Riksrevisionen: Nu måste familjerna få hjälp att samordna stödet

Samordnare behövs för att hjälpa föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det slår Riksrevisionen fast i en granskning.
– Det är allvarligt att samordningen av stödet brister och att föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte får den hjälp de behöver, säger riksrevisor Jan Landahl.

– Vi tror att en särskild samordnare skulle kunna bli ett värdefullt kompletterande stöd och ge avlastning för föräldrarna, säger Jan Landahl.

Riksrevisionen har granskat hur stödet är organiserat och om det underlättar för familjerna.

Granskningen visar att föräldrarna bär huvudansvaret, trots flera satsningar.
– Föräldrarnas tunga börda med att samordna stödet leder till att familjerna inte kan leva ett liv som andra barnfamiljer. Konsekvensen kan bli högre sjukfrånvaro, arbetslöshet, förtidspension etc, heter det i rapporten ”Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – ett (o)lösligt problem?”.

Riksrevisionen konstaterar att de olika huvudmän som ger stöd inte lyckas samverka, trots bestämmelser i lagar och föreskrifter.

– Ingen känner ett huvudansvar och ingen har en helhetsbild över individens situation. Varken föräldrar eller de inblandade aktörerna har heltäckande information om vilka stöd som finns och vem som ansvarar för dem, skriver Riksrevisionen.

Revisionen kritiserar att tidigare förslag om samordning inte lett till något konkret.
– Skälet tycks vara att de olika organisationernas intressen, snarare än familjernas behov, har fått stå i fokus, skriver Riksrevisionen.

Nu vill Riksrevisionen ha igång en försöksverksamhet med samordnare, som hjälper familjerna och underlättar samverkan mellan olika aktörer som ger stöd.
– Detta är sannolikt en samhällsekonomiskt lönsam åtgärd. För att förbättra den bristande informationen bör regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell guide med information om vilka stöd som finns och vem som är ansvarig, menar Riksrevisionen.