Regeringen granskar hur kommunerna sköter LSS

Regeringen vill granska hur kommunerna sköter LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
– Det är viktigt att de insatser som beviljas enligt LSS ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Socialstyrelsen får i uppdrag att titta närmare på stödinsatserna. Senast den 15 februari 2015 ska uppdraget redovisas.

– Vi behöver uppdaterad kunskap om hur kommunerna tillämpar lagen. Det gäller särskilt insatserna bostäder med särskild service, avlösarservice och korttidsvistelse samt ledsagarservice som har särskilt stor betydelse för personer som har grava synskador eller syn- och hörselskador, säger Maria Larsson.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att analysera kommunernas insatser i förhållande till intentionerna med LSS.
Dessutom får Socialstyrelsen möjklighet att föreslå åtgärder för att förbättra likvärdighet och rättssäkerhet, till exempel ändringar som kan behövas i lagen.

De senaste åren har kommunernas tillämpning av LSS ifrågasatts starkt. Handikapporganisationer har anklagat kommuner för att bryta mot lagen och inte ge personer med funktionsnedsättningar det stöd de har rätt till.