Rapport: Elever får inte chans att utvecklas så långt som möjligt

Nästan var femte skola anpassar inte undervisningen till elevernas förutsättningar. Förväntningarna är ofta för låga. Många skolor nöjer sig med att vissa elever når godkänt. Det framgår av den årsrapport som Skolinspektionen idag överlämnar till regeringen.

– Om skolorna misslyckas med att anpassa utbildningen kringskär man elevernas chanser att utvecklas så långt som möjligt, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Rapporten ”Olika elever – samma undervisning” sammanfattar vad Skolinspektionen har kommit fram till under det senaste årets granskningar. Cirka 1500 skolor granskas per år.

Förutom dålig anpassning och brister i stöd har skolor ofta alltför låg tilltro till elevers förmåga, påpekar inspektionen.

En speciell granskning under 2010 visade att fler än hälften av 40 granskade skolor hade för låga förväntningar på elevernas förmåga. Det var också vanligt att skolorna nöjde sig med att vissa elever når godkänt.

– Med en sådan inställning beskärs vissa elevers möjligheter. Det är ett allvarligt problem, skriver Skolinspektionen.

Bland de vanligaste problemen finns bristande särskilt stöd och åtgärdsprogram. Inspektionens tillsyn under 2010 visade att nästan varannan grundskola inte upprättade åtgärdsprogram av ”tillräckligt kvalitet” för elever i behov av särskilt stöd. Många elever får inte heller specialpedagogiskt stöd.

I rapporten radar Skolinspektionen upp många problem när det gäller särskilt stöd, inte bara i grundskolan utan även förskola, särskola, gymnasieskola och specialskola.

Inspektionen konstaterar också att antalet anmälningar om brister i särskilt stöd har ökat kraftigt de senaste åren. Beslut som leder till kritik har också ökat kraftigt.