När idrottsläraren sviker

Skolidrotten ska vara tillgänglig för alla. Men den är det inte alltid.
Många elever undviker idrottslektionerna, några av dem är mer eller mindre utestängda från skolidrotten.

Skälen till att en elev inte kan, eller väljer att undvika, idrottslektionerna kan vara många.
Vad gör du som förälder om du märker att ditt barn inte är med på idrotten, och inte finner det stöd och engagemang hos idrottsläraren som du har rätt att förvänta dig?

Sätt press på skolan
Kajsa Jerlinder, forskare i handikappvetenskap, anser att du har flera möjligheter att sätta press på skolan.
– Som föräldrar har man ganska goda påtryckningsmöjligheter. Om inte idrotts­läraren lyssnar bör du kontakta skolans rektor. Skolan och rektorn måste se till att det finns ett åtgärdsprogram.

Ofta är det ett så kallat elevvårdsteam som upprättar åtgärdsprogram för enskilda elever. Elevvårdsteamet kan bestå av lärare, personal från elevhälsan och rektor.

Inför mötet med elevvårdsteamet kan man be experter om råd och stöd.
– Man kan kontakta Specialpeda­go­gis­ka skolmyndigheten, SPSM, för tips och råd, ibland har rådgivare från SPSM till och med suttit med på åtgärdsprogramträffar. På det sättet får man som förälder mer ”power”, om man tycker att man inte har så mycket att själv komma med. Jag känner till flera fall där föräldrar tagit hjälp av SPSM.

Skolinspektionen kan hjälpa
Jon Torkelstam på Skolinspektionen pekar på möjligheten att vända sig till Skol­inspektionen och Barn- och elevombudet om det finns orsak att tro att skolan gjort fel.
Föräldrar och elever ska givetvis i första hand ta kontakt med de ansvariga på skolan.  En anmälan kan göras genom att ta kontakt med Skolinspektionen via dess hemsida.

Fortsätt att driva frågan
När en anmälan kommit in till Skol­inspektionen och Barn- och elevombudet registreras den och får ett diarienummer. Därefter lämnas ärendet till en handläggare. Om handläggaren behöver mer upplysningar tar han eller hon kontakt med den som anmält.

– Om skolan säger att den gjort allt som står i dess makt, men ditt barn likväl utestängs från idrotten, så måste du som förälder fortsätta att driva frågan. Skolan måste möta eleven och se vilka behov eleven har, säger Jon Torkelstam.

I Lpo94 och Lgr11 uttrycks detta tydligt i avsnitt1 på följande sätt: Under­vis­ningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  +