Regeringen och BO skärper granskningen av barnens rättigheter

Nu ska granskningen av svenska barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention skärpas. Regeringen och socialminister Göran Hägglund vill ge Barnombudsmannen ett tydligare uppdrag att bevaka att barnens intressen tillvaratas i samhället.

-BO har en central roll för att bistå regeringen med underlag om vilka brister och utvecklingsbehov som finns, skriver regeringen i en skrivelse som idag överlämnades idag till riksdagen.

I skrivelsen redogör regeringen för barnpolitikens inriktning under de kommande åren.

Regeringen vill att Barnombudsmannens uppföljningar ska användas för att driva på utvecklingen och skapa förändringar hos kommuner, landsting och myndigheter.

Regeringen vill också satsa på att förbygga psykisk ohälsa hos barn. Under 2008 är barnpsykiatrin ett prioriterat område.

Regeringen ser allvarligt på brister som identifierats inom skolhälsovården.

– Skolhälsovården är en del av den första linjens hälsovård och om denna brister blir lidandet för det enskilda barnet större och belastningen ökar på barn- och ungdomspsy-kiatrin. Det är därför viktigt att det finns en väl fungerande förebyggande hälsovård för barn och elever, heter det i regeringens skrivelse.

Ett förslag till ny skollag ska presenteras under 2008 och då kommer även förslag på åtgärder inom elevhälsan.

Ett nationellt utvecklingscentrum ska inrättas för att se till att tidiga insatser görs för barn som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin ska förbättras genom att en vårdgaranti införs stegvis.

En virtuell ungdomsmottagning ska ge rådgivning via Internet om bland annat sexuell hälsa, relationer och psykisk hälsa.

Här finns regeringens skrivelse om barnpolitiken http://www.regeringen.se
/sb/d/9252/a/101096