Så kan barn och föräldrar få ett helt nytt perspektiv på svåra situationer

Varje år utreds hundratals barn i Sverige.
Orsakerna kan variera, men principen är den samma: Utredningen ska underlätta förståelsen för barnet och vilken hjälp det kan behöva.

BUP i Sollentuna har sina lokaler i samma byggnad som Sollentuna Sjukhus. På plan 9, längst bort i korridoren, efter att man har passerat otaliga små kontorsrum och ett par lekhörnor, har psykologerna Lena Malmberg och Poa Samuelberg sina rum. Med utsikt över Edsvikens glittrande vatten tar de, tillsammans med sina kollegor, emot barn och ungdomar som på eget eller föräldrarnas bevåg sökt sig till BUP.

Att man som förälder kontaktar BUP kan ha många orsaker; barnet kan ha svårt att hänga med i skolan, det kan röra sig om problem i kamratrelationer, barnet kan ha ett avvikande beteende eller kan ha känt sig nedstämt under en tid.

Oavsett vad anledningen är inleds kontakten med ett samtal och det är efter detta som beslut tas om en utredning ska genomföras. Om så är fallet startar alltid denna med att man tar avstamp i en specifik frågeställning. Denna behöver inte, till skillnad till vad många tror, vara förknippad men någon tänkbar diagnos, utan kan göras utifrån att man helt enkelt behöver förstå barnet.

– Vi går inte på jakt efter någon diagnos, utan tar reda på hur barnet fungerar hemma, med kamrater och i skolan för att utröna hur man kan hjälpa det. Vi tittar på helheten, men ibland kan tyngdpunkten ligga på skoldagen, medan fokus vid andra tillfällen kan vara barnet i hemmiljön, säger Lena Malm_berg.

Varje år genomförs hundratals utredningar runt om i landet, men ingen är den andra lik. Det finns en rad områden att belysa beroende på barnets ålder och svårigheter. Några av dem är tankemönster, förmåga till inlärning och minne, förmåga att läsa och skriva, språklig eller matematisk förmåga, perceptuella förmågor, det vill säga hur barnet tar in sinnesintryck och tolkar och bearbetar dessa, koncentrationsförmåga samt hur barnet kan planera och organisera sin tillvaro.

– Vi noterar både vad barnet klarar av och vad det har svårt med och försöker ringa in det viktigaste. Oavsett om det rör sig om ett flertal eller enstaka svårigheter är syftet att förstå hur man kan stötta barnets svaga sidor och använda de starka, säger Poa Samuelberg.

Hela guiden ”Utredning pågår” finns publicerad i Föräldrakraft nr 6, 2008 som utkom den 5 december. Guiden omfattar fyra sidor med dels en huvudartikel, dels ett 20-tal frågor och svar.