Så hittar du dina hjärtefrågor i Almedalen

Planeringen för politikerveckan i Almedalen har gått in på slutspurten. Utbudet av debatter och seminarier är större än någonsin. För dig som vill göra det lite enkelt tipsar vi här om ett antal arrangemang som vi på Föräldrakraft tycker är extra intressanta.

Söndag 30 juni 2013

19.00  
Göran Hägglund talar på Kristdemokraternas dag.

Måndag 1 juli 2013

08.00-08.45 
Ungdomar i Ingenmansland. Gruppen unga som varken studerar eller arbetar växer. De som inte fixar skolan saknar alternativ. Ofta finns en komplex livssituation, psykisk funktionsnedsättning är inte ovanligt. Vad behöver de för att ta sig vidare? Kultur på recept är en metod. Formellt samarbete med arbetsgivare är en annan. Samordningsförbundet Östra Södertörn med flera. Joda Bar och Kök, Skeppsbron.

08.30–09.15  
Se människan bakom diagnosen: om utmaningar och livsstrategerier för unga vuxna med ADHD. Vad innebär diagnosticering och behandling? Vilka utmaningar finns i vardagen och vilka strategier finns för att göra livet med ADHD lite lättare? I filmen ”Jag har ADHD” belyser tio unga vuxna vad det innebär att leva med ADHD och hur viktigt det är att se människan bakom diagnosen. Riksförbundet Attention. Cramérgatan 3. Rum E30.

09.00-11.00 
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

09.45-11.00 
Vilka livsstrategier har fungerat för unga vuxna med ADHD? Vilka erfarenheter har unga vuxna av att leva med ADHD? Vilka strategier har man valt för relationer, arbete, studier, fritid, välmående och privatekonomi? Panelsamtal och diskussion. Attentions Unga vuxna-projekt presenterar den nya boken ”Det finns alltid ett sätt – erfarenheter från unga med ADHD”. I boken ges konkreta tips och strategier inom områden som relationer, arbete, studier, fritid, välmående och privatekonomi. Riksförbundet Attention. Cramérgatan 3, rum E30.

10.00-10.30 
Behövs ett särskilt perspektiv när barn och unga begått brott? Barn och ungdomar som begått brott häktas som om de vore vuxna. Några av Unga KRIS:s medlemmar berättar om sina upplevelser av polis och kriminalvård. Hur behöver barn och unga bemötas? Behövs andra perspektiv vid bemötandet för att kunna förebygga en framtida kriminell livsstil? Unga KRIS. Ingång från hörnet Donners plats/Kilgränd, Soberian White Corner.

11.00-12.00 
Vad kostar en misshandel? Vad är utanförskapets pris? Samhället betalar ett högt pris för våld i offentliga miljöer. Bara gatuvåldet kostar årligen en medelstor svensk kommun runt 200 miljoner kr. Skolan är också drabbad. Hör om hur förebyggande insatser kan fungera som investering för att minska den skyhöga framtida prislappen för barn i riskzonen. Idéer för livet / Skandia. Tage Cervins gata 3.

11.00-13.00 
Tandvårdskadeförbundet har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

13.00-17.00 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

13.00-15.00 
Vad händer egentligen med läsandet? Larmrapporter duggar tätt om elevers och studenters läsfärdighet. Sverige halkar efter i internationella jämförelser. Högskolor larmar om att studenter saknar funktionell läs- och skrivförmåga. Elever får ej det stöd de behöver. Vad det som händer? Hur ska man tyda utvecklingen? Vad gör vi åt den? Dyslexiförbundet FMLS. Science Park, Strandgatan 1, Sessionssalen.

13.00-14.15 
Har vi inte råd att anpassa skolan efter elever med ADHD/Asperger? Får elever med ADHD, asperger och andra närliggande funktionsnedsättningar det stöd som behövs? Och vad kostar det att låta bli att ge stöd? Vilka är riskerna är med sena eller uteblivna insatser? Vilka stöd- och anpassningsbehov har eleverna? Riksförbundet Attention. Cramérgatan 3, rum E30.

13.00-14.25  
Yrkeshögskolan är 7 % av all eftergymnasial utbildning. Är det balans mellan satsningar och behov? Antalet yrkeshögskoleutbildningar – där 9 av 10 får jobb – kan fördubblas om Myndigheten för yrkeshögskolan får mer pengar. Samtidigt har universitet svårt att fylla sina program med behöriga studenter. Hur utnyttjar vi resurser inom utbildning och arbetsmarknad effektivare så att fler får jobb? YH Mälardalen. Donnerska huset, Hörsalen.

13.00–16.00 
RBU visar upp el-hockey. Matcher spelas mot företagsledare, politiker och opinionsbildare. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen hos makthavare om möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att sporta och vara aktiva. Västra delen av hamnen.

13.00-15.00 
Så kan vi ge svenska patienter tillgång till nya läkemedel snabbare. Kan svenska patienter gynnas av danska lärdomar? Danska patienter får tillgång till nya innovationer snabbare än svenska patienter. Vad i består de svenska problemen? Och vad kan vi lära av danska läkemedelsreformer? Hur kan vi ge svenska patienter snabbare tillgång till nya, innovativa läkemedel? Novartis. Strand Hotel, Strandgatan 34.

13.30–14.30  
Unga med funktionsnedsättning – förutsättningar för utbildning och arbete. Många unga med funktionsnedsättning har en besvärlig resa från ungdomstid och studier till vuxenliv och arbete. Många misslyckas med detta. Under seminariet presenteras Handikapp­förbundens syn på vad som behöver göras. Represen­tanter från olika partier redogör för vilka åtgärder de vill se. Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22.

13.45-15.15 
Vilken betydelse har 1990-talets reformer fått för likvärdigheten i skolan? Likvärdigheten i den svenska skolan urholkas. Dagens valfrihets- och skolpengssystem och framväxten av fristående skolor leder till segregering och sämre resultat. Vad bör politiken göra för att vi ska få en effektiv och likvärdig utbildning som gör att alla elever når grund och gymnasieskolans mål? LO. Restaurang Hamnplan 5.

14.00–15.00
Konsten att förändra värderingar – hur gjorde de framgångsrika? Det behövs kamp för mänskliga rättigheter i Sverige! Arbetslöshet, diskriminering och brister i tillgänglighet begränsar livsutrymmet för många med funktionsnedsättning. Vilka är framgångsvägarna för den som vill påverka värderingar? Vad kan vi lära av exempelvis HBT-rörelsen och kvinnorörelsen? Lika Unika. Högskolan på Gotland, B 53.

14.00-15.00 
Vem röjer hindren på vägen till patientinformationen? Allt mer information om en enskild patient behöver delas mellan olika vårdgivare. Patientens ökande rättigheter att välja vårdgivare och möjlighet till ”second opinion” skapar nya behov. Hur får vi en lagstiftning som stödjer såväl sjukvårdens utveckling som patientens integritet och säkerhet? Västsvenska arenan, Västra Götalandsregionen. Cramérgatan 5, rum E22.

15.00-16.15 
Öppna arbetsmarknaden för personer med Aspergers syndrom. Arbetsmarknaden har förändrats och därmed även kraven på dem som arbetar. Att synliggöra styrkorna hos personer med Aspergers syndrom för arbetsgivare har visat sig vara ett väl fungerande sätt att bidra till en förändring/förbättring av deras situation på arbetsmarknaden. Hör om ”Vägar till jobb”. Riksförbundet Attention. Cramérgatan 3, sal E30.

15.00-   
Vågar vi tro på framtiden, Maria Larsson? En utredning ser över schablonersättningen inom personlig assistans. Barn- och äldreminister Maria Larsson får frågan om eventuella förändringar av schablonersättningen kommer att innebära högre ersättning till assistansanvändare som behöver mer – eller om kommande förändringar handlar mer om besparingar än rättvis fördelning. Idag delas huvudmannaskapet för den personliga assistansen mellan staten och kommunerna. En kommunalisering skulle i praktiken innebära att personlig assistans avskaffades. Ett förstatligande skulle öppna för en ny övervältring från kommunerna till staten. Värnar Maria Larsson om det delade huvudmannaskapet för personlig assistans? Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

15.30-17.30 
Tar kommunerna sitt ansvar – eller får rektorer och lärare stå till svars för allt? Larmrapporter duggar tätt om att funktionsnedsatta ungdomar får allt svårare på arbetsmarknaden. Vilket ansvar tar egentligen kommuner för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi den utbildning som krävs för vidare studier eller inträde på arbetsmarknaden? En enkät belyser frågan. Dyslexiförbundet FMLS. Science Park, Strandgatan 1, Sessionssalen.

19.00  
Jimmie Åkesson talar på Sveriged­emokraternas dag.

Tisdag 2 juli 2013

07.30–10.00  
Rusta personer med funktionsnedsättning. Frukost­seminarium om projektet ”Koll på läget” för ungdomar som behöver stöd i övergången från gymnasiesärskola till förvärvsarbete eller vidare studier. Genom samverkan och samarbete koordineras insatser från olika huvudmän. Syftet är att öka insikten hos eleven om egna styrkor och svårigheter, öka förståelsen hos berörda instanser, påverka attityder och skapa en hållbar och aktuell dokumentation. Projektet ska ge stöd som leder till att förvärvsarbete och ett fullvärdigt vuxenliv. Nationella nätverk för Samordnings­förbund, NNS.  Joda Bar & restaurang.

08.00-09.00 
Idrott för barnets bästa – eller för det bästa barnet? Enligt de idrottspolitiska målen ska idrott för barn och unga bedrivas ur ett barnrättsperspektiv, men vad händer när barnrättsfrågorna ställs mot elitsatsningar? Får fler sitta på bänken eller är satsningarna förenliga med en idrott som bedrivs för barnets bästa? Gymnastik- och idrottshögskolan. Donnerska huset, trädgården.

08.30-10.00  
Bättre cancervård, var god dröj? Vem tar ansvar för att patienten får vänta? Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i många andra länder i Europa på sin diagnos. Långa väntetider riskerar att försämra chanserna att överleva. En diskussion om vad som måste förändras för att korta väntetiderna och åtgärda bristerna i svensk cancervård. Dagens Medicin och Nätverket mot cancer. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

09.00-13.00 
Psoriasisförbundet har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

09.30-   
Ett liv i frihet? JAGs medlemmar frågar ut Agneta Luttropp (MP). En god man som man kan kommunicera med, en fungerande personlig assistans och tekniska hjälpmedel är några pusselbitar som måste fungera om JAGs medlemmar ska kunna leva ett liv i frihet. Utfrågningen handlar även om daglig verksamhet som arbetsplatser för vuxna, inte förvaring. Med en ”daglig verksamhets-peng” (som ”skolpeng”) skulle nya dagliga verksamheter kunna växa fram, med utgångspunkt från de individuella önskemål och behov som finns.  Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

09.45-10.45 
Dopad arbetsmarknad – med oschysta villkor? Okvalificerade subventionerade anställningar används för att få gratis arbetskraft. Samtidigt får ungdomar inte den utbildning eller handledning de ska få. Och seriösa företag med schysta villkor trängs undan. Samtal med ledande politiker och opinionsbildare. Hotell- och restaurangfacket. Restaurang Hamnplan 5.

10.00-11.30 
Bara hälften har godkända betyg – hur få till en fungerande skola för elever med autism? Elever med autismspektrumtillstånd får inte det stöd de har rätt till i skolan. Det visar såväl Skolinspektionens granskning som den enkät Autism- och Aspergerförbundet gjort. Hur ökar vi kunskapen om autism så att färre hamnar i utanförskap? Medverkar gör Ann-Marie Begler, Skolinspektionen. Autism- och Aspergerförbundet. Björkanderska, Skeppsbron.

10.00-11.30 
”När får jag min utvecklingsstörning?” Hur mår barn till föräldrar med kognitiva svårigheter? Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn behöver stöd från många olika verksamheter. Dessa familjers socioekonomiska standard ligger under genomsnittet. Hur uppmärksammar vi den här gruppen utsatta barn och föräldrar? Vilken samverkan krävs för att stödja de blivande föräldrarna? Regionförbundet Uppsala län. Björkanderska,Skeppsbron, Sal F 20.

10.00-12.00 
Är du lönsam i vårdvalet, lilla patient? Vilka effekter har en decentraliserad läkemedelsbudget på förskrivningen i vårdvalet? Riskerar kroniskt sjuka att bli ”Svarte Petter”, eller att få sämre behandling för att de kostar för mycket när vårdcentralen måste stå för läkemedelskostnaderna? Dagens Medicin och GSK. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

10.30- 
En stad för alla? JAGs medlemmar frågar ut Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i Stockholm med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Tyvärr lever Stockholm inte upp till sin paroll ”En stad för alla”, vare sig när det gäller attityder eller fysisk tillgänglighet. Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

11.00-12.00 
Unga utan jobb – politikernas fel? Ungdomsarbetslösheten är en fråga som prioriteras inom alla partier. Trots det riskerar en generation unga att möta vuxenlivet som arbetslös. Varför har vi så hög ungdomsarbetslöshet? Vilka insatser fungerar i Norden och vilka lösningar presenterar experterna, ansvariga politiker och de unga? Nordens Välfärdscenter och Nordiska ministerrådet. Donnersgatan 6.

11.00-12.00 
Varför får medborgaren inget veta? Om patientmakt och skillnader mellan vårdcentraler. Landstingens verksamhetsanalyser visar att de medicinska behandlingsresultaten varierar stort mellan olika vårdcentraler. Varför hemlighåller landstingen medicinska resultat? När kan medborgaren välja vårdcentral efter kvalitet? Vilket landsting blir först med att ge patienten makt? Vem tar täten? Sanofi. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

11.50–12.30  
Varför ökar ADHD-diagnoser bland unga? Är det något i vår tidsanda som bidrar? Kan vi förändra de ungas livsmiljö? Är det bra att allt fler får medicin? Och vilka blir följderna av allt fler får diagnosen – för de unga själva och för samhället? Och, framför allt, vad kan vi göra åt det? Social­försäkringsminister Ulf Kristersson och professor Frank Lindblad deltar. Psykisk hälsa-kaféet på Hästgatan 10.

12.00-12.45  
Unga på gränsen till utanförskap. Om samverkan kring unga vuxna: Hur vänder vi när det börjar rulla utför? Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm och Gotland, inleder med att ge sin syn på situationen för unga vuxna på gränsen till utanförskap. Hur kan vi hjälpa denna grupp till sysselsättning och bort från kriminalitet. Hur byter vi myndigheternas stuprör mot samverkan? Finsam Gotland. Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24.

12.30-13.30 
Allas historia ska synas – museer och funktionshinder. Vi är alla en del av historien. Vi förstår vårt samhälle bättre om alla människors historia blir synliggjord. Men människor med funktionsnedsättning är sällan synliga i historien. Hur kan vi arbeta för att synliggöra människor med funktionsnedsättning i historien? Vad kan museer bidra med? Riksförbundet Sveriges museer med flera. Gotlands Museum, Strandgatan 14.

12.30-13.45 
Att skada sig själv med sex. För några år sedan var sex som självskadebeteende ett okänt fenomen. Ämnet har senare hamnat i fokus. Idag vet vi att själv ha blivit utsatt för svåra livshändelser och sexuella övergrepp kan leda till ett sexuellt självskadebeteende med livet som insats. Författaren Caroline Engvall medverkar. BRIS, Barnens Rätt I Samhället. Tage Cervins gata 3.

13.00-17.00 
Diabetsförbundet har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

13.00-14.15 
Personlig assistans – myter och sanningar! Assistansersättningen är en unik förmån som ska göra det möjligt för människor med betydande funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra. Försäkringskassan bjuder in till samtal om myter och sanningar om assistansersättning. Försäkringskassan. Campus Gotland, Cramérgatan 3, D 24.

13.00-13.30 
Varför minskar användningen av nya läkemedel i Sverige? Trenden går mot att svensk sjukvård använder allt mindre nya och innovativa läkemedel. Är läkemedel för billiga idag? Kommer vi att ha råd med framtidens läkemedel? Hur ser vägen framåt ut? AstraZeneca. Tält på Cramérgatan.

13.30-15.30 
Hur skall vi få barn att röra sig mer i skolan och utanför? Barn som får möjlighet att uppleva glädjen i fysisk rörelse får bättre förutsättningar i livet. Hur får man då barn och ungdomar att bli fysiskt aktiva och upprätthålla intresset för fysisk aktivitet över tid? Vad blir konsekvenserna av att barn inte rör på sig? Friskis&Svettis Riks. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

13.30-14.45 
När är du passé? Äldre eller funktionsnedsatt – med sämre rätt till vård? Oavsett i vilket skede av livet vi är måste vi ha rätt till jämlik vård! Har vi det? Diskriminerar kostnadseffektiva bedömningar äldre och dem med funktionsnedsättning? Spelar geografi och socioekonomi någon roll? Vilken makt har patienten att förändra, och hur kan patientmakten förbättras? Sanofi. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

14.30-15.30 
Talande tystnad – vem lyssnar när vi pratar om psykisk hälsa? Har människor samma rättigheter och möjligheter oavsett sin psykiska hälsa? Vittnesmålen säger något annat. Någon förlorade jobbet, en annan fick inte vård och en tredje har inga vänner. Ett seminarium som handlar om diskriminering vid psykisk ohälsa och hur vi kan få tystnaden att tala. (H)järnkoll/NSPH. Cramérgatan 3, rum E30.

15.40–17.00 
Vägen till arbete. Föräldrakraft anordnar paneldebatt om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Debatten tar ett unikt helhetsgrepp då den samlar de viktigaste aktörerna vid ett och samma tillfälle: regering, opposition, handikapprörelse, arbetsmarknadens parter samt myndigheterna.
Nytt för i år är att debatten webbsänds live.
Konferenssalen Vall, Wisby Strand Congress & Event. Begränsat antal platser – kom i god tid.

16.00-16.45 
Nätmobbning – vems ansvar? Enligt barn- och elevskyddslagen är allt som sker i anslutning till skolan skolans ansvar; uppfylls det ansvaret och vilken vuxenvärld går in när skolklockan ringer ut? BRIS, Studieförbundet Bilda, S:t Lukas. Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

16.30 -17.00
Våldet som ingen tycks orka se. Nationellt centrum för kvinnofrid. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är minst lika vanligt som våld mot kvinnor i allmänhet. Särskilt utsatta är kvinnor med psykisk ohälsa. Men okunskap, myter och fördomar utgör hinder för att våldet ska uppmärksammas och för att kvinnorna ska få ett professionellt stöd och bemötande. Hästgatan 10.

17.00-19.00  
Föräldrakrafts mingel anordnas för fjärde året i rad. Detta är en av de viktigaste mötesplatserna i Almedalen för politiker, organisationer, media, myndigheter, läsare och alla andra som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. Vi bjuder på enklare förtäring och dryck. Norra Bankett, Wisby Strand Congress & Event.
Föranmälan krävs till minglet, anmälan till info@faktapress.se
Huvudsponsor är Lystra Personlig Assistans.
Övriga sponsorer är Humana, Orkidén Omsorgshuset och Solhagagruppen.

19.00  
Gustav Fridolin talar på Miljöpartiets dag.

Onsdag 3 juli 2013

07.30  
Frukostträff med En stärkt röst i Almedalsparken.

07.30-08.45  
Vad kan vi göra för att skapa nya arbeten för alla? Vi har en utveckling där okvalificerade jobb inte betalas. Istället måste medel avsättas till anställdas övertidsarbete. Samtidigt växer gruppen långtidsarbetslösa. Vem ska behöva stå utanför ett aktivt arbetsliv om förmågan finns? Ingen! Henrietta Stein, direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen, medverkar. Finsam Gotland. Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24.

08.30-09.30 
Säker vård – en fråga om kultur? Sverige är del av en internationell patientsäkerhetsrörelse, men fortfarande drabbas alltför många patienter av vårdskador. Hur kan vi förbättra förutsättningar för vårdteamen att arbeta säkert? Ska och vill patienter delta i att öka säkerheten i vården? Författarna till boken Säker vård medverkar. Sveriges läkarförbund och Natur & Kultur. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

09.00–12.00  
FUB har samtal på temat ”återta LSS” i enlighet med de ursprungliga tankarna. LSS-reformen är en världsunik handikappolitisk reform och ska stärkas och bibehållas. FUB kämpar för att alla ska se till individens situation och inte bara fokusera på fusk och kostnader, utan även se till vinsterna för människor och samhälle. FUB:s arrangemang äger rum på gatuplats 18 på Skeppsbron.

09.00-10.15 
Fler unga med funktionsnedsättning i arbete – hur blir vi bättre möjliggörare? ”Jag upplever inte att det finns något samarbete. Men det tycker jag nog är bra. Annars skulle de gadda ihop sig och det skulle säkert drabba mig” säger en kvinna, 28 år, med psykisk funktionsnedsättning. Vi samtalar om hur det är i dag och hur det kan bli bättre. Försäkringskassan. Cramérgatan 3, D 24.

09.00-11.00 
Vilka arbetssätt kännetecknar en bra skola? SIQ har på uppdrag av SKL studerat ”Vilka arbetssätt kännetecknar en bra skola?”. Vid seminariet kommer de resultat och slutsatser som SIQ har kunnat dra av arbetet att presenteras och diskuteras. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Cramérgatan 3, rum D22.

09.00–10.00  
Hur påverkas vården när patienterna får makt? Patientmaktutred­ningen föreslår att det ska bli lättare för patienterna att få vård på annan plats än i hemlandstinget. Vad får ökad patientmakt och större rörlighet för konsekvenser för landstingen och för patienterna? Anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting i Donnerska huset.

09-00-10.00 
Får hela människan plats i den moderna vården? Idag handlar sjukvård allt mer om digitala hjälpmedel, både som stöd inom vården och som ett verktyg för medborgarna. Vad händer med människan och den personliga integriteten när allt mer blir digitaliserat? PwC. Hästgatan 9.

10.00-11.30 
LSS – lagen som alla värnar men få tar ansvar för. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är lagen där glappet mellan lagens bokstav och verkligheten blir allt större, de som omfattas av lagn får idag mer sällan de insatser de har rätt till. Hur kan detta ändras? Ett politiskt samtal kring hur vi kommer närmare en fungerande LSS. Autism- och Aspergerförbundet. Björkanderska, Skeppsbron, F21.

10.00-11.30 
Hur kan ökad öppenhet kring psykisk ohälsa gynna individer och samhälle? Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa. En mängd studier visar på vikten av att arbeta systematiskt och förebyggande för att främja psykisk hälsa. Det gynnar både individer, arbetsliv och samhälle. Hur kan alla få samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt? Region Västerbotten och Hjärnkoll/Handisam. Hotell Visby Börs, Mellangatan 17.

10.00-11.30 
Från motpart till partner – så kan landsting och företag förbättra vården tillsammans. Ett antal mindre sjukhus skulle kunna drivas effektivare och ge bättre vård. Vid Lasarettet i Motala har mycket goda resultat nåtts genom samverkan mellan Landstinget i Östergötland och Aleris. Hur har resultaten uppnåtts? Vad är nästa steg i samverkan mellan offentliga och privata aktörer? Aleris. Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34.

11.00-11.45 
Elever med svårigheter – vem har ansvaret? I alla klasser finns elever som inte når uppsatta mål eller hittar sysselsättning efter gymnasiet. Med teknikstöd och nya arbetssätt kan eleverna få rätt förutsättningar. Men vem har ansvaret för att alla klarar skolan och arbetslivet? Hjälpmedelsinstitutet. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

11.00-11.45 
Öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Var finns arbetsgivarna som är beredda att ta emot personer med funktionsnedsättning? Vad behövs för att fler ska ta steget? Seminariet sätter fokus på vad som kan göras för att fler arbetsgivare ska anställa. Europeiska Socialfonden. Hästgatan 10.

11.00-12.15  
Ingen rädder för nätet här. Kumla, Göteborg, Flashback och Kanada. När tragiska händelser inträffar i anknytning till Internet får det ofta stort genomslag i media. Men hur nära sanningen är egentligen rapporteringen om nätets destruktivitet. Benämningen ”näthat” har blivit ett nytt ord i var mans vokabulär. Fryshuset. Cramérgatan 3, B23.

11.00–12.00  
eHälsa – idag och i morgon. Långsiktiga satsningar leder till stora framsteg inom eHälsan. Vad är det för avgörande faktorer som ligger bakom framgångarna, och hur kan resten av den offentliga sektorn utvecklas? Anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting i Donnerska huset.

11.30-12.25 
Kostnaden för skolan ökar och resultaten sjunker – hur styr vi bort från dyrt och dåligt? Den svenska skolan håller inte måttet. Internationella jämförelser och nationella sammanställningar visar på en negativ utveckling av svenska elevers kunskaper och en försämrad likvärdighet. Läget är akut och någonting måste göras. Men vad? Ernst & Young. Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

11.30–13.00  
Från ax till limpa – nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Är nationella riktlinjer verktyget som gör att sjukvården får rätt förutsättningar och kan arbeta enligt den senaste forskningen? Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening. Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

12.00 
Special Olympics Sweden arrangerar en uppvisningsmatch i spelformen Unified där politiker och fotbollsspelare med utvecklingsstörning spelar gemensamt med riksdagspolitiker.

12.00-12.45 
Elever med svårigheter, hur får vi råd? HI har genomfört en socioekonomisk studie som visar att det lönar sig att satsa på teknikstöd och samverkansformer i skolan. Men vad krävs i form av sociala investeringar när man ska gå från försöksverksamhet till permanenta lösningar? Ale kommun har satsat på systemförändringar och arbetar nu med sociala investeringar. Resultaten från den socioekonomiska studien presenteras, följt av ett samtal med nationalekonom Ingvar Nilsson och representanter från Ale kommun om erfarenheter och möjligheter med investeringar inom det sociala området. HI håller två seminarier i Almedalen på temat Skola till arbete. Hjälpmedelsinstitutet. Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

12.00-13.00 
Måste maten smaka äckligt på sjukhus? Maten som serveras på landets sjukhus får ofta kritik. Hur påverkas patienternas tillfrisknande och intryck av vården av den smaklösa maten? I Kalmar län anlitas stjärnkockar för att laga Sveriges godaste sjukhusmat. Utgångspunkten är att maten i grunden är en patientsäkerhetsfråga. S, V och MP i Landstinget i Kalmar län. Restaurang Hamnplan 5.

12.30-13.15 
Har vi råd med dig? Hur kan de finansiella förutsättningarna förbättras så att patienter med sällsynta sjukdomar får bättre tillgång till behandling? Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, medverkar. Pfizer AB. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

13.00-17.00 
Prostatacancerförbundet har program i Handikappförbundens tältplats på Skeppsbron.

13.00- 
Hur kan vi synliggöra idéburna organisationers samhällsnytta? Personlig assistans består av annat än oskäliga vinster och offentliga sektorn. Det finns något där emellan. Det är hög tid att synliggöra samhällsnyttan med de idéburna och brukarstyrda assistanskooperativen som har assistansanvändarnas självbestämmande som yttersta drivkraft, och där enda vinsten är brukarnas självbestämmande. Anita Fink Knudsen, chefsförhandlare på KFO, samtalar med JAGs medlemmar. Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

13.00-14.30 
Samhällsekonomiska konsekvenser av välfärdsteknologisatsningar inom vård- och omsorg. Vid seminariet kommer en rapport kring de samhällsekonomiska effekterna av en satsning på IT inom vård- och omsorgssektorn, att presenteras och diskuteras. Vilka är de mjuka vinsterna med välfärdsteknologi? Vad kan vi göra för att sprida kunskapen, och kan ökad kunskap leda till ökade investeringar? IT&Telekomföretagen inom Almega. Wisby Strand Congress & Event, Almegas tält.

13.15-14.30 
Värdelös och arbetslös men inte framtidslös – dags för en nolltolerans mot onödiga sjukskrivningar. Med effektiv behandling kan unga med MS leva ett nästan vanligt liv med familj och arbete. Men varför är statistiken så dyster? Varför är sex av tio förtidspensionerade? Många unga vittnar om att de helt i onödan slängs ut från arbetsmarknaden. NHR och Biogen Idec. S:t Hansgatan 13.

13.30-15.30 
Kolla pungen. Visste du att testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland unga vuxna? Trots det pratar vi väldigt lite om sjukdomen och hur man gör för att upptäcka den. Mingel i St Lars kyrkoruin anordnat av Ung Cancer.

13.30-14.30 
Nolltolerans mot onödig sjukskrivning. Med tidig och effektiv behandling kan unga med neurosjukdomen MS leva ett nästan helt vanligt liv med både familj och ett stimulerande arbetsliv. Men varför ser då arbetslöshetsstatistiken så dyster ut? Varför händer inget? NHR och Biogen bjuder in till ett debatt kring onödig sjukskrivning. Neurologiskt Handikappades Riksförbund och Biogen Idec. S:t Hansgatan 13.

13.30-15.30 
Fritt vårdval – men hur hittar patienten den bästa vården? När sjukvården går från monopol till marknad sker en maktförskjutning från profession till patienter och medborgare. Nu föreslår patientmaktutredningen att patientens valmöjligheter ska öka ännu mer. Men vad krävs för att patienten ska kunna göra rätt val? Dagens Medicin och Global Health Partner. Restaurang Burmeister, Strandgatan.

13.45.14.45 
Bättre vård för patienten men till en lägre kostnad – en uppgift för ingenjörer och ny teknik. Sjukvårdskostnaderna växer idag snabbare än BNP. Trots det har sjukvården problem att leverera högklassig och effektiv vård. En förutsättning att klara detta och samtidigt sänka kostnaderna, är ny medicinsk teknik och att våga släppa in ingenjörerna i vården. Chalmers och Västsvenska Arenan. Almedalsbiblioteket, E22.

14.00- 
Vad är det för fel på särskolan? Många föräldrar är kritiska till den undervisning deras barn får i särskolan. Tar särskolan tillvara alla barns möjligheter att utvecklas? Träningskolan – är den fortfarande en plats för ”de obildbara”? Hur kan vi förnya särskolan i allmänhet och träningsskolan i synnerhet och göra den till något mer än en förvaringsplats utan visioner? Många barn nekas dessutom personlig assistans i skolan. De får nöja sig med skolans personal som delas av många, och som är knutna till skolans verksamhet. Hur påverkar det deras livschanser?
Thomas Jansson, ordförande i FUB, samtalar med JAGs medlemmar. Föreningen JAG. Tält på Skeppsbron.

14.00-14.45 
Fantomsmärtor i själen – vad saknas? Världshälsoorganisationen, WHO, har lyft fram begreppet ”existentiell hälsa” som en helhetssyn på hälsa som innefattar sådant som att känna mening, hopp, förundran och att uppleva sig som en del av något större. BRIS, Studieförbundet Bilda, S:t Lukas. Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

14.30-15.30 
Skolan ett h