Regeringen vill sätta stopp för ökade hjälpmedelskostnader

Nu sätter regeringen igång den nya hjälpmedelsutredningen. Kostnaderna får inte öka, är ett av direktiven.

Om det ändå kommer förslag som ökar kostnaderna måste de ha väl underbyggd finansiering.

Det främsta syftet med utredningen är att minska skillnaderna över landet när det gäller både tillgång till hjälpmedel och avgifter.

Utredaren har också fått direktiv att se över om hjälpmedel ska regleras nationellt och ha ett samlat huvudmannaskap. Idag är ansvaret för hjälpmedel utspritt mellan landsting, kommuner, skolor och arbetsförmedling.

Utredaren ska vidare föreslå ändringar som gör att hjälpmedelsverksamheten blir mer effektiv.

”Detta ska ske med hänsyn till den enskildes delaktighet och självbestämmande och ett effektivt utnyttjande av de befintliga ekonomiska resurserna”, heter det i direktiven som regeringen beslutade om idag, den 10 december.

Vidare ska kompetensen hos förskrivare och andra berörde yrkesgrupper analyseras.

Utredningen ska presenteras senast den 28 februari 2017.

Läs mer om regeringens utredningsdirektiv.