Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri

Barn och unga får en stor del av de 2,7 miljarder kronor som regeringen vill satsa på personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland annat ska åtta försöksområden ta fram modeller som kapar köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Den borgerliga alliansen har satsat ungefär en miljard kronor på att förbättra vården och stödet under 2007-08 men föreslår nu fler insatser som beräknas kosta ytterligare 2,7 miljarder kronor under åren 2009-11.

Fokus ligger på följande områden:

1. Meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättning, barn- och ungdomspsykiatrin, utbildning och bättre kompetens för personal inom vård och stöd och kvalitetsutveckling.

2. Köerna till BUP är ofta oacceptabelt långa, anser regeringen. Någon snabb lösning på detta problem presenteras inte, men regeringen föreslår att nya modeller för BUP ska testas i åtta försöksområden eller kommuner. Målet är att skapa en mer framgångsrik ”första linjens” BUP men också att skapa en vårdkedja (med tydlig ansvarsfördelning mellan primärvård, skola etcetera) som fungerar bättre än idag.

3.Nya jobb för människor med psykiska funktionsnedsättningar ska skapas hos idéburna organisationer som Fontänhuset, RSMH och andra intresseorganisationer. För att klara detta ska kommunerna få ett långsiktigt ekonomiskt stöd som ska öka möjligheterna av den typen av tjänster. Men det blir inte gratis för kommunerna – för att få del av stödet måste kommunerna finansiera halva kostnaden, på egen hand eller tillsammans med landstinget.

4.Personal inom vård och stödverksamhet har ett stort behov av vidareutbildning, konstaterar regeringen. Soci­alstyrelsen ska ta fram en ny webbsajt för webbaserad utbildning inom området psykisk ohälsa.

5. Kvaliten på vården behöver också höjas och det vill regeringen göra genom en satsning på att ta reda på vilka insatser som är mest effektiva. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, ska sammanställa den kunskap som finns om psykiatrisk vård och rehabilitering.