tillsammans med en psykolog med adekvat kompetens göra en utredning om adhd, anser Socialstyrelsen.

– Vi har gjort en bedömning av vad utredningarna om adhd bör innehålla. Vi säger också att man bör ha fastställt en diagnos innan läkemedelsbehandling erbjuds, säger Astrid Lindstrand, utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har också tagit fram ett nytt beslutsstöd för läkemedelsbehandling vid adhd och samtidig depression, ångest, bipolaritet, autism eller missbruk. Bakgrunden är att många med adhd har flera psykiatriska tillstånd eller syndrom.

– Det är viktigt att noga överväga om det finns andra orsaker som påverkar personens funktionsförmåga än adhd. Här vill vi bidra till att skapa en mer enhetlig praxis och därmed en jämlik vård, säger Sofia von Malortie, utredare vid Socialstyrelsen.

Bakgrunden till att myndigheterna idag lägger fram ett nytt kunskapsstöd är ett uppdrag om samordning på området psykisk ohälsa. Förutom Socialstyrelsen ingår Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

– Vi gör en gemensam ansträngning för att sprida aktuell kunskap så att fler barn och vuxna med adhd ska få stödinsatser och behandling som gör att deras vardag fungerar bättre, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.