Nytt hot mot barn- och ungdomshabiliteringar

Många barn- och ungdomshabiliteringar runt om i landet har drabbats av minskade resurser när landstingen har sparat. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer slår nu larm om ett nytt allvarligt hot, som riskerar att rasera arbetet med att ge råd och stöd till familjer.

Bakgrunden är att LSS-kommittén i sitt slutbetänkande om förändringar i LSS, lagen som stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar, föreslår att statens bidrag till råd och stöd ska avskaffas.

Istället för ett riktat statsbidrag till denna verksamhet föreslås landstingen få ett generellt statsbidrag på ungefär halva summan.

Foto på pojke i rullstolHabiliteringscheferna skriver i sitt remissvar att hela det nuvarande riktade statsbidraget bör läggas till det nya generella bidraget.

– En sänkning av statsbidraget vore en mycket olycklig signal till landstingen att det inte är prioriterat att behålla och utveckla det expertstöd som ges till personer med svåra funktionshinder och deras familjer inom landstingen, skriver Margareta Nilsson, ordförande för Sveriges Habiliteringschefer i remissvaret.

Enligt förslaget ska insatsen råd och stöd döpas om till ”särskilt expertstöd” för att det ska bli tydligare att det handlar om kunskapsstöd åt enskilda.
Den här typen av råd och stöd erbjuds normalt inom varje landstings ordinarie barn- och ungdomshabilitering.
– Behovet av expertstöd, som förenar kunskaper om barns och ungdomars utveckling med kunskaper om funktionshinder och ett familjeorienterat stöd, är mycket stort till personkretsen för LSS, skriver Margareta Nilsson.
– LSS-kommittén framhåller själv att tillgången till kvalificerat personligt stöd är en förutsättning för den enskildes inflytande och självbestämmande.

Många landsting har redan bantat budgetarna för barn- och ungdomshabiliteringarna och nu befarar habiliteringscheferna att nya stora besparingar väntar, om det viktiga statsbidraget för råd och stöd avskaffas.

Avskaffandet av ledsagarservice, ett annat förslag från LSS-kommittén, kritiseras också av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer.
Utredarna vill införa personlig service med boendestöd som en ny LSS-insats och menar att ledsagarservice kan erbjudas inom ramen för det nya insatsen

Habiliteringscheferna är tveksamma till om detta kommer att fungera och efterlyser förtydliganden.
– Ledsagarservice är en mycket viktig insats för barn och ungdomar och behövs i samma utformning och utsträckning som idag. Om insatsen tas bort finns en stor risk att barn och ungdomar får sämre möjligheter att utöva fritidsaktiviteter, skriver Margareta Nilsson i föreningens remissvar.

Här finns habiliteringschefernas remissvar
http://www.habiliteringschefer.se/fsh.htm