Ny protest mot skollagen: Elever måste få ovillkorlig rätt till stöd

Bara en och en halv månad återstår tills den nya skollagen börjar gälla. Men handikapporganisationer protesterar fortfarande mot brister i nya lagen.
– Skollagen måste stärkas med en ovillkorlig rätt till specialpedagogiska insatser för elever med funktionsnedsättning, skriver Dyslexiförbundet FMLS.

Skollagen införs den 1 juli och har av regeringen lyfts fram som en viktig satsning på elever i behov av särskilt stöd.
Dyslexiförbundet FMLS är en av de organisationer som varit mest kritiska. Man anser att den nya skollagen inte räcker till. Den är alldeles för otydlig när det gäller skyldigheterna för skolan, anser förbundet.

I dagarna har Dyslexiförbundet på nytt kritiserat skollagen, i samband med ett yttrande över statliga utredningen ”Se, tolka och agera”.
Stödet för de allra svagaste eleverna måste stärkas, skriver man i yttrandet.
– Det måste finns en ovillkorlig rätt till specialpedagogiska insatser för elever med funktionsnedsättning, säger förbundet.

Utredningen Se, tolka och agera handlar om allas rätt till en likvärdig utbildning och får mycket beröm av förbundet.
Bland utredningens förslag finns bättre samordning, ökad vetenskaplighet, bättre rektorsutbildning, mer tidiga insatser och tydligare ansvar för skolhälsan.
– De samlade förslagen är att se som en strategisk genomgång i avsikt för att garantera likvärdig utbildning för alla, skriver förbundet.

Kunskapen om hur man upptäcker och hjälper utsatta barn på bästa sätt behöver bli bättre, anser utredningen, som föreslår en satsning på forskning.
Förslaget får tummen upp av Dyslexiförbundet som tycker det är angeläget att kunskapen hos lärare, elevhälsa och rektorer förbättras.

– Vi efterlyser en kunskapsbank om undervisning av elever i behov av särskilt stöd. För att kunna utveckla stödet till utsatta barn i skolan som inte når skolans mål är det viktigt att känna till de bakomliggande orsakerna och hur de åtgärdas. Vi förordar att Skolverket, som ansvarig myndighet, inhämtar och sammanställer denna information.