”Omtanken om småföretagen väger tyngre”

– Omtanken om småföretagarna verkar väga tyngre än de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsnedsättning, skriver Pelle Kölhed som är vice ordförande för Handikappförbunden.

Det är en av reaktionerna på lagrådsremissen om ändrad diskrimineringslag som presenterades idag. Alla verkar vara överens att det inte var en dag för sent detta lagförslag lades fram.

Undantaget för verksamheter med färre än tio anställda kritiseras starkt.

– Att alla småföretag med mindre än 10 anställda undantas när det gäller varor och tjänster samt hälso- och sjukvård är vi besvikna över. Med det undantaget kommer stora delar av servicenäringen att vara undantagen och där tillåter man alltså fortsatt diskriminering, skriver handikappförbunden.

– Det är en svaghet att lagen undantar företag med färre än tio anställda, säger Urban Fernquist, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

 

Foto
Integrationsminister Erik Ullenhag träffade under måndagen bland annat Pelle Kölhed (till vänster) och Urban Fernquist (till höger) för att samtala om lagförslaget. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Jonathan Wahlström, vice ordförande för Unga hörselskadade, skriver följande fråga på twitter:

Skulle det någonsin vara aktuellt att undanta mindre företag från de andra diskrimineringsgrunderna? Görs så idag?”

DHR skriver, på sin blogg, om ytterligare en svaghet i lagförslaget. Diskrimineringslagen kommer att ha Plan- och bygglagen, PBL, som utgångspunkt. Det innebär att bristande tillgänglighet när det gäller studentbostäder, ungdomsbostäder och friggebodar inte kommer kunna anmälas för diskriminering, eftersom de är giltiga enligt PBL.

Detta är något som Eva Olsson, Vänsterpartiet, håller med DHR om. Hon understryker också att alla verksamheter med färre än tio anställda undantas, trots skälighetsbedömningen som finns med i lagförslaget.

Reumatikerförbundet menar att regeringen inte får glömma att personer som har allergi eller en mag- och tarmsjukdomar i vissa fall också behöver ha ökad tillgänglighet utifrån sina speciella behov. Förbundet påpekar att det förekommer mycket dolda sjukdomar som gör att tillgängligheten måste ses i ett bredare perspektiv.

Även Attention påpekar det att tillgänglighet handlar om så mycket mer än den rent fysiska miljön.

– Man får inte tappa de grupper som har en kognitiv funktionsnedsättning. Man måste titta brett på frågan om tillgänglighet, säger Anki Sandberg som förbundsordförande för Attention.

RBU menar det är osäkert vilka effekter förslaget kommer ha i praktiken och är mer försiktig i kritiken än många andra.

Vi välkomnar förslaget och ser det som ett steg på vägen mot ett tillgängligt samhälle, säger Agnetha Vikenger. Det är förstås svårt att idag överblicka vad detta kommer att innebära i praktiken, men lagändringen sänder en viktig signal om att tillgänglighet är en fråga att ta på allvar.